Guillaume Groen van Prinsterer

Dit fiche is in opbouw; wordt vervolgd

Literatuur

Betreffende Groens algemene werkzaamheid:

‘Tot een voorbeeld zult gij blijven’ : mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876 / Roel Kuiper. – Amsterdam : Buijten & Schipperheijn, cop. 2001. – 246 p., [16] p. pl. : ill. ; 22 cm. Met lit.opg. en index. ISBN 90-5881-062-3

Betreffende Groen als historicus:

Anton van der Lem, `Het nationale epos. Geschiedenis in één greep’, in: De palimpsest : Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 / onder red. van Jo Tollebeek, Tom Verschaffel, Leonard H.M. Wessels. – (2 dln., Hilversum : Verloren, 2002) I, 177-196

Groen van Prinsterer en de geschiedenis : historische opstellen / G. Harinck en R. Kuiper (red.). – Kampen : Van den Berg, 1994. – 140 p. ; 22 cm. Uitg. ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Vereniging van Christen-Historici. – “…zeven bijdragen … naar aanleiding van een studiedag van de Vereniging van Christen-Historici op 25 april 1992…” – inl. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-6651-178-8.
Bevat: G. Harinck en R. Kuiper, `Inleiding’ (9-14); G. Puchinger, `Groen van Prinsterer: de figuur’ (15-25); A.Th. van Deursen, `Kritiek en waardering voor Groen van Prinsterer als historicus in de twintigste eeuw’ (27-37); M. te Velde, `Het Schriftgebruik in Groens Handboek der geschiedenis van het vaderland . Een inventarisatie met enkele kanttekeningen’ (39-59); J. Zwaan, `Theorie en praktijk van Groen van Prinsterers geschiedschrijving’ (61-92); C. Verheij, `Groens visie op de presentie van God in schepping en geschiedenis’ (93-105); Jac. Schaeffer, `Er is meer tussen oorzaak en gevolg’ (107-123); G. Harinck, `Een gereformeerd historicus vandaag’ (125-133).

Groen van Prinsterer’s lectures on ‘Unbelief and revolution’ / Arie Johannes van Dijk. – Jordan Station, Ontario : Wedge Publishing Foundation, 1989. – IX, 561 p. : ill. ; 23 cm + stellingen
Achteraan een verkorte vertaling i.h. Eng. van de 1e uitg. (1847) van ‘Ongeloof en revolutie’ door G. Groen van Prinsterer. – Hiervan verscheen ook een handelsuitgave. – Samenvatting in het Nederlands. – Résumé en Franais. – Proefschrift Vrije Univ. Amsterdam. – Proefschr. Amsterdam VU. – Bevat ook: Unbelief and revolution : a series of historical lectures / by G. Groen van Prinsterer. – Oorspr. Nederlandse uitg. o.d.t.: Ongeloof en revolutie : eene reeks van historische voorlezingen. – Leiden : Luchtmans, 1847. – Met lit. opg. en reg. – Met samenvattingen in het Nederlands en Frans. ISBN 0-88906-020-7

Groens “Ongeloof en Revolutie” / A.J. van Dijk. In: Staatsman ter navolging: (1976), p. 181-190.

Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid / door Johan Zwaan. – Amsterdam : Adolf M. Hakkert, 1973. – XX, 642 p. ; 23 cm. Titel ook i.h. Eng.: Groen van Prinsterer and classical antiquity. – Proefschrift (Jur.) Vrije Universiteit Amsterdam. – Met samenv. i.h. Engels. – Met lit.opg. ISBN 90-256-0669-5

De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus : rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken in Nederland, de 6e december 1962 / door J. Kamphuis. – Goes : Oosterbaan & Le Cointre, 1962. – 51 p. ; 25 cm. – (Kamper bijdragen ; 2) Academische rede Theologische Hogeschool Kampen.

Groen’s geestelijke groei : onderzoek naar Groen van Prinsterer’s theorieën tot 1834 / door Johannes Louis Petrus Brants. – Amsterdam : Wed. G. van Soest, 1951. – 160 p. ; 24 cm. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. – Met samenvatting in het Engels.

Groen’s “Ongeloof en revolutie” : een bundel studiën / [red.: L.C. Suttorp, Z.W. Sneller en Jan Veldkamp ; met bijdr. van H. Smitskamp … et al.]. – Wageningen : Zomer en Keuning, 1949. – 194 p. ; 24 cm. 5e lustrumbundel van het Gezelschap van Christelijke Historici.

Groen van Prinsterer als historicus / door Hendrik Smitskamp. – Amsterdam : H.J. Paris, 1940. – xx, 168 p. ; 25 cm. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. – Met lit.opg.

Robert Stupperich, Vier Briefe Leopold von Ranke’s an Willem [sic] Groen van Prinsterer, aus dem niederländischen Staatsarchiv mitgeteilt. In: Historische Zeitschrift 150 (1934) 559 vlg.