Enkhuizen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 350-351.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 219.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 12-14 (H. Avocaat), nr. 45 (G. Brandt), nr. 46-47 (G. Brandt, vermeerderd door S. Centen), nr. 140 (Anna v.d. Horst), nr. 161 (P.P. K[ock]), nr. 291 (H.J. Soet).

Nr. 161, Historia, dat is, een verhael in rijm […], bevindt zich uitsluitend in de bibliotheek van het Alkmaars museum.

Literatuur

Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw / Rudolf E.O. Ekkart ; met een inl. van Gusta Reichwein. – Zwolle : Waanders ; Enkhuizen : Zuiderzeemuseum, cop. 1990. – 96 p. : ill. ; 28 cm. Uitg. naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 15 september 1990-15 januari 1991. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-6630-242-9

Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw / Renatus Theodorus Henricus Willemsen. – Hilversum, 1988

Enkhuizen 1572 / door N.Tj. Swierstra, S.B.J. Zilverberg en M. Leeflang. – Enkhuizen : Vereniging “Vrienden van het Zuiderzeemuseum”, 1972

Beknopte catalogus der tentoonstelling Enkhuizen 1572, gehouden in het Rijksmuseum “Zuiderzeemuseum” te Enkhuizen, van 21 maart tot 1 november 1972 / [Rijksmuseum Zuiderzeemuseum]. – [Enkhuizen : Zuiderzeemuseum], 1972

Een mislukte aanslag op Enkhuizen in 1568 / door J.C.M. Warnsinck. – in: De Gids 96 (1932) II, 316-340. Hierop volgde: W.E. van Dam van Isselt, `Een mislukte aanslag op Enkhuizen in 1568?’, De Gids 97 (1933) II, 181-220, met naschrift door J.C.M. Warnsinck, De Gids 97 (1933) II, 220-223.

Enkhuizen in den geuzentijd : een geschiedkundig verhaal / door P. Vergers. – 3e dr. – Rotterdam : Bredee, [1920]

De visscher van Enkhuizen : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog / J.C. Luitingh. – 3e dr. – Utrecht : Kemink, [ca. 1900]

Enkhuizen in den geuzentijd : geschiedkundig verhaal voor jongelieden / door P. Vergers ; [met een voorwoord van de schrijver]. – Amsterdam ; Pretoria : Boekhandel voorheen Hoeveker & Wormser, [1897]

De eerste dag eens nieuwen levens (Enkhuizen in 1572) / door H.J. Schimmel. – 4e dr. – Schiedam : Roelants, [ca. 1892]

De hellebaardier van Enkhuizen : historisch verhaal uit den Spaanschen tijd / door A. Verhorst. – Nijkerk : Callenbach, [1881]

De vrijheidsvlag geplant te Enkhuizen in Mei 1572 : belangrijk aandeel, door de stad genomen in de gebeurtenissen van dat jaar, in korte trekken voor het feestvierend nageslacht / beschreven door Z.C.C. van Lennep. – Enkhuizen : A. Egmond, 1872

Oud-Enkhuizen of het merkwaardige jaar 1572, na drie eeuwen plechtig herdacht door Nieuw-Enkhuizens verheugde burgers / door T. Knuivers. – Beverwijk :Groot, 1872

Eendracht maakt macht, of Enkhuizen in 1572 : historisch-dramatische scene in 5 bedrijven / door P. Beets. – Enkhuizen : Over De Linde, 1872

Het morgenrood van den vrijheids-dag : of De overgang van Enkhuizen van de Spaansche zijde tot den prins van Oranje, 1570-1572 : histor.-dramat. tafereel [in verzen,] in 3 afd. / P. Beets; voor rederijkers bewerkt. – Nieuwe Niedorp, 1865

Drietal gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Noord-Holland : Amsterdam in 1533, Enkhuizen in 1572, Beemster in 1612 / door D.R. Erdbrink. – Dordrecht : Lagerweij, 1854