Oudewater


Prent van Hogenberg over de moord van Oudewater (1575). Plaatsingscode: UB Leiden, PRENTK Hogenberg 79.

Digitaal beschikbare werken

Klaaglied op de inname van Buren en Oudewater door de Spanjaarden (1575)

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 312.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 224.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 159 (G.R. van Kinschot).

Literatuur

Marionetten van de elite of spelers met een politieke agenda? Burgers van Oudewater in actie tijdens de Bestandstwisten (1615-1618) / Frank de Hoog. In: Holland historisch tijdschrift (2014), afl 2, pag. 75-85.

The creation and development of social memories of traumatic events. The Oudewater massacre of 1575 / Erika Kuijpers. In: Hurting memories and beneficial forgetting : posttraumatic stress disorders, biographical developments, and social conflicts / edited by Michael Linden, Krzysztof Rutkowski. – London [etc.] : Elsevier, 2013, pag. 191-202.

De Oudewaterse moord / Nettie Stoppelenburg ; foto’s C.J.H. Meijerink. – [S.l.] : Stichting Cultureel Sociaal Fonds Mooyman-MARTENS, cop. 2005. – 145 p. : ill., krt. ; 20 cm. Met lit. opg. ISBN 90-5479-080-6
Plaatsingscode UB Leiden: 2869 E 38

Oudewater, 1570-1580 : vrijheid en gezag / samengest. door J.G.M. Boon. – Oudewater : Gemeentebestuur van Oudewater, 1975. – 231 p. : ill., facs., krt., portr. ; 24 cm. Met bibliogr. verwijzingen en index.

Kerkelijke twisten in Oudewater in de jaren 1615-1618 / A.W. den Boer. – [S.l. : s.n.], 1961. – .. p. ; .. cm In: Zuid-Holland; 7e jrg.(1961), nr. 3 (juli).

Arminius-tentoonstelling Oudewater : Waaggebouw 3 juni – 17 september 1960 / [catalogus door G.J.B.]. – [Oudewater : Waaggebouw], [1960]. – Ongepag. ; 15×22 cm. G.J.B. is: G.J. Bierenga. – Omslagtitel: Jacobus Arminius 1560-1960. – Gestencild.

De Katholieken te Oudewater / D. van Heel. In: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, ISSN 0169-6114: (1957), afl. 23, pag. 213-254; afl. 25, pag. 74-111.

De Katholieken te Oudewater I. De tijd voor de Hervorming. II. Verdrukking en wederopluiking / D. van Heel
In: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, ISSN 0169-6114: vol. 22 (1956), pag. 9-39.

Blikken in het kerkelijk en gemeentelijk leven onzer vaderen : bewerkt naar het kerkelijk archief der Hervormde gemeente van Oudewater van het jaar 1556 af / door J.W. Margadant. – [Rotterdam : Margadant], [1904]. – [2], 214 p. ; 23 cm

Schets der staatkundige en kerkelyke geschiedenis en van den maatschappelyken toestand der stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelyke verwoesting in 1575 : volgens authentieke stukken en mededeelingen van geloofwaardige schryvers / byeenverzameld [door] A.C. van Aelst. – Gouda, 1893. – .. p. : krt. ; 22 cm

Gedenkboek van Oudewater’s beleg en moord in 1575 / J. van Heerde en E.C. Rahms. – Oudewater : Rahms, [1876]. – 24 p. : ill. ; 28 cm.

De moord van Oudewater in 1575 / door R.C.H. Römer. – [S.l. : s.n.], [ca. 1859]. – 65 p., 1 uitsl. ill. ; 16 cm. Overdr. uit: Utrechtschen Volks-Almanak voor 1859.

Het beleg en de moord van Oudewater in 1575 / door J. van de Capelle. – Amsterdam : G. Portielje, 1846. – 2 dl. : ill. ; 22 cm

Beschryving der stad Oudewater : waarin aangetoont word der zelver herkomst uit het Uitrechtsche bisdom, overgang tot de Graaflykheid van Holland … : als mede de handvesten, … aan die stad … verleend / byëen verzamelt … door den thans in dienst zynde bailjuw, dykgraaf en schout der zelfde stad. – Te Delft, : gedrukt by Reinier Boitet …, 1747. – XVI, 600, 15 p. : ill. ; in-4. Samensteller is: Gaspar Rudolph van Kinschot. – Nijhoff no. 159.

Historisch verhaal, ofte eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de regeringe, met den gevolge van dien, zedert den jaare 1572, ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overkomen, byzonder van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de steden Wourden en Oudewater, waar by de schryvers van dien tydt werden wederlegt : alles vervat in twee brieven / door Bernard Costerus …. – De derde druck. – Te Leyden : By Coenraad Wishoff en Juriaan Wishoff, 1737. – [32], 464, 18 p. ; in-4
1e dr. 1707.

Historisch verhaal, ofte eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de regeringe, met den gevolge van dien, zedert den jaare 1572 … / door Bernard Costerus …. – De twede druck, zeer vermeerdert door den autheur. – Te Leyden : by Coenraad Wishoff, en Juriaan Wishoff, 1736. – [36], 464 p.; in-4. 1e dr. 1707.

Historisch verhaal, ofte eene deductie van zaaken : raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de Regeringe, met den gevolge van dien, zedert den jaare 1572, ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overkomen, bijzonder van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de steden Wourden en Oudewater [etc.] : alles vervat in twee brieven / Bernard Costerus. – Utrecht, 1707. – .. p. ; in-4

Reuck-Appel, af-ghevende den lieffelijcken geur van de daden des … Prince van Orangien … teghen de quade lucht, on-langhs bij een on-ervaren wey-man veroorsaeckt, door het op-doen ende aenwijsen van een valsche, fenijnighe spore, tot verdedingh vande oprechte na-sporingh: bethoonende hoe verre der contra-remonstranten doen van het christelijck voornemen des voornoemde vorsts is verschelenede; met een cort historisch verhael, van den gorndt ende aen-vangh der Neder-lantsche oorloge. Vervattende onde anderen t’gheen onlanghs is ghepasseert binnen Ovdewater / gestelt door een Liefhebber der Neder-Landsche vriiheidt. – Ghedruckt te Philadelphi, 1618, 1618]. – 88 pp. ; in-4. Knuttel 2562, Tiele 1398.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1618: 54

Historisch verhael, vande voorneemste swaricheden, verschillen en procedeuren, so wel in kerckelijcke als politijcke saken, dry jaren herwaerts voorghevallen binnen de stadt Ovdevvater. / [By Johannes Martinus Lydius]. – Amsterdam, J.E. Cloppenburgh bsr, 1618, 1618. – [84] p. ; in-4. – A2 B-L4. Knuttel 2567, Tiele 1397.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1618: 53

Clachte der ghemeynte tot Ovdewater, der ghener die houden by de oude religie. Aen de […] Staten van Hollandt ende West-Frieslandt, dienende tot weder-legginghe van de valscheden […] in’t boeck […] Ontdeckinghe van den oproerighen gheest der contra-remonstranten tot Oudewater. / By Een lief-hebber der vvaerheyt. – 1618, 1618. – 40 p. ; in-4. – A-E4. Knuttel 2566, Tiele 1396.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1618: 52

Ontdeckinghe van den oproerighen gheest der contra-remonstrantsghesinde binnen der stede van Oudewater. Vervatende een cort ende waerachtigh verhael van’t ghene binnen der stede voorsz ghepasseert is, voornementlijck binnen de tijdt van ontrent een jaer herwaerts, inde vergaderinge van de … Staten van Hollandt ende Westvrieslandt … Van verscheyden vroedtschappen der voorsz stede, daer by hare Mogh. Ed. specialijck ontboden ende gelastet zijnde : met een voor-reden ende na-reden … / E. Poppiu. – 1618, 1618. – 40 p. ; in-4. – A-E4 Knuttel 2565.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1618: 51