Staten van Overijssel

De Statenvergadering was samengesteld uit de beschreven edelen en uit afgevaardigden van de drie grote steden (Zwolle, Kampen en Deventer). De steden hadden ieder één stem, de edelen stemden hoofd voor hoofd, en wogen alle tezamen tegen de drie hoofdsteden op. Pas in 1785 zou worden uitgemaakt, dat, indien slechts één edele zich bij de steden voegde, er overstemming plaats had.
    De vergadering werd eenmaal per jaar beschreven. De drost van Salland zat voor. Naast de griffier van de Staten hielden de secretarissen van de steden aantekening van de resoluties. Gedeputeerde Staten bestonden sedert 1593 uit drie ridders en een afgevaardigde uit iedere stad. De Staten en hun Gedeputeerden vergaderden om de beurt in elk der drie steden.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 252-254.