Bredevoort

Heerlijkheid en vestingstadje in de Gelderse Achterhoek, in 1612 door de Staten van Gelderland aan prins Maurits geschonken.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: 453

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 146-147.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > verwijst naar: A. van Slichtenhorst, Geldersse geschiedenissen, 1653 (en 1654), 281.

Literatuur

Oorlog, mijn arme schapen : een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648 / Ronald de Graaf. – Franeker : Van Wijnen, cop. 2004. – 686 p. : ill., krt. ; 25 cm
Met lit. opg., reg. ISBN 90-5194-272-9 geb. Zie plaatsnamenregister.

Bredevoort, een heerlijkheid / onder red. van het Staring Instituut ; medew. J.F.Th. de Beukelaer … [et al.]. – Bredevoort : Stichting 800 Jaar Veste Bredevoort, 1988. – 304 p. : facs., ill. ; 22 cm. Met lit. opg. en index. ISBN 90-9002135-3

Het ambt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap 1562-1612 / door J.N. Bakhuizen van den Brink en B. Stegeman. – Arnhem : Gouda Quint, 1933. – 198 p., [3] bl. pl. : portr. ; 25 cm. – (Werken, uitgegeven door Gelre ; no. 19). Met reg.

Een seker ende waerachtich verhael van de gheheele gheschiedenisse der stadt Breevoort , hoe sulcx van den vyandt met practijcke erovert, ende wederom van sijne Pr. Excel. door het beleyt van Graef Hendrick Fredrick inghenomen is. Alles perfectelijck soo het selve van den beginne tot den eynde toe geschiet is. S.l. [1606] [4 pp.; 4(].
Anoniem verschenen, een werk van Wilhelmus Baudartius .

Triumphus qvo carmine heroico decantatvr insignis victoria occvpatarum urbium : Berck. Mevrs. Groll. Bredvord. Oldenseel. Enschede. Oetmars. Lingen. Ab … ducibus, D. Mauritio, & D. Gulielmo; comitibus in Nassau, &c. anno M.D.IIIC. … honoris ergo scriptus ab Herone à Schingen Phrysio occidentali. – Franeqverae, : e typographco Abeli Vibieni., 1597. – [6] bl. ; in-4. Titel in randlijst. – Van Alphen 35