1572


Opwekking de prins van Oranje bij te staan

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 20-22. Oorspronkelijke bron: Geuseliedtboeck

Ras, seventien provincen!
Stelt u nu op de voet,
Treckt de coemste des princen
Vriendelijck te ghemoet;
Stelt u met zijn banieren,
Elck als een trouwe man,
Doet helpen verlogieren
Duc dAlve, den tyran.

Hy comt u niet verderven,
Dit trouwlijcken gelooft,
Maer u weêrom te erven
In dat u is berooft;
Te goed’ den coninck van Spaengiën
Doet vrymoedich bystant
Den prince van Oraengiën,
Als zijnen Luytenant.

Zijn trommels en trompetten
Brengen u geen dangier,
tEn is maer om verzetten
Duc dAlve den bloetgier;
Spijt ruyters en soldaten,
Die den prince benijt,
Hun schade sal u baten,
Hy moet ten lande uyt.

Al hoort ghy veel allarmen
Hier ende daer geschiên,
Hy doetet wt een ontfarmen,
Over u lant, u liên;
U dient stercke purgacy,
En sulcken bitter cruyt,
Dat gy de Spaensche nacy
Wt uwen lande sluyt.

Vlissingen heeft begonnen
Te spelen sulcken dans,
Daer met hevet gewonnen
Recht der laurieren crans’
Hollant wilder aen wagen
Alle zijn principael,
Laet u dit werck behagen,
Ghy landen generael!

tEn is om gheen pillagie,
Van vrienden, landt, off ste;
Doch die groote couragie,
Des graven van Lume,
De grave van Nassouwen,
Dat reyn vroom edel bloet,
Wil niemant laten benouwen
Aen zijn eer, lijff, of goet.

Schict u, boose rebellen,
Die slants welvaert benijt,
Des Antichrists gesellen,
Die de waerheyt bestrijt,
Gods woort- en wet-versmaders,
Ja zijnen heilgen throon,
Ghy sult, als landt-verraders,
Noch crijgen uwen loon.

Krijchslien, wilt u oprusten,
In God bestaet u cracht,
Strijt ridderlijc met lusten,
Op storm, slacht, ende wacht,
Voor Gods woort en lants rechten,
Met een verbonden schilt,
Den solt der vromer lantsknechten
Ghylien ontfanghen sult.

Wilt zweert noch spiesse sparen;
Zo Babel heeft gedaen
Over Gods trou dienaren,
Laet haer den loon ontfaen;
Den vooglen wilt maeltijt coken
Al vander hoeren vleysch,
tBloet sal worden gewroken
Nae der schrifturen eisch.

Prinslijcken Godt ghepresen,
U volck victory gheeft,
Dat haer werde bewesen,
Dat ghy regeert en leeft;
Want sy na u woort haken,
Met harten seer benout,
Tot dat ghy in alle saken,
Den lof en prijs behout.