Landdag van Groningen

Groningen bestond uit één aanzienlijke stad met de haar onderhorige landstreken, en uit drie kwartieren, tezamen de Ommelanden genoemd. De regering van het platteland was in hoofdzaak dezelfde als in Friesland. De regering van de stad, democratisch sedert de 15de eeuw, was onder de nieuwe landsheer naar het voorbeeld van de steden in de andere gewesten gewijzigd. Uit verschillende oorzaken bezat de stad aanzienlijke voorrechten, en een beslissend overwicht op de Ommelanden, die zich pas in 1561 tegen haar nauw aaneensloten.
    Een landdag van de provincie, uit de afgevaardigden van de stad en de abten, prelaten, hoofdelingen en eigenerfden van de Ommelanden samengesteld, is zelden bijeengekomen.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 100-103.