Lijst van voornaamste collecties pamfletten in Vlaanderen en Nederland

Alfabetisch op plaatsnaam:

Amsterdam

Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam / door H.C. Rogge. – Amsterdam : Scheltema, 1862-1866. – 3 dl. ; 24 cm.
Stuk 1, afd. 1: Bibliotheek der Remonstrantsche geschriften. – 1863. Afd. 2: Geschriften betreffende de geschiedenis der Remonstranten. – 1864. Stuk 2, afd. 1: Bibliotheek der Contra-remonstrantsche en Gereformeerde geschriften. – 1865 (1866). Afd. 2: Geschriften betreffende de Nederlandsche hervormde kerk, de Socinianen, Kwakers, Hernhutters, Doopsgezinden, Collegianten, Lutherschen, Roomschen, en van Protestantsche godgeleerden in het buitenland. – 1864. Stuk 3: Stukken betreffende de geschiedenis van Nederland en andere landen. – 1862.

Pamfletten (1500-1853), Universiteitsbibliotheek van Amsterdam : alfabetische catalogus / [handschrift: Hendrik C. Diferee, Bertha Wolterson … et al.] ; [samenstelling: Afd. Titelbeschrijving]. – [Amsterdam] : Universiteitsbibliotheek, 1971. – 14 dln. ; 8° z . – ([Xerox-catalogi / Universiteitsbibliotheek van Amsterdam ; 1])
Stand: 1 jan.1965. Met vermelding van de betr. Knuttel-nos. – I: A-Barb. (nrs 1-1865.) II: Barc-Breu. (nrs 1866-3376.) III: Brev-Coper. (nrs. 3377-5122.) IV: Copes-Eppenh. (nrs 5123- 6862.) V: Eppens-Haarl. (nrs 6863-8590.) VI: Haart-Kard. (nrs 8591-10260.) VII: Karik-Lijkf. (nrs 10261-11859.) VIII: Lijkg.-Nijke. (nrs 11860-13655.) IX: Nypt-Portr. (nrs 13656-15521.) X: Portu-Roek. (nrs 15522-17408.) XI: Roel-Sude. (nrs 17409-19092.) XII: Suer-Verge. (nrs 19093-20592.) XIII: Vergi-Wagene. (nrs 20593-22389.) XIV: Wagenh-Zyp. (nrs 22390-23510.).

Antwerpen

Inventaris pamfletten Stadsarchief Antwerpen : 1520-1881 / [samengest. door Jeanne Polak-Suetens]. – Antwerpen : Stadsarchief Antwerpen, 1983. – viii, 366, [108] p. : facs., ill. ; 30 cm. – (Publikatie / Stadsarchief Antwerpen)

Arnhem

Catalogus van de pamfletten aanwezig in de Bibliotheek Arnhem 1537-1795 / samengest. door M.W. Huiskamp, P.J. Boon, R.L.M.M. Camps. – Hilversum : Verloren, 1995. – 368 p. : ill. ; 24 cm. – (Stichting De Gelderse Bloem ; XLII). Uitg. onder auspiciën van de Stichting De Gelderse Bloem. – Met lit. opg., indices. ISBN 90-6550-512-1

Den Haag

Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1486-1853 / bewerkt, met aanteekeningen en een reg. der schrijvers voorzien, door W.P.C. Knuttel. – ‘s Gravenhage : [Koninklijke Bibliotheek], 1889-1920 (‘s Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij [etc.]). – 9 dl. in 11 bd. ; 22 cm
Impressum van de delen V en VI: ‘s-Gravenhage, Belinfante. – Dl. I,1: 1486-1620. – 1889. I,2: 1621-1648. – 1889. II,1. 1649-1667. – 1892. II,2: 1668-1688. – 1895. III: 1689-1713. – 1900. IV: 1714-1775. – 1902. V: 1776-1795. – 1905. VI: 1796-1830. – 1910. VII: 1831-1853. – 1916. VIII: Supplement. – 1916. IX: Alfabetisch register van onderwerpen, 1486-1795. – 1920.

Herdruk: Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek / door W.P.C. Knuttel ; met een inleidend essay en een handleiding voor de gebruiker door H. van der Hoeven. – Utrecht : HES Publishers, 1978. – 9 dl. in 10 bd. ; 20 cm
Fotomech. herdr., met handgeschreven verbeteringen, aanvullingen en varianten, naar de uitg.: ‘s-Grav., 1890-1920. – Samenvatting in het Engels. – Dl. I, 1: 1486-1620. – ISBN 90-6194-082-6. Dl. I, 2: 1621-1648. – ISBN 90-6194-092-3. Dl. II, 1: 1649-1667. – ISBN 90-6194-102-4. Dl. II, 2: 1668-1688. – ISBN 90-6194-112-1. Dl. III: 1689-1713. – ISBN 90-6194-122-9. Dl. IV: 1714-1775. – ISBN 90-6194-132-6. Dl. V: 1776-1795. – ISBN 90-6194-142-3. Dl. VI: 1796-1830. – ISBN 90-6194-152-0. Dl. VII: 1831-1853. – ISBN 90-6194-162-8. Dl. VIII-IX: Supplement, Alfabetisch register van onderwerpen 1486-1795. – ISBN 90-6194-172-5. ISBN 90-6194-012-5 (serie)

Gent

Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten : eerste afdeeling, Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam / naar tijdsorde gerangschikt en beschreven door P.A. Tiele. – Amsterdam : Frederik Muller, 1858-1861. – 3 dl. ; 22 cm. Nagenoeg in haar geheel werd de verzameling aangekocht door Is. Meulman en na zijn dood door de bibliotheek te Gent. – Verschenen in afleveringen, met de 1e afl. als titel: Bibliotheek van pamfletten, traktaten, plakkaten en andere stukken over de Nederlandsche geschiedenis …. – 1856. – I: 1500-1648. – 1858. II: 1649-1672 Mei. – 1860. III: Junij 1672-Mrt. 1702. – 1861.

Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland : aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman / bew. door J.K. van der Wulp. – Amsterdam : erven H. van Munster & zoon, 1866-1868. – 3 dl. ; 30 cm. 9407 nummers. – Niet i.d. handel. – Dl.1: 1500-1648. Dl.2: 1649-1688. Dl.3: 1689-1713, met suppl. op de jaren 1519-1688.

Goes

Catalogus van de bibliotheek der gemeente Goes. – [Goes : s.n.], [1861-1862]. – 2 dl. ; 22 cm
2e gedeelte o.d.t: Catalogus eener verzameling van pamfletten, tractaten en andere stukken, zowel met betrekking tot de geschiedenis des vaderlands als over gebeurtenis elders voorgevallen; allen in Nederland uitg. van het einde der 16e tot het midden der 18e eeuw.

Groningen

Catalogus der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853 : (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, van Someren, Tiele en Van der Wulp) / bew. door G. van Alphen ; [voorw. van Hendrik de Buck]. – Groningen : J.B. Wolters, 1944. – XI, 608 p. : ill. ; 22 cm
Voor inhoud van alle pamfletten zie: “Dutch pamphlets 1542-1853 : the Van Alphen collection”. – Met indices.

Leiden

Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten : verzamelingen van de bibliotheek van Joannes Thysius (en de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden) / bewerkt door Louis D. Petit. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff ; Leiden : Sijthoff, 1882-1934. – 4 dl. ; 22 cm
Titel van dl. 4: Bibliotheek van Nederlandsche en andere pamfletten. – Dl. 1: 1500-1648. – 1882. Dl. 2: 1649-1702. – 1884. Dl. 3: 1703-1800 / voor den druk gereed gemaakt door H.J.A. Ruys. – Leiden : Sijthoff, 1925. Dl. 4: Supplement / bew. door H.J.A. Ruys. – Leiden : Sijthoff, 1934.

De UB Leiden bezit drie grote collecties pamfletten: die van de Bibliotheca Thysiana (signatuur THYSPF ?), die van de UB zelf (signatuur PAMFLT ?) en die van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (signatuur KL.GES ?). De catalogisering van deze pamfletten is nog niet voltooid. De pamfletten uit de Bibliotheca Thysiana zijn gecatalogiseerd tot en met het jaar 1673. De pamfletten van de UB en van de Maatschappij zijn gecatalogiseerd tot en met 1622. Voor de periode daarna zijn alleen de Nederlandse pamfletten in de electronische catalogus terug te vinden (dus niet de buitenlandse pamfletten en evenmin de eenbladsdrukken of plano’s). De in de UB Leiden aanwezige Nederlandse pamfletten uit de achttiende eeuw vindt u alleen in de STCN. Voor de overige pamfletten dient u nog altijd de gedrukte catalogi te raadplegen, op te vragen aan de balie in de Leeszaal Bijzondere Collecties. Voor nadere inlichtingen: G.A.C.van.der.Lem@library.leidenuniv.nl

Middelburg

Catalogus van de pamfletten, tractaten, enz. aanwezig in de provinciale Bibliotheek van Zeeland / bew. door J. Broekema. – Middelburg : U.F. Auer en zoon, 1892. – 662, XVI p. ; 22 cm
Niet verder verschenen. – Met reg. – Dl. I: 1568-1795.

Den Zeusen beesem : catalogus van de Nederlandse pamfletten (alsmede de niet-Zeeuwse plakkaten en ordonnanties) tot en met 1795, aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek / samengest. door W.C. Zijlstra. – Middelburg : Zeeuwse Bibliotheek, 1994. – 3 dl. (VII, 899, 121 p.. [24] p. pl.). : ill. ; 30 cm. Opl. van 100 ex. – Met reg. ISBN 90-72151-13-5 geb.

Utrecht

Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken / beschreven door J.F. van Someren. – Utrecht : A. Oosthoek, 1915-1922. – 3 dl. in 2 bd. : facs. ; 28 cm
Met reg. – 1e dl.: Zeldzame pamfletten op de Nederlanden betrekking hebbende, verschenen vóór of in 1600. 2e dl.: Zeldzame pamfletten, niet op de Nederlanden betrekking hebbende, verschenen vóór of in 1600. 3e dl.: Zeldzame pamfletten, verschenen van 1601-1700.