Roermond

Is in voorbereiding vanwege de herdenking in 2022.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 440-441.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 12, 15, 140.

Oude drukken over de krijgsverrichtingen van 1632:

Korte beschrijvinge ofte Iovrnael van de op-treckinge des door-luchtigen Prince van Orangiën, den 29. Mey 1632 van Nieu-megen, naar de Mase, de in-neminge der steden van Venlo, Rovrmvnde, ende Stralen; ende de seer gedenck-vveerdige belegeringe ende veroveringe van de oude en vermaerde stadt Maestricht; als mede de steden in’t vorstendom van Limborgh: alles tot de victorieuse vveder-komste toe van Sijne hoog-gem. Exc. : Mitsgaders een lyste vande geblevene ende gequetste graven, colonellen, capiteynen, bevel-hebberen en soldaten, ende vorders vvat vveerdigh vvas te notéren van vveder-zijden. : Met een seer uyt-nemende nette kaerte van de voorn. treffelijcke belegeringe der voorseyde stadt Maestricht en seer duydelijcke aen-wijsingen daer inne gestelt, tot meerder openinge van’t voorsz. iournael / ‘twelck is eenvoudiglijck, en naer waerheyt in’t Engels beschreven door Hendrick Hexham. ; Ende getranslateert in ‘t Neder-duyts, door J. van Langenhoven. – In ‘sGraven-Hage : vvt-gegeven by Henricvs en Gvilielmvs Hondivs, 1633. – [IV], 52 p., [4] p. krt. : ill. ; in-2
Vert. van: A journall of the taking in of Venlo, Roermont, Strale, the memorable siege of Mastricht, … Delph, 1633. – Bevat 2 kaarten, waarvan de 2e is een ‘Nieuwe caerte vande Oost en Wester Schelde’; bevat tevens de teksten v.d. accoorden gesloten bij de overgave van deze gebieden.
AUTHORS: Hendrick Hexham, J. van Langenhoven

Iovrnael. Oft dagh-register, van alle de gedenckwaerdige oorloghsche gheschiedenissen voor-ghevallen zedert den 29. may 1632, dat Syne Excellentie den doorluchtighsten prince van Orangien van Nieuw-Meghen optrock naer de Maese, tot op sijne victorieuse wederkomste inden Haghe, met de belegeringen ende veroveringen der steden Venlo, Roermunde, Stralen, Maestricht, ende andere meer, soo in’t hertochdom van Limborgh als elders, Hier zyn ook ingevoecht de verclaringen by den graeven Hendric van den Bergh ende VVarfuse, uytgegeven tot verantwoordinge van hun afwycken van des koninghs van Spanjens gehoorsaemheyt, item de proceduren vande Spaensche tegen henluyden met meer andere schriften.. – Amsterdam, f. P. Walschaert, 1633, 1633. – 86 p. ; in-4. – ÿÛ2 A-L4 (L4 blank). Knuttel 4298.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1633: 7

Histoire generale de la gverre de Flandre : divisee en devx parties : contenant tovtes les choses memorables aduenuës en icelle depuis l’an M.D.LIX. iusques à present / par Gabriel Chappvys. – Edition novvelle, avgmentee des sieges memorables de Breda, Grol, Boisleduc, … & autres places / auec une briefue description des prouinces du Pays-bas, & enrichissement de figures. – A Paris : Chez Robert Foüet, 1633. – in-2.

Trivmph basvyn over de geluckige victorie ende heerlijcke over-winninge der stadt Maestricht, mitsgaders de steden Venlo, Rourmonde, Stralen, Erckelens, Sittert, ende Limburgh met het landt daer aen behoorende : gewonnen door den door-luchtigen, Hoogh-geboren vorst Frederick Henrick Prince van Oranjen, Grave van Nassau … int jaar 1632 / historysche wijse in rijm gestelt, door B. Rvyssenberch. – Gedruckt in ‘s Graven-Hage : voor Anthony Iansz. Tongerloo ; Gedruckt in ‘s Graven-Hage : by I. Burchoorn, [1632]. – 14 p. ; in-4
Colofon: Gedruckt in ‘s Graven-Hage, by I. Bvrchoorn.

Jan Vander Veens Verbaasde Fama Over de treffelijcke ongemeene Zeghe der wijtberoemde Stadt Maastricht, ende der Steden Venlo, Ruermonde, Stralen, Zittert ende Limborgh: mitsgaders ses Schanssen, verovert door ‘t beleyt des … Prince van Orangien, … int Jaar 1932. – t’Amsterdam, : Voor Pieter Walschaert, 1632. – 8 p. ; in-4. Knuttel 4255, W. 2217 (andere dr.).

Articvlen, by sijne excell. mijn heere den prince van Orangien, geaccordeert aende clerge, raedt, rekenkamer des koninghs van Spangien in Gelderlandt, ende voorts aen burgemeesteren, schepenen, raedt, ende ghemeene inghesetenen der stadt Rurenmundt. – [S.l. : s.n.], [1632]. – [4] p. ; in-4. – [A]{2}
Issued 05-06-1632.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1632: 15 (2)

Literatuur

Roermond : biografie van een stad en haar bewoners / Peter Nissen ; met medewerking van Hein van der Bruggen. – Hilversum : Verloren, 2014, ©2014. – X, 659 pagina’s : illustraties ; 28 cm. – (Maaslandse monografieën) (groot formaat) ; dl. 12) Met literatuuropgave, register. ISBN 978-90-8704-192-2 (gebonden)
In hoofdstuk 4 verschillende paragrafen over Roermond en de Tachtigjarige Oorlog – auteur zeer aanbevolen!

De martelaren van Roermond in het kader van de politieke en kerkelijke situatie van hun tijd / B. Hartmann ; met de Historica relatio duodecim Martyrum Cartusianorum van Arnoldus Havensius ; vert. door H. Kretzers en andere bronnen. – Oegstgeest : Colomba, cop. 2009. – 175 p. : ill. ; 24 cm
Omslag- en rugtitel: De martelaren van Roermond. – Met lit. opg. ISBN 978-90-73810-86-0

De beeldenstorm in Roermond / G.H.A. Venner. In: Roermond, stad met verleden: (1985), p. 43-102.

Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop : bijdrage tot zijn biografie (1525-1576) / Petrus Theodorus van Beuningen. – Assen : Van Gorcum, 1966. – XXXVI, 434 p. : ill. ; 24 cm. Ook verschenen als: Maaslandse monografieën, no. 5. – Proefschrift Nijmegen. – Met lit. opg. en reg. – Met samenvatting in het Duits en Frans.

De martelaren van Roermond in 1572 / door J. Meerbergen, B.A. Vermaseren. – [Roermond : s.n.], [1951]. – p.257-287. : ill. ; 25 cm
Hoofdwerk uitg. ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Bisschoppelijk College te Roermond in 1951. – Overdruk uit: Historische opstellen over Roermond en omgeving; p. 257-287.

Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderd-jarig bestaan van Roermond als stad / [door R. de Nerée tot Babberich … et al.]. – Roermond : Romen & Zonen, 1932. – 431 p. : ill. ; 28 cm. Omslagtitel : Civitas Ruraemundensis. – Franse titel: Gedenkboek Roermond.

De martelaren van Roermond : een bronnenstudie / [Gijsbertus Hesse]. – Sittard : Claessens, 1911 (Sittard : B. Claessens). – 67 p. ; 22 cm. Overdr. uit Limburgs Jaarboek XVII (1911), p.170-209 en p.264-290. – Ook beschikbaar in microvorm. – Boek wordt verfilmd Metamorfoze UBU.

Het verzet tegen de installatie van Wilhelmus Lindanus als bisschop van Roermond, (1563-1569) / door J. S. van Veen. – [S.l.] : [s.n.], [1907]. – 23 p. ; xx c. Overdr. uit: Publications de la société historique et archéologique du Limbourg, 44me année.