1573


Klaaglied der Spaanse soldaten

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 1864, 66-68. Oorspronkelijke bron: Geuseliedtboeck

Eylaes, wy moghen wel claghen,
Wy papouwen al te hoop,
Omdat wy dus, alle daghen,
Moeten tijen opter loop,
Van desen duyvelschen boeren,
Die daer legghen op Crabbendam,
In haer schans sy legghen en loeren,
Met als die clocken roeren,
Het coemter al creupel en lam.

Al ist dat wy ghewapent comen,
Met duysent man, voor haer schans,
Zy gaen niet eens verschromen,
Maer sy hopen tegen den dans,
Wy derren niet eens gaen kicken,
Om int velt te halen een buyt,
Zy hebben ons dra binnen micken,
Dus gaen zy ons verklicken,
Zy slaen ons al op de huyt.

Sy hebben stocken met knoopen,
Soo springhen zy over de sloot,
Naeckt sy dan na ons loopen,
Al met de billen bloot;
Al ist dat wy nae haer schieten,
Zy staen ghelijck een pael,
Wy connen haer niet ghenieten,
Dit mach ons wel verdrieten, –
Dat den boer de nicker hael!

Als sy ons hebben ghecreghen,
Zy spelen met ons een ranck,
Ons builken gaen zy leghen,
Al teghen ons wil en danck,
En voort ter selver plecken,
Snydensy ons ooren af,
Binnen haer schans gaen sy ons trecken,
Ten lesten soo moeten wy trecken
Ter galghewaert alsoo straf.

Doe wy van Haerlem vertrocken,
Wy haddent soo niet ghedocht,
Wy meenden hen soo te focken,
Alle daghe om een tocht;
Eerst op den boer van Schagen
Hadden wy ons tanden ghewet,
Eylaes, wy moghen wel claghen,
Daer creghen wy thooft vol slaghen,
Dat is den buyt die wy creghen te met.

Schagen, ghy zijt de principale,
Die ons dit leed aendoet,
Wy meenden provande te halen,
Al wt het Noorderlant soet,
Maer ghy doet ons keeren,
Met Warmenhuysen soo fel,
Wanneer wy voor Alckmaer triumpheeren,
Wy sullent u dan wel leeren,
Dat ghy ons dus zijt rebel.

Van hongher zullen wy verdwijnen,
Crijghen wy niet het Noorderlant,
Wy loopen als de swijnen,
Swerven aen elcken kant,
Om wortelen en ajuyen,
Den hongher hebben wy soo groot,
Wt Noorden noch wt Zuyen,
Compter wat voor ons crijchsluyen,
Twaelf stuyvers soo gelter een broot.

O Craenhals, ghy hebt ons bedroghen,
Dat ghy ons voor Alckmaer brocht!
U raet is niet dan loghen,
Dat hebben wy nu besocht;
Ghy beloofdet ons alsoo fiere,
Alckmaer te crijghen in een weeck,
Met al dees noorder quartieren,
Maer ‘t gaet ons over stieren,
U compas dat mist een streek.