1597


Spotgedicht op kardinaal Albertus van Oostenrijk

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 1864, 338.
Oorspronkelijke bron: Dichten van den Tijd . In: Bibliotheca Thysiana, Universiteitsbibliotheek Leiden.

Copie van zekeren pasquil, gheslagen aen ‘t Hof van Brussel

Albertus, die in ‘t Nederlandt d’ eerste cardinael is
Die ghesonden als gouverneur-generael is
En van alle papen de principael is
Comt nu zien offer wat verhael is
Maer omdat het landt soo kael is
En dat sijn leven, seg ick, in de schael is
Dunckt my, dat hy de leste altemael is
Hy meynt, dat hy van Hollandt admirael is
Maer bevindt datter so menighen harden pael is
Dat van onghenuchten verandert sijn tael is
In steed’ van Hollandts te leeren, hy een Wael is
Soo dat synen rooden klapmuts schier vael is
En deur ‘t wederstaen bevindt, datter te veel metael is
En dat den Hollander in ‘t schieten te liberael is.