1588


Lofzang voor prins Maurits, op het jaar 1588

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 1864, 300-302.
Oorspronkelijke bron: Geuseliedtboeck

Mauritius reyn,
Edel princelijk greyn
Van Orangiën, graef van Nassouwen!
Gesproten pleyn
Wt duytschen stam certeyn,
Ghy strijdt voor u vaders lant getrouwe,
Ons God wil u behouwen,
cloeck en victorieus,
Tegen die u benouwen,
Met vals practijcken heus,
Door haer aenslaghen zwaer,
Edel graef Mauritius preus,
Vroom als een reus,
Dit is u gheschoncken heus,
Tot een nieuw jaer.

Als een vroom helt
Zijt ghy altijt vermelt,
en waecht u jonck lijf en leven,
Den vyant ghy quelt,
En slaet hem wt het velt,
Veel verjaecht, en oock verdreven,
Ons God wil u voort gheven
voorspoet tot alder tijt!
En laet u daer beneven
Met rust en vrede leven,
Tot ‘t ghemeen lants profijt,
Wenschen wy allegaer,
Hier in dit krijt,
looft God met vlijt,
Edel graef Mauritius subijt,
Int nieuwe jaer.

Ws vaders lant,
Heerlijck en triumphant,
Bloeyt nu schoon, en seer voorspoedich,
Als den diamant,
Int gout aen elcken kant,
Door rijckdom seer overvloedich;
God wil u behoedich nu en t’alder tijt zijn,
En maken u bevroedich,
Met zijn wijsheyt seer goedich,
Als een goet harder fijn,
voor ons schaepkens allegaer,
Op dit termijn, wilt vrolijck zijn,
Edel graef Mauritius devijn,
Int nieuwe jaer.

In voorspoet seer,
Looft God als een goet Heer,
Die u hout cloeck en stout int strijden,
Int vervolghen keer,
Verschrickt daerom niet seer,
Maer bidt hem sonder vermijden;
Hy sal u int lyden, verhooren haestelijck wel,
Die voor Gods woort stryden,
Soo ‘t bleeck aan Israel,
door Gedeons cleyne schaer,
Naer dit exempel spoort met opstel,
Edel graef Mauritius snel,
Int nieuwe jaer.

Prince goet greyn,
Edel Mauritius reyn,
Wt den huyse van Nassouwen,
Ghy zijt certeyn
Ons toevlucht nu alleyn,
Naest God op dy wy bouwen,
Vast op hem betrouwen, zijn excellency wijt,
Helpt ons wt ‘t benouwen,
Brenght ons vyant int rouwen,
Soot blijck ghenoech subijt,
Altijt int openbaer,
met groot jolijt,
prijst Godt in tijt,
Edel graef Mauritius verblijt,
Int nieuwe jaer.