Lingen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 412-413.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 14, 174.

Kaart door Jacob van Deventer

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer / [voorw.] C. Koeman ; [inl.] J.C. Visser ; [eindred.: P.C.J. van der Krogt]. – Landsmeer : Robas, cop. 1992-…. – 12 dl. ; 51 cm. Uitg. in samenw. met Canaletto en de Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer. – Vanaf medio 1992 plaats van uitg.: Weesp, vanaf 1994 uitg.: Alphen aan den Rijn : Stichting tot Bevordering van de Uitgave van de Plattegronden van Jacob van Deventer in samenw. met Canaletto.
ISBN 90-72770-32-3. Map 12: Deutschland und Luxemburg / [Übers.: P.H. Meurer]. – Alphen aan den Rijn : Canaletto : Stichting tot Bevordering van de Uitgave van de Plattegronden van Jacob van Deventer, cop. 2001. – [30] p., [11] bl. : ill., krt. Met lit. opg. – [1]: Kartenbeschreibungen. [2]: Reproduktionen. ISBN 90-6469-730-2 in map

Literatuur

Die Grafschaft Lingen 1580 bis 1605 im Spiegel niederländischer Quellen / von Karl-Klaus Weber. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte : neue Folge der “Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen”, ISSN 0078-0561: vol. 71 (1999), pag. 259-287.

Die Beschrivinge der Niedergrafschaft Lingen : ein landesherrliches Einkünfteverzeichnis aus den Jahren 1555 bis 1592 / hrsg. von Hans Taubken. – Bielefeld : Verlag für Regionalgeschichte, 1999. – 384 p. : ill. ; 24 cm. – (Quellen und Forschungen zur Lingener Geschichte ; Bd. 2). Met index. ISBN 3-89534-307-2

Im Bannkreis Habsburgischer Politik : Stadt und Herrschaft Lingen im 15. und 16. Jahrhundert / hrsg. von Ludwig Remling. – Bielefeld : Verlag für Regionalgeschichte, 1997. – 248 p. : ill. ; 25 cm. – (Quellen und Forschungen zur Lingener Geschichte ; Bd. 1). Met lit. opg. – Reg. ISBN 3-89534-107-X

Gids voor de studie van het godsdienstig leven in Overijssel in de tijd van de Reformatie en de Katholieke herleving 1520-1650 / door M.G. Spiertz en J.A.M.M. Janssen ; met medew. van M.A. Kok … [et al.]. Anleitung zur Erforschung der Reformation und katholischen Reform in der Grafschaft Lingen 1520-1650 / von M.G. Spiertz, J.A.M.M. Janssen und H.J. Oldenhof. – Den Haag : Archiefdienst Nederlandse Hervormde kerk, 1983. – VI, 363 p. : ill. ; 30 cm. – (Kerkelijke archieven : gidsen voor kerkhistorisch onderzoek ; dl. 2A-B)

Geschichte der vormaligen Grafschaft Lingen von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage / von Johann Caspar Möller. – 1. Aufl. – Lingen : Burgtor, 1982. – iv, 236 p. ; 16 cm. Includes texts in Latin and Dutch. – Fotomech. herdr. van de uitg.: Lingen, 1874. ISBN 3-921663-07-5

Lingen 975-1975 / hrsg. von W. Ehbrecht. – Lingen (Ems), 1975. – IV, 274 p. : ill. krtn. ; 4°.

Geschichte der Grafschaft Lingen und ihres Kirchenwesens insbesondere / Bernhard Anton Goldschmidt. – Neudr. d. Ausg. Osnabrück 1950. – Osnabrück : Wenner, 1975. – xxiii, 654 p. : fold. map. ; 20 cm
Includes bibliographical references. ISBN 3-87898-078-7

Het landrecht van Lingen van 1555 / S.J. Fockema Andreae. – Utrecht, 1960. – 42 p. : krt. ; 23 cm. Overdr. uit: Verslagen en mededelingen oud-vaderlandsche recht; dl. 12, nr. 1, 1960, p. 17-58.

Das Bürgerbuch der Stadt Lingen : 1602-1809 / [hrsg.] von Hermann Schröter. – Lingen-Ems : Van Acken, 1953. – 118 p. : ill. ; 21 cm
Met index.

Geschichte der Graffschaft Lingen im 16. und 17. Jahrhundert, besonders in wirtschaftskundlicher Hinsicht / von Wilhelm Cramer. – Oldenburg i. O. : Stalling, 1940. – 110 p., [1] p. pl. : ill. ; 25 cm. – (Schriften des Niedersächsischen Heimatbundes E.V.. Neue Folge ; Bd. 5) (Veröfffentlichungen des Provinzial-Instituts für Landesplanung, Landes- und Volkskunde von Niedersachsen an der Universität Göttingen. Reihe A, II ; Bd. 5)

Het graafschap Lingen als deel van de Hollandse zending / L.J. Rogier.
In: Arch. geschied. Aartsbisdom Utrecht: Vol. 64 (1940), pag. 113-249, krt.

Die Erwerbung der Stadt und Graffschaft Lingen durch die Krone Preußen, im Jahre 1702 / Konrad Herrmann. – Lingen : Acken, 1902. – 16 p. ; 25 cm. Progr. No. 345.

Het verraad van George van Lalaing, graaf van Rennenburg, baron van Ville, stadhouder en kapitein-generaal van Friesland, Overijsel, Groningen, de Ommelanden, Drente, Lingen, … / door J.A.G.C. Trosée. – ‘s-Hertogenbosch : Ronijns, 1894. – CCVI, 196, IV p. ; 25 cm. Met reg.

De reformatie der kerken in het graafschap Lingen / S.D. van Veen. – ‘s Gravenhage : [s.n.], 1885. – P. 354-401. ; 24 cm. Overdr. uit: Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis; dl. 1, afl. 4.

Aenwysinge van het recht tot de twee graeffschappen van Meurs en Lingen, competerende … Johan Willem Friso … : mitsgaders beantwoordinge … van zeecker opstel genaemt Ondersoek ende beweeringe van de rechten van Syn Koninghlijcke Majesteyt van Pruyssen op de … twee graeffschappen. – [S.l. : s.n.], [ca. 1713]. – [III], 97, 24 p. ; 30 cm

Aenwysinge van het recht tot de twee graefschappen van Meurs en Lingen, competerende … Johan Willem Friso … erfgenaem universel ex testamento van sijn Koninghlijcke Maj. van Groot Brittangien … : mitsgaders beantwoordinge … van zeecker opstel genaemt Ondersoek ende beweeringe van de rechten van Syn Koninghlijcke Majesteyt van Pruyssen op de gemelde twee graefschappen. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1710]. – [6], 98, 24 p. ; in-2. Catalogus Kloosterboer 344a.

Ondersoeck ende beweeringe vande rechten van syn koninglijcke majesteyt van Pruyssen, op de graefschappen van Meurs, ende Lingen, soo ten opsichte van het dominium ofte den eygendom, als van de possesie ofte het besit, mitsgaders van de competente judicature deser saecke. – In ‘s Gravenhage, : gedrukt by Gerrit Rammazeyn, en Meyndert Uyutwerf …, 1703. – 75, [1] p. ; in-4. Knuttel 14934. Van der Wulp 7491.

Landt-rechten ende ordonnantien van Lingen. – In ‘s Graven-Hage, : by de Weduwe, ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw …, 1652. – [52] bl. ; in-4

Landt-rechten van Lingen. – Zwolle : G. Bartjens, 1639. – 72 p. ; 20 cm

Relatione dell’ impresa di Oldensel’ e di Linghen : fatta dall Ill … Signore Marchese Spinola, nella Provincia di Frisia quest’ anno 1605. alli 10. e. 18. Agosto. – Fiorenza : G.A. Caneo, 1605. – ill.

Triumphus qvo carmine heroico decantatvr insignis victoria occvpatarum urbium : Berck. Mevrs. Groll. Bredvord. Oldenseel. Enschede. Oetmars. Lingen. Ab … ducibus, D. Mauritio, & D. Gulielmo; comitibus in Nassau, &c. anno M.D.IIIC. … honoris ergo scriptus ab Herone à Schingen Phrysio occidentali. – Franeqverae, : e typographco Abeli Vibieni., 1597. – [6] bl. ; in-4. Titel in randlijst. – Van Alphen 35.

Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen provincien van Frieslant, Overijssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen, ende Lingen, met heuren bijliggenden frontieren, geschiet sijn: / beschreven deur Reinico Fresinga …. – Gedruckt tot Deventer, : bij Fridzert van Campen, 1584. – 401, [3] p. ; in-8. Impressum waarschijnlijk gefingeerd.