Boksum


Literatuur

“De slach by Boksum” nei 400 jier noch ûnbekend by de measten! / S. de Jong. In: De Stim fan Fryslân: vol. 56 (1986), afl. 1 (jan), pag. 5-9.

De slach by Boksum : 17 jannewaris 1586 : djiptepunt yn de oarloch fan 1580 oant 1594 / F.R.H. Smit ; [oers. út it Hollânsk troch T. Stavenga]. – Ljouwert/Leeuwarden : Fryske Akademy, 1986. – 93 p. : ill. ; 24 cm. – (Fryske akademy ; nr. 652). Met lit. opg.: p. 88-90. ISBN 90-6171-652-7

De slach by Boksum / Sybe Krol. In: De Blom: (1982), afl. 1, pag. 23.

“Hond in de pot” De Slag bij Boksum en Spaanse Hutspot / Jeanine Otten. In: Fryslân Historisch Tijdschrift (Januari 2012) 18de Jaargang, nummer 1, pag. 6-7.

Yn de winter fan 1585 op ’86 waerd de slach by Boksum striden / R. Visser. In: Frysk en Frij: (1976) (14 feb).

Ballade fan de slach by Boksum / G. Baarda. In: Skiednis fan Menameradiel (boek): (1973), pag. 378.

Yn de winter fan 1585: 1586 is slach by Boksum striden : de Spanjoalen foelen oer it iis oan / R. Visser. In: Frysk en Frij: (1963) (11 jan).

Yn de winter fan 1585-’86 is slach by Boksum striden / R. Visser. In: Frysk en frij: (1962) (23 nov), pag. 6.

Ballade fan de slach by Boksum / G. Baarda. In: It Heitelân: (1946), pag. 184. Poëzij.

De slach bij Boksum (17 Jannewaris 1568) / H. Algra. In: Friesch Dagblad: (1936), afl. 11172 (16 jan), pag. 1; s. 3; kolom 1/2. Proaza. Skiedkundich artikel.

De slach by Boksum 17 Jann. 1586 / R.S. Roarda. – Ljouwert [Leeuwarden] : T. v.d. Weij, [1935]. – 10 p. : ill., krt. ; 23 cm

De slach by Boksum, fan R.S. Roarda / v.d. T. In: Sljucht en Rjucht: (1935), afl. 9 (2 mrt), pag. 140.

De slach by Boksum 17 Jann. 1586 / R.S. Roarda. – Ljouwert [Leeuwarden] : T. v.d. Weij, [1935]. – 10 p. : ill., krt. ; 23 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Handschriften / Reinder Sierks Roorda. – [S.l. : s.n.], [ca. 1925-1945]. – 13 dl. ; fol

Ien en oar oer Boksum : neiskrift oer de Boksumer slach : it lêste / Sj. de Zee. In: Sljucht en Rjucht: vol. 8 (1904), afl. 31 (3 sep), pag. 241.