Tholen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 282-283.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 265, 270.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 1 (I. Abrahamsen), nr. 264 (J.J. Reygersberch).

Literatuur

De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) / C. Rooze-Stouthamer. – Hilversum : Verloren, 2009. – 266 p. : ill. ; 25 cm
Met index, lit. opg. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8704-091-8 geb.

Neptune and the Netherlands : State, Economy, and War at Sea in the Renaissance / Louis Sicking. – Leiden/Boston: Brill, 2004. Zie Index.

Tholen : rekening van het sacramentsgilde 1572-1578 / Prae 1600 Club, Werkgroep voor de studie van middeleeuwse genealogische en historische bronnen ; transcriptie: C. Hollestelle ; tekstverwerking en indicering: R.M. Willson. – [Kapelle] : Nederlandse Genealogische Vereniging-Afd: Zeeland, [1992]. – 40, [12] bl. : krt. ; 30 cm. Rek Thol 005. – Omslagtitel: Tholen sacramentsgilde 1572-1578. – Met index.

De Katholieke kerk tijdens en na de Reformatie / door J.P.B. Zuurdeeg. – [Tholen : s.n.], [1975]

Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken : samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land / door A. Hollestelle. – Middelburg : J.C. ÿ& W. Altorffer, 1897. – VIII, 471 p. : ill., krt. ; 24 cm. “Uitgegeven vanwege Het Fonds-Verbrugge”. – Ook beschikbaar in microvorm.

Inventaris van het oud-archief der stad Tholen, bevattende een chronologische opgaaf en omschrijving van de charters, oorkonden, rekeningen, enz. daarop betrekking hebbende / geordend en omschreven door A. Hollestelle & P. Laban. – [S.l. : s.n.], 1888 (Tholen : J.M.C. Pot). – 70 p. ; 25 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Confessien ofte bekentenissen, gedaen by Pieter Harinckman, ende Dierck van Sypesteyn : inhoudende ‘t verradigh feyt ‘t welcke zy voorghenomen hadden t’effectueren op ‘t Landt vander Tholen, gheleghen in Zeelandt. Mitsgaders de ghevolghde Sententien over hun ghegheven, in ‘s Gravenhaghe den 10en October 1597. Ende ghedruckt nae de Cope van dien …. – Delff, J. Andriesz., [1597], [1597]. – 7 p. ; in-4. – A4
TB 1193/1194. – Knuttel 992 / Knuttel 993.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 1597: 1