Kampen, Nicolaas Godfried van

Hoogleraar Nederlandse letterkunde en vaderlandse geschiedenis aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.

Haarlem, 15 mei 1776 – Amsterdam, 15 maart 1839

Portret van N.G. van Kampen, Hoogleraar te Leiden . Prent door Johannes Philippus Lange (1810-1849) Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties. Collectie Bodel Nijenhuis , objectnummer: BN775.

Biografie

Al vroeg ouderloos werd Van Kampen naar het gymnasium gestuurd te Krefeld en bekwaamde hij zich in de handel te Mühlheim. Hij was enkele jaren aan een Leidse boekhandel verbonden, eerst als leerling, daarna als compagnon, maar de slechte economie tijdens de Franse tijd maakte daar een einde aan. Hij legde zich toe op eigen studie en vertaalwerk en voorzag ook in zijn onderhoud door het geven van privélessen. In 1815 werd hij benoemd tot lector in het Duits te Leiden, en bovendien doceerde hij er sedert 1823 geschiedenis en letterkunde aan een particuliere instelling. In 1829 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse letterkunde en vaderlandse geschiedenis te Amsterdam. Van zijn vele werken volgen hier alleen die boeken over de vaderlandse geschiedenis die de Tachtigjarige Oorlog omvatten. Nog in hetzelfde jaar van de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk publiceerde hij zijn Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche provincien, benevens het groot-hertogdom Luxemburg (Haarlem, 1815). Opvallend zijn de drie drukken tijdens en na het Verenigd Koninkrijk van zijn Verkorte geschiedenis der Nederlanden of der XVII Nederlandsche gewesten (opgedragen aan Gijsbert Karel van Hogendorp), maar na de omwenteling van 1830 publiceerde hij toch een Gedenkboek van Nederlands moed en trouw, gedurende den Belgischen Opstand (Haarlem 1834).

Historische werken

1. Verkorte geschiedenis der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche gewesten, van de vroegste tijden, tot op den vrede te Parijs in 1815 [met pl. door Velyn en van Senus]. – Haarlem : Erven Franois Bohn, 1819-1821. – 2 dl. : ill. ; in-8
I: Tot op den Munsterschen vrede. – II: Van den Munsterschen vrede tot op dien van Parijs in 1815.

Tweede, herziende druk: Haarlem : Erven Franois Bohn, 1827

Derde druk: Haarlem : Bohn, 1839

Duitse vertaling:

Geschichte der Niederlande – Hamburg, 1831-1833. – 2 dl. ; in-8. – (Geschichte der Europäischen Staaten; hrg. von A.L. Heeren und J.A. Ukert).

In deze grote reeks van geschiedenissen van Europese staten bleef het boek van Van Kampen gehandhaafd totdat het plaats moest maken voor het werk van Wenzelburger .

2. Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen van tijdperken en personen uit de Nederlandsche geschiedenis van de vroegste tijden af tot op de Omwenteling van 1795 Haarlem : Erven Francois Bohn, 1826-1828. – 2 dl. ; 23 cm. Met reg. –

3. Levens van beroemde Nederlanders sedert het midden der zestiende eeuw : uit echte stukken opgemaakt. – Te Haarlem, bij de erven Franois Bohn, 1838. – VI, 376 p. ; 24 cm
Met lit.opg. Bevat levensbeschrijvingen van: Lodewijk van Nassau (1-132), Pieter Adriaanszoon van der Werff (133-172), Jan Huygen van Linschoten (173-212), Maarten Harpertszoon Tromp (213-284) en Cornelis Tromp (285-376).

Hierop verscheen een vervolg, mede geschreven door D. Veegens: Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen – Te Haarlem : bij de Erven Franois Bohn, 1840. – XVIII, 444 p. ; 22 cm
Bevat levenbeschrijvingen van: Joannes Drusius (1-29), Willem Lodewijk van Nassau (30-132), Joan Maurits van Nassau-Siegen (133-444)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden X (Haarlem, 1862) 15-25

Nieuw Ne de rlandsch Biografisch Woord en boek III (Leid en , 1914) 660-662 (A.W.Sijthoff) Anton van der Lem, `Het nationale epos. Geschiedenis in één greep’, in: De palimpsest : Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 / onder red. van Jo Tollebeek, Tom Verschaffel, Leonard H.M. Wessels. – (2 dln., Hilversum : Verloren, 2002) I, 177-196

Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen / door Samuel Muller. – Te Haarlem : bij Erven Franois Bohn ; Te Leiden : bij D. du Mortier en Zoon, 1840 (Haarlem : (Erven) Franois Bohn). – IV, 123 p. : ill. ; 24 cm. Tegenover het titelblad een portret van N.G. van Kampen (G.J.L. Portman, pinx. / J.P. Lange, sculp.). – Achteraan: Mullers grafrede (5 p., zonder titel). – Zie voor een aanvulling op deze schets: Mullers “Brief aan de redactie der Vaderlandsche letteroefeningen” (in: Vaderlandsche letteroefeningen, 1840 : 2)