Slag bij Duins

Literatuur

Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp, 1637-1639 / door M. G. de Boer. – Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1946. – XII, 156 p., [7] bl. ill. : ill. ; 27 cm. – (Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen; werken uitgeg. door de Commissie voor zeegeschiedenis ; 10) . Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. – Met lit. opg., reg.

Tromp en de Armada van 1639 / door Michael Georg de Boer. – Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1941. – [VIII], 210 p. : ill. ; 27 cm. –  (Nederlandsche Akademie van Wetenschappen; werken uitgeg. door de Commissie voor zeegeschiedenis ; 6)

De strijd in het Engelsche Kanaal tussen de Spaansche en Hollandsche wapenen anno 1639 / Francisco Manuel de Melo ; uit het Portugeesch vert. door M. de Jong. – Den Helder : Marine Vereeniging, [1939]. – 104 p. : ill. ; 25 cm. –  (Marineblad ; juli 1939). Vert. van: Conflicto do Canal de Inglaterra entre as armas Espanholas, e Olandezas anno 1639. – 1660. – Extra nummer van het Marineblad.

The Journal of Maarten Harpertszoon Tromp anno 1639 / transl. and ed. by C.R. Boxer. – Cambridge [etc.] : Cambridge Univ. Press, 1930. – XVIII, 238 p. : ill., krt. ; 26 cm. Bibliogr. and index.

Oude drukken

A memorable sea-fight / penned and preserved by Peter VVhite one of the IIII. masters of attendance in Englands navie. (Never before now,) published for the good of Englands common-wealth, by Andrevves Burrell. Gent. Or, a narrative of all the principall passages which were trans-acted in the Downes, in the year, 1639. betweene Antonio Oquendo, Admirall of the Spanish Armado, and Martin Van Tromp, Admirall for the states of Holland. Wherein (by a similary illustration) Englands (present) sluggish navie is proved to be unservicable, and in a like condition with the Spanish fleet. – London : Printed by T. Forcet, (Septem. 4. 1649.) dwelling in Old Fish-street, [1649]. – [10], 52, [2] p. ; .. cm. – (Early English books online)
Caption title: Journal or, narrative, of all the principall passages which hapned in the Downes in the yeare 1639. – The epistle dedicatory is signed: Andrewes Burrell. – Annotation on Thomason copy: “Sept: 4th. – Reproduction of the original in the British Library. – Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich : UMI, 1999- (Early English books online). Digital version of: (Thomason Tracts ; 88:E572[19]). – Wing (2nd ed.), W1800. – Thomason, E.572[19].
Plaatsingsode UB Leiden: Early English Books Online

Spaensche Xerxes, ofte Beschrijvinge, ende vergelijckinge van den scheep-strijdt tusschen de groote koningen van Persen, ende Spaengjen, teghen de verbonde Griecken, ende Nederlanders. / By Joh. van Beverwyck. – 2nd impr. – ‘sGraven-hage, pr. I. Bvrchoorn, 1640, 1640. – 64 p. ; in-4. – A-H4. Tiele 2702, Knuttel 4683.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1640: 10

Destructie van de Spaensche vloot anno 1639. Dienende tot mondt-stoppinghe van de Spaensche snorcker, die onlangs door Spangjen ende elders uyt-ghestroyt heeft, dat den admirael van Hollandt genomen, ende sijne gantsche vlote geslagen, en t’eenemael geruineert is geweest : Na luydt van den Spaenschen brieff, de welcke hier oock in’t Spaensch ende Duytsch by-ghevoeght is, met de wederlegginge van de selve; vervatende alle het notabelste datter met waerheyt gheschiet is. Met een naem-register van alle de schepen, ende de scheeps-capiteynen: met hoe veel stucken gheschuts, ende volck, dat yeder schip ghemonteert, ende ghemant gheweest is.. – Leyden, pr. W. Christiaens, 1640, 1640. – 34 p. ; in-4. – (<…>)2 A-D4 E2
Anr issue of the ed. Leyden, W. Christiaens, J. Roels, 1640. – Tiele 2700, Knuttel 4681.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1640: 9

Oratie, over de zee-strydt, met de Spaensche vloodt in Duyns. Ghedaen inde doorluchtighe Schole t’Amsterdam, den 13en. van slacht-maendt des iaers 1639. / By Caspar van Baerle. ; Tr. from the Latin into Dutch. – Amsterdam, f. J. Benningh (col.: pr. N. van Ravesteyn), 1639, 1639. – 40 p. ; in-4. – A-E4. Tiele 2671, Knuttel 4628.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1639: 9

Destructie van de Spaensche vloot, ofte journalier verhael van ’t gevecht in Dvyns, ende ’tvervolgen onser schepen in’t Canael, tot vernielingh vande Spaensche gedaen. Alles curieuselijck, onder de vlagge van onsen admirael, van dagh tot dagh, aen-getekent. […] Wt Hellevoetsluys, den 28. Octob: 1639. – Ghedruckt in ’s Graven-Hage, : by Isaac Burchoorn, …, 1639. – 1 bl. ; plano. Knuttel 4625, Van der Wulp 2482.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1639: 5

Korte ende oprechte verclaringe vande Spaensche vloote, onder het commando vanden Spaenschen admirael don Anthonio d’Oquendo, hoe ende op wat manieren dese vloot naer Nederlandt gecommandeert is geworden, mitsgaders de lijste vande gallioenen ende andere schepen in haer getal, oock mede van hoe veel lasten, ende stucken geschut sy hebben gevoert, ÿ&c. Alles beschreven ende uytgegeven vanden admirael van Gallicien Don Francisco Feyo Sottomayor, ridder vande ordre van St. Iacob, tegenwoordigh gevangen in ‘sGraven-hage. / By Francisco Feyo Sottomayor. – ‘sGraven-hage, L. Breeckevelt pr., 1639, 1639. – [8] p. ; in-4. – A4. Knuttel 4623.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1639: 4

Panegyricvs in classem Hispanorvm profligatam, avspiciis […] Frederici Henrici, ductu […] Martini Trompii. / By Marcus Zuerius Boxhornius. – Lvgdvni Batavorvm, ex officina Isaac Commelini, 1639. – .. p. ; fol. – A-E 2
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 807 : 15