Slag op het Slaak

Literatuur

Een zeventiende-eeuwse ‘nieuwskaart’ van de Slag op het Slaak : ‘Kort en bondigh verhael vande Spaensche Scheeps Armade tot Antwerpen toegerust ende van daer gevaren den 10 Septemb. 1631.’ / J. Van Beylen.
In: Tijdschrift voor zeegeschiedenis: Vol. 14 (1995), no. 1 (mei), pag. 3-23, ill., krt.

Gedicht, over de grote treffelicke victorie de gro. mo. heeren Staten van de Geunieerde Nederlanden verleent […] onder’t beleyt van […] den Prince van Orangien. / By De broeders van de witte accoleyen. – Leyden, I.C. van Dorp, 1631; 4º
Een exemplaar van dit zeldzame pamflet bevindt zich in de Stadsbibliotheek Haarlem

Kort en bondigh verhael vande Spaensche scheeps armade, tot Antwerpen toegerust, ende van daer gevaren den 10. septemb. 1631. Bref et vray recit de l’armée Espaignole, equippée en Anvers; et partie de là, le 10 Septembre, l’an 1631- Amsterdam : Claes Iansz Visscher, 1631. – 1 p. ; plano. Petit 1698.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3673

VVarachtigh verhael hoe dat den vyandt een groote macht soo van ponten, schepen ende chaloupen van langher hant by een ghebracht hebbende, eyndelijcken haer op de stroomen begevende zijn vande heeren Staten schepen inde vlucht geslaghen ende gheheel overwonnen gheworden : Midtsgaders den inventaris van alle de ponten, chaloupen, pleyten ende andere schepen inde vlote ghevonden. Als mede de lijste van alle gevangenen. Geschiet den xij. ende xiij. septembris 1631.. – Middelburgh, wed. S. Moulert pr., 1631, 1631. – 20 p. ; in-4. – A-B4 C2. Knuttel 4146.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1630: 13

Relation de la notable deffaicte des trouppes espagnoles & flamandes par les Holandois. – Paris : Chez Michel Blageart, 1631. – 13 p. ; in-12
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1630: 12

Iehovah nissi ofte Keeten-slachs-ghedenck-teecken ende baniere : op-gherecht tot gedachtenisse van des heeren wonderlijcke verlossingen, victorien der Vereenichde Nederlanden, ende insonderheyt van die heerlijcke overwinninghe der conincklijcke Spaensche vlote, op de stroomen van Zeelant, tussen Vianen ende Stavenisse, genaemt de Keeten. Om tot ware danckbaerheyt alle menschen over soo veel verlossingen en overwinningen, ende insonderheyt over des laetste verkregene victorie vanden 13. september 1631. op te wecken. […] / By Een beminder des vader-landts, en dienaer des goddelijcken woordts. – Middelbvrgh, pr. H. vander Hellen, 1631, 1631. – [18], 102 p. ; in-4. – A-P4
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1631: 3