Middelburg

Beleg van Middelburg (1572-1574)

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 270-273.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 270-273.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 1 (I. Abrahamsen), nr. 349 (Zeelands Chronyk).

Literatuur

De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) / C. Rooze-Stouthamer. – Hilversum : Verloren, 2009. – 266 p. : ill. ; 25 cm
Met index, lit. opg. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8704-091-8 geb.

Neptune and the Netherlands : State, Economy, and War at Sea in the Renaissance / Louis Sicking. – Leiden/Boston: Brill, 2004. Zie Index.

Paul Stockman, `Anno 1585. De aankomst van Leicester te Middelburg’ (`Historische olieverfschetsen van Zeeland VII’), Zeeuws Tijdschrift 51 (2001), nr. 3/4, 32-36

Spaanse kooplieden in Middelburg vóór de Opstand : succesvolle integratie met behoud van eigen identiteit / Raymond Fagel. In: Nieuwe Nederlanders : vestiging van migranten door de eeuwen heen: (1996), p. 21-33.

De nationale synode te Middelburg in 1581 : calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden / [red.: J.P. van Dooren ; in samenw. met de Redactie van het Archief en de Werken]. – Middelburg : Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1981]

Middelburg’s overgang in 1574 : openluchtspel / reien van P.C. Boutens ; muziek van F.E.A. Koeberg ; regie en tooneelbouw van Frits Lensvelt ; costumes naar keuze van Nell Bronger. – [S.l.] : [s.n.], [1924]

De overgang van Middelburg naar den Prins van Oranje in 1574 / P.J. Blok. – Middelburg, 1924

La numismatique du siege de Middelbourg de 1572 a 1574 / Marie G.A. de Man. – Bruxelles, 1903

De daden der Zeeuwen, of De belegering van Middelburg : een verhaal uit den 80-jarigen oorlog / door J.C. Luitingh. – s-Gravenhage : A. Berends, [1892]

Middelburgs beleg en overgang (1572-1574) / naar de oorspronkelijke bescheiden geschetst door Joh. van Vloten. – Middelburg : J.C. & W. Altorffer, 1874. – IV, 152 p. ; 23 cm

Onderzoek van ‘s konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567 ; naar ‘t oorspronkelijke handschrift uitg. door dr. J. van Vloten. – Utrecht, 1873

Adolf van Meliskerke bij het beleg van Middelburg : een verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog / P. Koster. – Amsterdam, 1846

De watergeuzen, of Het beleg en ontzet der stad Middelburg : historisch tooneelspel / door Hendrik Kraijesteijn. – Middelburg : Erven J.C. Altorffer, 1815

Oude drukken

‘t Beleg en overgaan der stad Middelburg, onder het doorluchtige beleid van Willem den eersten, prince van Oranje en Nassouw enz.; of het verwerpen van het Spaansche juk, geschied op den 20. february 1574 … : treur-bly-einde-spel … / Joos Claerbout. – 3e verb. dr., verrykt met een opmerkelyke voorreeden. – Te Vlissingen : gedr. by Pieter Roelofs, 1788

Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; : of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland ten tyde der Nederlandsche beroerten …, godsdienstig gevierd den XX februari MDCCLXXIV / uit gedrukte, en … ongedrukte stukken … te zaamen gebragt, door Adrianus ‘sGravezande. – Te Middelburg : by Pieter Gillissen, 1774. – LVI, 528, [22] p. ; in-8. – *-3* 8 4* 4 A-2K 8 2L 4 2M 8 (2M8 blanco). Index.

Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid; gehouden te Wesel den 3 Nov. 1568, gevierd in eene kerkreden over 1 Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 20 Nov. 1768. Met eenige aanteekeningen en bijlagen, betreffende persoonen en zaken, ter opheffing van verscheide byzonderheden, behoorende tot de Kerkgeschiedenis van Nederland, doch inzonderheid van Zeeland en Middelburg, ten tijde der Ned. beroerten en invoeringe van de Kerkhervorminge in de XVI. eeuwe / Adrianus ‘s Gravezande. – Middelburg : Pieter Gillissen en wed. M.H. Callenfels, 1769