Fruytiers [Frutiers, Fruyterius], Jan [Johan]

(Brabant?), (?) – (Leiden?), (?)

Biografie

Jan Fruytiers behoorde tot de bekende dichters van de tweede helft van de zestiende eeuw. Hij zou uit de Zuidelijke Nederlanden zijn gevlucht en verdedigde met zijn pen de hervorming. In 1559 wordt zijn verblijf in Leiden geregistreerd, in 1561 in Antwerpen. De jaren van Alva’s gouverneurschap bracht hij in ballingschap door. In Oost-Friesland was hij in 1570 getuige van de Allerheiligenvloed. Het succes van de Opstand bracht ook hem naar Holland terug, waar hij van nabij het beleg en ontzet van Leiden meemaakte. Behalve zijn geschiedenis van het beleg schreef hij ook enkele religieus-propagandistische werken.

Historisch werk

Anoniem:

Corte beschryuinghe vande strenghe belegheringhe ende wonderbaerlicke verlossinghe der stadt Leyden. Delft, [A. Hendricksz], 1574
Plaatsingscode UB Leiden: Thyspf 224
Achterin zijn bijgeplakt: prent van het Ontzet uit Hogenberg en drie portretten uit Van Meteren (ed. 1624): Francisco Valdez (fol. 102), Lodewijk van Nassau en Louis de Boisot.

Met naam:

Corte beschrijuinghe van de strenghe belegheringhe ende wonderbaerlijcke verlossinghe der stadt Leyden in Hollandt … – Van den auteur Ian Fruytiers verbetert ende vermeerdert, met byvoeginghe alle der brieven die aen en vander stadt gheschreuen zijn. – Ghedruct tot Delft : [s.n.], 1577. – 34 bl. ; in-4 (20 cm). – A-H 4  I 2. Bladen aan beide zijden bedrukt. – Knuttel 227. v.d. Wulp 258.
Plaatsingscode UB Leiden: 1367 E 6, 1498 D 10 (dit laatste exemplaar heeft aantekeningen achterin van Simon Eikelenberg)

Weer anoniem:

Beschrijvinghe van de strenghe belegeringhe ende wonderbaerlijcke ontsettinghe der stadt Leyden : de welcke in 1574 in … Mey, van Baldeo… belegert wert; ende hoe de selve door den … Prince van Orangjen… wordt verlost / beschreven door een liefhebber, die alles by-gewoont heeft in den jare 1574 [Jan Fruytiers]. – [3e dr.]. – Tot Leyden : ghedruckt by Willem Christiaens vander Boxe [etc.], 1646. – 34 p. ; 19 cm (4). Met aantekeningen van Petrus Scriverius.
Plaatsingscode UB Leiden: 2758 F 16

Literatuur

S. de Wind, Bibliotheek van Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 186-187, 548

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VI (Haarlem, 1869) 260-261

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VI (Leiden, 1924) 526-529 (F.K.H. Kossmann)