Staten van Drente

Hoewel de provincie Drente tot de Unie van Utrecht was toegetreden, werd zij, na op de vijand heroverd te zijn, niet toegelaten tot deelneming aan de algemene regering. Van een plan om haar als derde lid met Stad en Lande van Groningen te verenigen is niets gekomen. De beschreven Ridderschap en de volmachten van de eigenerfden vormden de Statenvergadering. Daarin hadden – volgens de uitspraak van de Staten-Generaal van 13 september 1603, de Ridderschap één en de eigenerfden twee stemmen. 

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 258-259.