1609


Bestandsliedeken

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 1864, 388-389.
Oorspronkelijke bron: Het eerste nieu dicht , enz. In: Bibliotheca Thysiana, Universiteitsbibliotheek Leiden.

Nieu dicht gestelt, Tot prijs vermelt Van het Bestand;
Die hiet rebel, Zijt verclaert wel Vry volck, vry landt

Den tijt is hier, dat wy God moeten dancken,
Die vrede-rancken spruyten nu lieflijc uyt,
dOorlochs dangier met haer bloedige stancken,
Moet nu vercrancken door het bestants besluyt;
Pax als een bruyt, met der laurieren croon
Verchiert, poocht om verwinnen claer
Allen tweedracht der sinnen swaer,
Dus wilt beminnen haer,
Ghy crijcht ruste ten loon.

Wech Spaenschen wreet, met allen u ghesellen,
Wilt niet meer quellen Hollandi maecht vereert,
T’ onrecht verweet haer voorstanders rebellen,
Pax comt herstellen haer eer ghevioleert,
Dus triompheert; ras, Fama, u trompet
Laet met claerheyt soet clincken noch,
Haer eerbaertheyt doet blincken toch,
Nu moet selfs stincken doch
Ghy die haer eer besmet.

Lof, die ghetrou dees maghet zijt gebleven,
Met goet, bloet, leven, haer eer hebt voorgestaen,
Edel Nassou, God wil u graci gheven,
Weerdich verheven, die ‘t wild hert hebt gevaen;
Siet hoe belaen Invidia is bang,
Omdat ten tijden claer, nu voort,
Wert sulcken blijden maer ghehoort,
Het strijden swaer versmoort,
Waernaer ghewenst is langh.

Och hoe vreedsaem sou Belgica schoon bloeyen,
Neeringh sal vloeyen door Iustitia reyn,
Amor bequaem met Concordia groeyen,
Door Pax bespoeyen met Veritas ghemeyn,
Vry leeuwen pleyn, Liber mocht over duyn,
In veld-warant spaceeren vry,
Den ionghen genereeren bly,
Niets pretenteeren sy,
De jaghers op den Thuyn.

Ie Maintiendray mocht vast int herte schrijven,
Eeuwich sult blijven o Maget vroom vermaert,
‘t Bitter gheschrey, ‘t schelden, ‘t rebellich kijven,
Pax sal verdrijven d’Iniuriën beswaert,
tIs vry verclaert, lant, staet, volc, eer en macht;
Swijcht spaensche Iesuyten loos,
Al ist dat u sal spijten boos,
‘t Rebel verwijten broos
Wert nu niet meer gheacht.

Prins en princes, dees maegt draeght reverenci,
Haer Excellenci helpt mainteneeren goet,
Teghen ‘t fines en die d’oprecht intenci,
Door Mars dissensi, brenghen onder de voet;
O Pax, u groet verquickt Neêrlandt belast,
Bellum moet wech met schanden vliên,
Men sal moort, roof, noch branden sien;
Neerlanden-zeventhien, Godt geef u vrede vast!