Portugal


Literatuur

Portugal no tempo dos Filipes : política, cultura, representações (1580-1668) / Fernando Bouza Alvarez ; prefácio de António Manuel Hespanha ; tradução de Angela Barreto Xavier e Pedro Cardim. – Lisboa : Edições Cosmos, 2000. – 373 p. : ill. (some col.). ; 23 cm. – (Cosmos história ; 34). Includes bibliographical references and index. ISBN 972-762-195-3. ISBN 978-972-762-195-x Felipe II y el Portugal ‘dos povos’ : imágenes de esperanza y revuelta / Fernando Bouza ; prólogo de Nuno Gonçalo Monteiro. – Valladolid : Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, c2010. – 96 p. ; 18 cm. – (Síntesis ; 14). Bovenaan de titelpagina: Cátedra Felipe II. ISBN pbk. ISBN 978-84-8448-597-1 pb Die Portugiesen in Antwerpen (1567-1648) : zur Geschichte einer Minderheit / von Hans Pohl. – Wiesbaden : Steiner, 1977. – X, 439 p. : krt. ; 24 cm. – (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, ISSN 0341-0846 ; Nr. 63). Bew. van Habilitationsschrift Köln. – Met lit. opg. en index. ISBN 3-515-02380-1

Het Nederlandse hulpeskader naar Portugal. (1641) / T.H. Milo In: Varia Historica. Aangeboden aan Professor doctor A. W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden / W. den Boer, A.A. Kampman, Th.J.G. Locher. – Assen : Van Gorcum & Comp, 1954. – XII, 285 p. : portr. ill. ; 4 ° , p. 165-176.
Plaatsingscode UB Leiden: 9677 A 34

Les Portugais à Anvers au XVIième siècle / Joaquim Mauricio Lopes. – Anvers : J.E. Buschmann, 1895. – 41 p. ; 8-o

Collecçaõ de livros ineditos de historia portugueza / publ. de ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa por José Corrêa da Serra. – Lisboa, 1790-1824. – 5 dl. ; fol. T. IV, V pela Commissão de historia da Academia Real das Sciencias.
I: Livro da guerra de Ceuta por Mattheus de Pisano; Chronica d’elRey D. Duarte e d’elRey D. Affonso V por Ruy de Pina. – II: Chronica de D. João II por Ruy de Pina; Chronica do conde D. Pedro de Menezes por Gomes Eannes de Zurara. – III: Chronica do conde D. Duarte de Menezes por Ruy de Pina; Livro vermelho do senor rey D. Affonso V; Fragmentos de legislação portugueza. – IV: Chronica de Pedro I e de Fernando por Fernão Lopes. Foros antigos d’alguns concelhos de Portugal. – V: Chronicas dos reis de Portugal por Christovão Rodrigues Acenheiro; Foros de Gravão, da Guarda, de Beja; Descripção dos arredores de Lamego por Rui Fernandes.
Plaatsingscode UB Leiden: 470 A 1-5

Journael, van de reyse van de vlote uyt de Vereenighde Nederlanden na Brasilien, vervattende alles ‘t gene is voorgevallen: Mitsgaders, de batalie tusschen den heere ghenerael Sigismundus Schoppe, ende den ghenerael van de Portugiesen. Beginnende van den 17 januarij anno 1648. tot den seven-thienden may. Alles beschreven door een capiteyn luytenant van het legher van den voorsz heer generael Sigismundus Schoppe. – Amsterdam, pr. J. van Hilten, 1648, 1648. – [7] p. ; in-4. – A4. Knuttel 5781a.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1648: 5

Propositie ghedaen ter vergaderinghe van […] d’heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, in ‘s Gravenhage den XVIen. augusti 1647. / By Francisco de Sousa Continho. – 1647, 1647. – 16 p. ; in-4. – A-B4. Tiele 3205, Knuttel 5552.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1647: 55

Brasilsche gelt-sack, waer in dat klaerlijck vertoont wort, waer dat de participanten van de West-Indische Compagnie haer geldt ghebleven is. – Gedruckt in Brasilien op’t Reciff in de Bree-bijl, 1647, 1647. – [28] p. ; in-4. – A-C4 D2. Tiele 3199, Knuttel 5547.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1647: 54

De Brasilsche breede-byl; ofte T’samen-spraek, tusschen Kees Jansz. Schott, komende uyt Brasil, en Jan Maet, koopmans-knecht, hebbende voor desen ook in Brasil geweest, over den verloop in Brasil. – 1647, 1647. – 36 p. ; in-4. – A-E4 (E4 blank). Tiele 3198, Knuttel 5546.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1647: 53

Iournael ofte Kort discours, nopende de rebellye ende verradelijcke desseynen der Portugesen, alhier in Brasil voorgenomen, ‘t welck in junio 1645. is ontdeckt. Ende wat vorder daer nae ghepasseert is, tot den 28. april 1647. / By Een lief-hebber. – Arnhem, pr. J. Jacobsz., 1647, 1647. – [80] p. ; in-4. – A-K4. Tiele 3197, Knuttel 5545.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1647: 52

Claar vertooch van de verradersche en vyantlijcke acten en proceduren van Poortugaal, in’t verwecken ende stijven van de rebellie ende oorloghe in Brasil […]. – Amsterdam, pr. wed. J. Broersz., 1647, 1647. – [40] p. ; in-4. – A-E4. Tiele 3196, Knuttel 5544.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1647: 51

Extract ende copye, van verscheyde brieven en schriften, belangende de rebellie der paepsche Portugesen van desen staet in Brasilien. Tot bewijs dat de kroon van Portugael schuldich is aen de selve.. – 1646, 1646. – 32 p. ; in-4. – A-D4. Tiele 3079, Knuttel 5353.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1646: 34

Translaet uyt het Latijn in de Nederlantsche tale. Provisioneel ende particulier tractaet […] beslooten in ‘sGraven-hage den 27. martij 1645. tusschen de […] coninck van Portugael ende de […] Staten Generael […] aengaende […] ‘t fort Galle. – ‘sGraven-hage, wed. ende erfg. H.J. van Wouw prs, 1645, 1645. – [8] p. ; in-4. – A4. Tiele 2983, Knuttel 5202.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1645: 23

Translaet uyt het Latijn inde Nederlantsche tale. Tractaet van bestant ende ophoudinge van alle acten van vyandtschap, als oock van traffijcq, commercien ende secours, gemaeckt, gearresteert ende beslooten in ‘sGraven-hage den twaelfden iunij 1641. […] tusschen de heer Tristao de Mendoça Furtado, ambassadeur […] vanden […] coninck van Portugael […] ende de […] Staten Generael. – [Copy:] ‘sGraven-hage, wed. ende erfgh. H.J. van Wouw prs, 1642, [1642]. – [16] p. ; in-4. – A-B4. – (Recueil, van de tractaten gemaeckt ende geslooten tusschen de […] Staten Generael […] ende verscheyde koningen, princen ende potentaten)
Appears in collections of treaties concluded by the States General. – Tiele 2827.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1642: 23

Tractatvs induciarum & cessationis omnis hostilitatis actus, ut & navigationis ac commercij, pariterque succursus factus, initus & conclusus Hagæ Comitis die duodecimâ iunij 1641. tempore decennij inter dominum Tristaó de Mendoça Furtado, legatum […] regis Lusitaniæ, Algarvæ, &c. et dominos deputatos […] Ordinum Generalium Unitarum Provintiarum Belgicarum. – Hagæ-comitis, typ. vid. ac hær. H.J. à Wouw, 1642, 1642. – 16 p. ; in-4. – A-B4. – (Recueil, van de tractaten gemaeckt ende geslooten tusschen de […] Staten Generael […] ende verscheyde koningen, princen ende potentaten). Appears in collections of treaties concluded by the States General. – Knuttel 4874.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1643: 8 of THYSPF 4374

Treslado do Latin na lingoa Portugeza. Trattado das Tregoas esuspensaó de todo o acto de hostilidade ebem assi de navegaçaó, comercio ejuntamente soccorro, feito, começado e accabado em Haya de Hollande a xij. de iunho 1641. por tempo de des annos entre o senhor Tristaó de Mendoça Furtado, do conselho e embaixador do serenissimo epoderosissimo dom Ioaó IV. deste nome rey de Portugal e dos Algarvos, e os senhores deputados dos muito poderosos senhores Estados Geraés das Provincias Vnidas dos Paizes Baixos.. – [Copy:] Em a Haya, viuva e erdeiros I.J. van Wouw prs, 1642, [1642]. – [16] p. ; in-4. – A-B4. – (Recueil, van de tractaten gemaeckt ende geslooten tusschen de […] Staten Generael […] ende verscheyde koningen, princen ende potentaten). Appears in collections of treaties concluded by the States General. – 17th cent. impr. – Petit 2157, Van der Wulp 2555, Knuttel 4876.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1643: 3 of THYSPF 4375

Extract vyt d’articulen van het Tractaet van bestant ende ophoudinge van alle acten van vyantschap, als oock van traffijcq ende commercie, mitsgaders van secours, ghemaeckt, gearresteert, ende besloten in ‘s Graven-haghe den twaelfden iunij 1641. tusschen de heer Tristao de Mendoça Furtado ambassadeur ende raedt van […] don Ian de vierde van die naem van Portugael […] ende de […] Staten Generael […]. – ‘sGraven-hage, wed. ende erfg. H.J. van Wouw prs, 1641, 1641. – [8] p. ; in-4. – A4. Tiele 2750, Knuttel 4775.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1641: 18

Manifest van’t koninghrijck van Portugael. In d’welcke verklaert wort de gerechte oorsake ende reden waerom de inwoonders sich hebben getrocken uyt de gehoorsaemheyt des konings van Castilien, en nu aenghenomen den serenissimo heer don Joan de IIII. van den name, wesende den XVIII. gerechten koningh van dit koninghrijck. / [By Antonio Paes Viegas]. ; Tr. into Dutch by C.F. – [Amsterdam], B. Iansz, J. van Hilten and C. de Pas (col. C4: P. Matthijsz.), 1641, 1641. – 23 p. ; in-4. – A-C4 D2. – (Kort en grondigh verhael van alle ‘tgene sich heeft toe-ghedragen, in Portugael, tot op den 23 maert, 1641. t’sedert de krooningh van den doorluchtighsten koningh Iean de Vierde.) Text of Manifest in Latin. – Part of: Kort, Kort en grondigh verhael, 1641. – Tiele 2747, Knuttel 4767.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1641: 17

Andere declaratie van Iean de Vierde, koninck van Portugael. Aen alle koninghen, potentaten en natien des christenrijcx, over haere subijte veranderinghen, in staet van regeeringhe. / Tr. from the Portuguese. – Amsterdam, f. C. van de Pas s. J. van Hilten and B. Iansz., 1641, 1641. – [17] p. ; in-4. – A-B4 C1. Knuttel 4770.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1641: 8

Kort en grondigh verhael van ‘t gheen gepasseert is in de verkiesingh des alderdoorluchtighsten koninck, Iean de Vierde, zijnde de rechte en eenighe erfgenaem der kroon Portvgael. […] / Tr. from the Portuguese. – Amsterdam, pr. J. Broersz. f. C. vande Pas, [1641], [1641]. – 12 p. ; in-4. – A-B4. Text in Dutch and French. – Tp., l. 12: Successie-boom. – Knuttel 4769.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1640: 2

VVaerachtich verhael vande victorieuse zee-striidt, tusschen acht Portvgysche galeoenen ende vier Hollandtsche met vier Enghelsche schepen omtrent Ormvs ende de Persische kust voorghevallen: Ende hoe de Portugysen na driemael treffens, de vlucht ghenomen hebben. Aldus ghestelt van een die daer selfs present gheweest is, ende alles ghesien ende beschreven heeft.. – Amsterdam, f. J. van Hilten pr. wed. J. Iacobsz, 1626, 1626. – [12] p. ; in-4. – A6. Tiele 2125, Knuttel 3664.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1626: 12

Explanatio veri ac legitimi ivris, qvo […] Lvsitaniæ rex Antonivs […] nititur, ad bellum Philippo regi Castellæ pro regni recuperatione inferendum. – Lvgdvni Batavorvm, in typ. C. Plantini, 1585, 1585. – 79 p. ; in-4. – A-K4 (with folding table). TB 1867.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1585: 3

Ivstificatie vanden doorluchtigen Don Antonio coninck van Portugael […] nopende d’oorloghe die hy ghenootdruct is teghens den coninck van Spaignien te vueren, om in zijn conincrijck wederom ghestelt te werden. – Dordrecht, P. Verhaghen, 1585, 1585. – 64 p. ; in-4. – A-H4 (with folding table; H4 blank). TB 2741/2742. – Knuttel 722 / Knuttel 722a.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1585: 2 en THYSPF 601

Ivstification dv serenissime don Antonio roi de Portvgal […] tovchant la guerre qu’il faict à Philippe roi de Castille […] pour estre remis en son roiaume. – Leyde, pr. C. Plantin, 1585, 1585. – 96 p. ; in-4. – A-L4 M6 (with folding table; lacks M6, blank?). TB 2745. – Knuttel 721.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1585: 1 en THYSPF 600