1641


Op den koperen duim van ‘t beelt des hartogen van Alba

Uit: Vondel, Werken , IV, 209 (1641)

Wel eer in ‘t kasteel van Antwerpen opgerecht: welke duim
daer na in handen des Heeren Drossaerts
P.C. Hooft is geraekt

Door Joost van den Vondel

Uw handt die zweeft vast op uw pluim,
En speelt met Albaes kopren duim:
Maer waer zy van geen’ maght berooft,
Zijn handt zou speelen met uw Hooft;
Gelijk de lepel met den klos.
O Dwinglandy wat zijt ge bros!
Gy hadt wel eer den duim ‘er op:
Nu strekt uw duim Hoofts zinnepop.