Coolhaes, Caspar


Biografie

[volgt, door …]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem, 1858) 681-685

Allgemeine Deutsche Biographie 4 (Leipzig, 1876) 458-459 (J.C. van Slee)

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 632-636 (C.P. Burger)

Caspar Jansz. Coolhaes (1536-1615) : van monnik via tolerant predikant tot libertijn : bibliografische aantekeningen over hem / bijeengebracht door J.J. Kalma. – Leeuwarden : Eigen beheer, 1984. – 2 dl. ; 12×21 cm. – ([Bibliografieën / J.J. Kalma ; 124]). Enig ex. Dl.1: Alfabetisch. Dl.2: Chronologisch.

Vormen van avontuur : de zelfbeschrijvingen van Coolhaes, Van der Haghen en Van Helmont / P. Spigt. In: REKENSCHAP = ISSN 0034-3749: vol. 30 (1983), afl. 01, pag. 18.

Caspar Coolhaes. Het een en ander uit zijn leven vóór en na de synode van Middelburg / J.P. van Dooren. In: Nationale Synode Middelburg: (1981), p. 174-183.

Kaspar Kohlhaas (Caspar Coolhaes) (1534-1615) : (Prediger in Essen und den Niederlanden) / von Jan Pieter van Dooren. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1980]. – [14] p. : ill. ; 22 cm. Overdr. uit: Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen, 1980, H. 95. – Omslagtitel: Kaspar Kohlhaas (Caspar Coolhaes), Prediger in Essen und den Niederlanden.

Kerkelijke besluitvaardigheid : over de bevestiging van het gereformeerde kerkverband in de jaren 1574 tot 1581/2 ondanks de oppositie van het confessioneel en kerkelijk indifferentisme, zoals deze oppositie inzonderheid vanuit Leiden werd gevoerd / door J. Kamphuis. – Groningen : De Vuurbaak, 1970. – 87 p. ; 24 cm. – (Kamper bijdragen ; 5). Rede Kampen, Theologische Hogeschool (Vrijgem.), 1969. – Met lit. opg.. ISBN 90-6015-067-8

Over de afstamming van het geslacht Coolh aa s (Koolhaas) uit den predikant Caspar Jansz. Coolhaes / W.Ph. Coolhaas. In: De Nederlandsche Leeuw : maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, ISSN 0028-226X: vol. 60 (1942), pag. kol 172-182.

Uit het notaris-protocol van Salomon Lenaertzn. van der Wuert; I : [Over de Leidse kloosters]; II : [Over de psalmberijmingen; Over Coolhaes en Johannis]; III : Het Sint Agnietenklooster; Daniel van der Meulen; Medische zaken / J. Prinsen. In: Oud-Holland: vol. 28 (1910), pag. 107-123, 137-150; vol. 30 (1912), pag. 89-105.

Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der Remonstranten / door H.C. Rogge. – Te Amsterdam : bij H.W. Mooij, 1856-1858. – 2 dl (255 en 247 p.). ; 23 cm

Observationes aliquot juris publici sacri in Hollandia, desumptæ ex historia introductæ legis ecclesiasticæ, anno 1619 / quas … publico et solemni examini submittit A.J. van Beeck Calkoen. – Trajecti ad Rhenum : N. van der Monde, 1830. – VIII, 162, [1] p. ; 21 cm. Proefschrift Utrecht.

Missive aen den authoor van die Apologia, over het placaet ofte edict, eenes eersamen wijsen raets der stadt Groningen …/ door Casparum Coolhaes. – [S.l.] : [s.n.], 1602. – [54] p. ; in-4. – A-G 4. Gedrukt te Amsterdam door Peeter Gevaertsz. – Tiele 488.

Corte antwoordt op de valsche beschuldiginghen end’ blameringen van Casper Coolhaes teghen de ghemeene kercken, begrepen in syn boecxken ghenaemt Wederantwoordt … : waer inne ooc vervatet is een corte aenwijsinge end’ wederlegginge van dwalinghen, stekende inde boecxkens end’ afbeeldinghen hier voren van Coolhaes uytghegheven / door Adr. Cornelisz. van der Linden. – [S.l. : s.n.], 1600. – .. p. ; in-8

Wederantwoort Caspari Coolhaes op een faemroovende boexken sonder naem des autheurs onder eenen gedichten ende versierden naem van een verantwoordinghe des dienaers. oulingen ende diaconen der kercken tot Leyden, voor seventhien jaren tegen die Justificatie van Leyden heschreven, ende nu eerst tot Rotterdam gedruckt by Jan van Waesbergen int jaer 1598. – Ghedruckt tot Hoorn : by Willem Andriesz, 1599. – [112] p. ; 15 cm. Van Someren 223. – Moes/Burger 623.

Sendtbrief Caspars Coolhaes, dienaer des Godlicken woordts, residerende tot Leyden. … – [S.l.] : [s.n.], 1582. – 56 p. ; in-4. Knuttel 623.

Cort eenvoudich ende waerachtich verhael, waaromme Caspar Coolhaes : Predikant gheweest zijnde binnen Leyden : eyntelick 25 Martii 1582 by den Synode Provinciael van Hollandt van der Kercke Christi is gheexcommuniceert : Ghestelt van weghen der Predicanten ende Ouderlinghen in den voorsc. Synode vergadert. – Dordrecht : by Jan Canin, 1582. – 146 p. ; in-4. Knuttel 624.