1591


Danklied op de overwinningen van Maurits

Uit: A. Valerius: Nederlandtsche Gedenck-clank , 1943 (herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626), 156.

Geluckig is het land,
Dat God den Heer beschermt,
Als daer met moord en brand,
De vyand rontom swermt,
End’ datmen meent hy sal
‘t Schier overwinnen al,
Dat dan, dat dan, dat dan
Hy selfs komt tot den val.

De hoeder Israels
Die slaept noch sluymert noyt,
Hy helpt uyt veel gequels
Syn volck, ‘twelck was verstroyt,
Door ‘t Spaensche boos gebroet
End’ doet haer noch dit goet,
Dat self, dat self, dat self, De
vyand loopen moet.

Gelyck ‘tvolck in een schip,
‘t Welck hort, en stuyt, en steeckt,
Alst komt op eene klip,
Van ancxst het sweet uytbreeckt.
So staet nu oock confuys,
Maraen met zyn gespuys,
Die nu, die nu, die nu met
schand moet loopen t’huys.

Gedanckt moet zyn de Heer,
De God die eeuwig leeft!
Dat hy ons t’zynder eer,
Dees overwinning geeft;
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewracht?
O Heer! O Heer! O Heer! Hoe
groot is uwe macht!