Hoorn


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 346-347.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 220-221.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 269 (F. Rijp), nr. 291 (H.J. Soet), nr. 304-307 (Th. Velius), nr. 329-330 (R. Westerop).

Literatuur

Op de rede van Hoorn : de geschiedenis van de Hoornse zeeschilderkunst in de Gouden Eeuw / [auteur: John R. Brozius ; red.: Volkert J. Nobel … et al.]. – Hoorn : Stichting Vrienden van het Westfries Museum, 2002. – 23 p. : ill. ; 30 cm. Afl. 36. – Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Westfries Museum, Hoorn, van 25 mei tot en met 7 juli 2002. – Met lit.opg.

Hoorn en de Zee / Ben van Tartwijk … [et al.] ; red. Anita Muller. – Hoorn : Publicatiestichting Bas Baltus, cop. 2002. – 304 p. : ill. ; 31 cm. – (Hoornse historische reeks ; dl. 4). Uitg. t.g.v. het 85-jarig bestaan van Vereniging Oud Hoorn in 2002. – Met lit. opg., reg.
ISBN 90-804537-6-5 geb.

Het verraad van het Noorderkwartier : oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand / Henk van Nierop. – Amsterdam : Bakker, 1999.

De bestandstwisten in Hoorn / Heleen E. Groot ; begeleider: H.F.K. van Nierop. – Amsterdam : Groot, 1997. – 100 bl. ; 30 cm Omslagtitel. – Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam. – Met lit.opg.

Reformatie en magistraatsbeleid in Hoorn, circa 1560-1573 / C.Chr. Sol. In: Holland : regionaal-historisch tijdschrift, ISSN 0166-2511: vol. 20 (1988), pag. 129-150.

Boussu’s gevangenschap te Hoorn (1573-1576) / P.N.M. Boon. – Deventer : [s.n.], [1968] Overdr. uit: West-Frieslands oud en nieuw; 35.

Hoorn voor den prins : oorspronkelijk verhaal uit het begin van den 80-jarigen oorlog / door G. Holle ; geill. door J.H. Isings Jr. – 2e dr. – Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1924].

De Hoornse wetsverzetting in 1618 / A.M.W. Bulk-Bunschoten. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, ISSN 1385-4992: vol. 51 (1997), pag. 50-82.

“En zy trokken by d’andere uytgewekene”. Katholieke vluchtelingen uit Hoorn 1572-1577 / Jan-Peter Brongersma. In: Skript: vol. 19 (1997), pag. 199-209

Wie wint de 80-jarige oorlog? Weddenschappen in de Hoornse schepen- en schoutsrollen / John R. Brozius. In: Spiegel Historiael: vol. 31 (1996), pag. 15-17.

Hoorn als stedelijk knooppunt : stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd / C.M. Lesger. – Hilversum : Verloren ; [Dordrecht] : Historische Vereniging Holland, 1990. – 240 p. : ill., krt. ; 26 cm. – (Hollandse studiën ; 26). Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1990. – Met lit. opg., reg., samenvatting in het Engels. ISBN 90-70403-27-7

Chronijck vande stadt van Hoorn : daerin des selven begin, opcomen en gedenckweerdige gheschiedenissen tot op den tegenwoordigen iaere van 1604, int corte verhandelt en beschreven werden. Alles uyt verscheyden schriften by een versamelt, en in drie boexkens verdeelt door D. D. V.. – Herdr. – Hoorn : Westfries Administratief Centrum, [ca. 1979]. – 217 p. ; 15 cm. Fotomech. herdr. van de uitg. Hoorn : Willem Andriesz, 1604.

Geschiedenis der kerkhervorming te Hoorn / door J.A. Snellebrand. – Hoorn : Vermande, 1866. – 222 p. ; 20 cm

Chronyk van Hoorn, daar in het begin, aanwasch, en tegenwoordige staat dier stad verhaalt worden. : Als mede de gedenkwaardige geschiedenissen die, zo voor, in, als na den trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het jaar 1630. / Beschreven door Theodorus Velius. – Dezen vierden druk met aantekeningen vermeerdert / door Sebastiaan Centen. – Te Hoorn : By Jacob Duyn, 1740. – [48], 680, 38, 94 p. : ill., portr. ; in-4 + 3 plgr. – *-3* 4 3*-5* 4 A-4Q 4 A-E 4 A-L 4 M 2 A-G 4 H 2
1e dr.: 1604. – Bevat, met afzonderlijke sign. en pag., een lijst van ‘burgermeesteren en schepenen tot Hoorn die ik uyt de stads oude memorien heb kunnen opsoeken’ (94 p.). – Met: Bladwyzer der voornaamste en gedenkwaardigste zaken (=index), met afzonderlijke pag. (38 p.). – Nijhoff / Van Hattum 307.

Chronijk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn. : Beginnende met de grondlegging der West-Vriesen, omtrent 50 jaren na Christi geboorte. Alsmede des stads begin, voortgang en tegenwoordigen staat. Mitsgaders vele gedenkwaardige geschiedenissen soo binnen als buyten de selve voorgevallen, beneffens de namen van de Heeren der Regeeringe, alles tot den jare 1706. / Met veel curieuse koopere plaaten verçiert. – Tot Hoorn : gedrukt bij Feyken Rijp, 1706. – [30], 328, 136, [5] p., [1] uitsl. krt., [8] bl. pl., [6] uitsl. bl. pl. : ill. ; in-8. Door Feyken Rijp. – Landwehr (De Hooghe) 104. Nijhoff/van Hattum 269.

Handtvesten, privilegien, willekeuren ende ordonnantien der stadt Enchuysen : daer nog by gevoeght zijn de handtvesten en privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche voorrechten. – t’Enchuysen : gedruckt by Egbert van Hoof, 1667. – VIII, 400, [15], 98, 69, [8] p. ; in-2. – + 4 A-3D 4 *-2* 4 A-I (.) 4. Met afz. titelpag.: Handt-vesten en privelegien der steden Alckmaer en Hoorn ; Handt-vesten en privelegien der stadt Medenblick; : Mitsgaders die van Groote-Broeck, Boven-Karspel, Lutje-Broeck, Hoogh-Karspel, Westwoudt en Blockers, Schellinckhout, Wydenesse, Hem, Venhuysen, Sybekarspel, Benninghbroeck, en andere West-Vriesche en Drechterlandtsche voor-rechten. – Met reg.

Chroniick van Hoorn, daer in verhaelt werden des selven Stadts eerste begin, opcomen, en gedenckweerdige geschiedenissen, tot op den jare 1630 … / Oversien, verbetert, en eensdeels op’t nieu beschreven, deur D. Velius … – Derde druck, versien met een bequaem register. Hier achter is oock by-gevoeght het Westfrisia Th: Velii, overgeset in Nederduytsche versen door I. de Groot, I.C. – Tot Hoorn, : gedruckt by Isaac Willemsz. …, 1648. – [28], 399, [17], 23, [1], 35, [1] p. : ill., port. ; in-4. Met afzonderlijk titelbl.: Westfrisia Theodori Velii … ; de vertaling ook met afzonderlijk titelbl.: Westfrisia Theodori Velii … In Nederduytsche rijmen overgeset door I. de Groot I.C. – Met reg.