Hulst


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 261.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 328-329.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 169 (P. van Lansberghe, Beschryving van Hulst).

Bronnen

Beuckelaer de, C., Schrick van Vlaenderen, en Brabandt, &c. […] van ‘tghene in’t jaer 1645. soo in ‘t leger als in alle d’op-tochten, en insonderheydt van dien notabelen tocht en marche van sijn hoogheydt den prince van Oraengien van Oost-Eeckeloo na Hvlst, gepasseert is. / By Cornelius Beuckelaer. – Corr. enl. ed. – Middelburgh, pr. A. de Later, 1646, 1646. – [56] p. ; in-4. – ÿÛ1 <***>4 A-E4 F2 [G]1. Tiele 3075, Knuttel 5336.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1646: 32

Geluwe, A., Davids slingher teghen Goliath. Ofte eerste, corte, ende bondighe Catholijcke antvvoorde op een seker, bedriegelijck, ghereformeert boecksken, uytgegeven binnen Hulst teghen Arnout van Geluwe, door eene predikant van Hulst met name C. G. Het was ghe-intituleert, Wtheyscher ofte dvvasen Goliath, in welck boecksken den predikant Arnout van Geluwe uytdaeght om in een open velt te komen disputeren: daerom comt nu den vrymoedigen David met sijnen slingher teghen den waen-wijsen Goliath, dat is den Vlaemschen boer teghen Cornelivs Gendtman predikant van Hulst (Antwerpen 1653). Ter inzage in de Stadsbibliotheek Maastricht afdeling IBL..

Junius, Franciscus F.N., Manes Nassavii sive Threnus, in obitum, illustrissimi ducis, Henrici comitis Nassaviæ . / (Leovardiæ, 1641)
Plaatsingscode UB Leiden: volgt, in bewerking

Landsberghe van, J., Beschryvinge van de kerck der stadt Hulst, ontleend aan de ‘Beschryvinge van de stadt Hulst’ anno 1685 (Terneuzen 1911?). Beschikbaar in de TU Delft, Library Document Supply.

Paris, J.G., Eben-Haëzer , of Honderdjarige gedachtenis van het overgaan der stad Hulst, uit de macht van Spanje aan den staat der Verenigde Nederlanden : plegtiglyk gehouden den V. Nov. MDCCXLV. en, by die gelegentheid, dankelyk erkend de hulpe van God in vorige tyden … / In ene redevoering, op voornoemd eeuwfeest uitgesproken door Johan Wilhelm Paris (Middelburg 1746). Ter inzage in de bibliotheek van de VU te Amsterdam.

Sceperus, J., Verbaesde verwondering der Castilianen en danckbare vreughde der vereenighde Nederlanders over het innemen der stad Hulst, en desselfs onderhorige sterckten, door … Frederick Henrick …; int kort voorgestelt op den 22 november 1645, in de dancksegginge over Hulst … (Ter Goude 1646). Beschikbaar in de Zeeuwse Bibiliotheek Middelburg.

Schoyerus, J., Poeets verhaal van den grooten legher-tocht in Vlaanderen, door ‘t Landt van Aelst, en ‘t landt van Waes, anno 1645 : als oock het belegh … van … Hulst … onder Frederich Henrich … (Amsterdam 1645). Leeuwarden Tresoar, afdeling IBL.

Wachtendonck de, H., La bellone belgique, contenante: la prinse des villes Calais, Ardres, et Hulst. … l’archiduc Albert (Antwerpen 1596). Universiteit van Tilburg, Universiteitsbibliotheek.

Notitie van hetgeen gedurende het beleg van Hulst is voorgevallen. – [S.l. : s.n.], 1747

Eben-haezer, of honderdjarige gedachtenis van het overgaan der stad Hulst, uit de macht van Spanje aan den staat der verenigde Nederlanden : plegtiglyk gehouden den V. nov. MDCCXLV…in ene redevoering, op voornoemd eeuwfeest uitgesproken / door Johan Wilhelm Paris. – Middelburg : Meerkamp, 1746

Schrick van Vlaenderen, en Brabandt, &c.. – In desen laetsten druck, verbetert, vermeerdert met veel notabele historien; van ‘t ghene in ‘t jaer 1645. soo in ‘t leger als in alle d’ op-tochten … gepasseert is. Midtsgaders de beschrijvinghe vande belegeringhe, ende veroveringhe vande stercke stadt Hulst. – Middelburgh : Anthony de Later, 1646. – [44] p. ; 4-o
Impr.: Tot Middelburgh, ghedruckt by Anthony de Later, ordinaris stadts drucker, woonende op de Groote Marct. 1646. – Knuttel 5336.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4909

Schrick van Vlaenderen en Brabandt, &c, aenghedaen door sijn hoogheydt Fredrick Hendrick, prince van Oraengien. Met den op-tocht, belegheringe, en in-nemen van de stercke stadt Hulst. / [By Cornelius Beuckelaer]. – Haerlem, f. H. van Marcken, 1645, 1645. – [28] p. ; in-4. – A-C4 D2. Anr issue of the ed. Copy: Middelburg, A. de Later, 1645. – Tiele 2989, Knuttel 5212.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1645: 26

Loff-dicht, ter eeren Syn Hoocheyt den doorlvchtige prince van Orangien, over de victorie vande stadt Hvlst. – In ‘s Graven-Hage, : by Ludolph Breeckevelt, …, 1645. – 1 bl. ; plano. Knuttel 5215.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1645: 16

Verbaesde verwondering der Castilianen en danckbare vreughde der vereenighde Nederlanders over het innemen der stad Hulst, en desselfs onderhorige sterckten, door … Frederick Henrick …; int kort voorgestelt op den 22 november 1645, in de dancksegginge over Hulst … / Jacobus Sceperus. – Ter Goude : by Willem van der Hoeve, 1646

Poeets verhaal van den grooten legher-tocht in Vlaanderen, door ‘t Landt van Aelst, en ‘t landt van Waes, anno 1645 : als oock het belegh … van … Hulst … onder Frederich Henrich … / Joh. Schoyerus. – Amsterdam : Cornelis Iansz, 1645

Articulen, by sijne hoogheyt mijn heere den prince van Orangie, geaccordeert aende geestelickheyt, baillieu, burgemeesters ende schepenen der stadt van Hulst. Midtsgaders, d’articulen geaccordeert door sijn hoogheyt mijn heere den prince van Orangien, aen den gouverneur, veldt-oversten ende colonel, commanderende binnen de stadt Hulst.. – ‘sGraven-hage, vved. ende erffg. H.J. van VVouw prs, 1645, 1645. – [8] p. ; in-4. – A4. Concluded 04-11-1645. – Text in Dutch and French. – Tiele 2986, Knuttel 5205.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1645: 25

Artykelen by den prince van Orangien gheaccordeert aen de gheestelijckheyt, baillu, borghermeester ende schepenen der stadt Hulst. – t’Antvverpen : by Martinus Binnart, 1645. – [4] p. ; in-4
Alleen in UB Tilburg.

La bellone belgique, contenante: la prinse des villes Calais, Ardres, et Hulst. … l’archiduc Albert / Henri de Wachtendonck. – Anvers : Thielens, 1596. – 100 p. ; 20 cm.

Afbeeldingen

Onbekend, Afbeeldinge van de belegringe van Hvlst door Syn H. den P. van Orangen = La siege de Hulst p. Son A. de P. D. Orange (1645). Kopergravure, ter inzage in de Universiteitsbibliotheek Leiden. (1645). Kopergravure, ter inzage in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Duynen, J., en Blaeu, J., La siege de Hulst per son Altese la Prince d’Orangie 1645 = De belegeringe van de stadt Hulst, door syn Hoogheyt den Prince van Orangien int iaer 1645 / getekent ende met de ketting gemeten door Iohan van Duynen (Amsterdam 1649). Kopergravure, ter inzage in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Huberti, A., Afbeeldinghe van der stadt Hulst, met alle de omigghen sterckten soo die waren den 20 Aug 1596 enz. = Delineation de la ville de Hulst etc (1633). Kopergravure, ter inzage in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Janssen, H., Hulst (1643). Pentekening van de kaart van Hulst, gekleurd. Ter inzage in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Santvoort, A., Perfecte Caarte van de belegering en verovering der stadt Hulst, door Z.H. F. Hendrick P. van Orangien etc. Den 5 Nov 1645 = Carte et prise de la ville de Hulst par S.A.F. Henri. P. d’Orange le 5 Nov 1645 (Breda 1646). Kopergravure, ter inzage in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Visscher, C.J., De belegering van de stadt Hulst door sijn Hoocheyt den Prince van Orangien int iaer 1645 = La siege de Hulst per son Alte. le Prince d’Orangie l’an 1645 (Amsterdam 1645). Kopergravure, ter inzage in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

Secundaire Literatuur

A driaanse, J., Gedenkboek der Hulstersche Stede, 1180-1930 (Amsterdam 1930). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. P laatsingscode 1064 B 12.

Adriaanse, J., ‘Het Hulstersche kerkgebouw, zijn bediening en zijn bedienaars in de loop der eeuwen’ in: Jaarboek Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ (Hulst 1930). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode G 560.

Baetens, R., ‘Kanttekeningen bij de relaties tussen Zeeland en Antwerpen in de tijd van de reformatie’ in: red. E.S.C. Erkelens-Buttinger, et al., De kerk en de Nederlanden: archieven, instellingen, samenleving (Hilversum 1997). Beschikbaar in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Borm, E.G., Hulst van vesting tot koopstad (Hulst 1992). Beschikbaar in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Brand, K.J.J., ‘Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzend gebied’ in: Zeeuws Tijdschrift , volume 1 (1981). Onder andere beschikbaar in de Zeeuwse Bibliotheek Middelburg.

Brand, K.J.J., Over de bestuurlijke en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen (Hulst 1983). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 1259 F 57.

Brand, K.J.J., Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens – Hulst : Brand, 1994. – 48 p. : ill. ; 21 cm

Brand, P.J., De geschiedenis van Hulst (Hulst 1972) (pp.) 136-148 over de reformatie, hoofdstuk 5 gaat over de opstand. Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 2849 B 15.

Brand, P.J. ‘De Beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566’, in: Jaarboek Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ ( Hulst 1966/67) (pp.) 37-69. Beschikbaar in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Brand, P.J., ‘De belegeringen van de stad Hulst in de Jaren 1591-1596’ in: Jaarboek Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ (Hulst 1964/65) (pp.) 28-83. Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode G 560.

Brand, W., De minderbroeders te Hulst 1458-1646 (Dongen 1975). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 3713 B 15.

Decavele, J., De eerste protestanten in de Lage Landen (Leuven 2004). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 1269 G 15.

Decavele, J., Eenheid en scheiding in de Nederlanden 1555-1585 (Gent 1976). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. P laatsingscode 3326 D 18, 8775 F 39.

Decavele, J., Het eind van een rebelse droom. Opstellen over het calvinistisch bewind te Gent (1577-1584) en de terugkeer van de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje (17 september 1585) ( Gent 1984). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 1038 A 46.

Decavele, J., Vlaanderen tussen Spanje en Oranje. Willem de Zwijger en de Lage Landen in de zestiende eeuw (Gent 1984). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 1303 C 36.

Decavele, J. ‘ De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566)’ in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 22 (1968/1969) (pp.)1-42. Beschikbaar in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg , afdeling IBL.

Dekkers, C., De kerk van Hulst (Hulst 1930) (pp.) 10-15. Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 1332 C 1.

Stekene tijdens het beleg van Hulst anno 1645 : Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid vande 350e verjaring / Bart De Bruyne. – Stekene : Heemkundige Kring d’Euzie, [1995]. – 30 p. ; 30 cm

De Kort, J. en Lockefeer, J., red., Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576, Jaarboek 2009-2010 van de Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten” te Hulst (Hulst 2010). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode G 560.

Groenveld, S., ‘In de frontlinie. Hulst en Hulsterambacht tijdens de Tachtigjarige Oorlog’, in: Jaarboek Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ (Hulst 2001-2003) (pp.)13-42 Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode G 560.

Hulst in de 80-jarige oorlog : catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstellingen in het Streekmuseum en het Stadskantoor / [samenst. A. Prinsen]. – Hulst : Hulst Reynaertstad, 1995. – 19 p. : ill. ; 21 cm

Hof, W.J., De nadere reformatie in Zeeland: een eerste schets (Delft 1991). Beschikbaar in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Kok, T.B.W., Dekenaat in de steigers : kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648 (Tilburg 1971). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode DISNYM 1971: 39.

Kraker, de, A.M.J., ‘De Tachtigjarige Oorlog in Noordoost-Vlaanderen eind zestiende eeuw : nieuwe feiten en gezichtspunten omtrent de belegeringen van Hulst in 1591 en 1596’ in: Jaarboek Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ (Hulst 1996) 9-38. Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode G 560.

Maarseveen, M. en Hilkhuijsen, J.W.L., ‘Van Breda tot Hulst, van schilderij tot tegel : voorstellingen van het krijgsbedrijf op schilderijen, prenten, penningen en tegels in 1625 en 1645’ in; Dane, J., en Groeneveld, S., Vrede van Munster, feit en verbeelding (Zwolle 1998). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 8581 A 28, 8581 A 29.

Prinsen, A., ‘De tuyn ghesloten’, het beleg van Hulst anno 1645 (Hulst 1993). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 8772 B 25.

Rooze-Stouthamer, C., De opmaat tot de Opstand. Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) (Hilversum 2009). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 3161 G 10.

Rooze-Stouthamer, C., Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) (Goes 1996). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 6229 E 12.

Schukking, W.H., ‘De vesting Hulst. Haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiednis en kunst’ in: Jaarboek Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ (Hulst 1934). Onder andere verkrijgbaar in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Sponselee, George, Een Friese stadhouder sneuvelt in Hulst. – foto in: BN/De stem : Zeeuwse editie: (2007) (10 jul).

Sponselee, G. en Taelman, E., In en om de Sint-Willibrordus-Basiliek te Hulst (Hulst 1996). Beschikbaar in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Stockman, P., ‘Vlieghende Vaendels’, Hulst in 1596, geschilderd door Wenceslas Coberger (Hulst 1994). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 8772 B 37.

Stockman, P., ‘De Bollewerckpoort in Hulst’ in: Zeeuws Tijdschrift 6 (1992) (pp.) 229-231. Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode G 652.

Stockman, P., en Everaers, P., ‘Frontier Steden en Sterckten’ : vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 (Hulst 1997). Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode 8772 C 2.

Vechten langs de grens : 500 jaar vesting Hulst / [A.J.H.M. Prinsen]. – Hulst : Stichting museum “De Vier Ambachten”, cop. 2008. – 26 p. : ill. ; 21 cm Uitg. naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling, ingericht ter gelegenheid van de Vestingstedendagen 2008 in het Museum ‘De Vier Ambachten’, 23 augustus t/m 9 november 2008. – Met lit. opg.

Vermeulen, F., ‘Monumenten van geschiedenis en kunst te Hulst en Kloosterzande’ in: Bulletin van den Nederlandsche Oudheidkundige Bond , 3.2 (Utrecht 1930) (pp.) 65-92. Beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Plaatsingscode G 652.