Nijmegen

Wie helpt?

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 418-419.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 137, 139

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 8-10 (H.K. Arkstee, Nymegen, 1733), 254 (J.I. Pontanus, Historia Gelrica), 255 (J.I. Pontanus, Noviomagum Gelriae urbs primaria, 255), 283 (J. Smetius, Oppidvm Batavorvm sive Noviomagvm, 1644, 1645), 284 (J. Smetius, Cronyck van de oude stadt der Batavieren, z.j.).

Literatuur

Nijmegen : geschiedenis van de oudste stad van Nederland / redactieraad Hans Bots … [et al.] ; eindred. Lisenka Fox ; beeldred. CKD RU Nijmegen: Esther Scheepers … [et al.]. – Wormer : Inmerc, 2005. – 3 dl. ; 28 cm. Uitg. in samenw. met de Stichting Stadsgeschiedenis Nijmegen, ter gelegenheid van het 2000-jarig bestaan van Nijmegen. ISBN 90-6611-230-1 (set)
Dit bevat o.a. in deel II: pag. 489-510: M.J.M. Hageman, “Politieke en kerkelijke verwikkelingen in de tweede helft van de achttiende eeuw”; en pag. 510-583: J.H.J. Geurts, “Tussen afhankelijkheid en zelfbestuur. Nijmegen gedurende de jaren 1591-1795”.

Het kwade exempel van Gelre : de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 / Martinus Johannes Maria Hageman. – Nijmegen : Vantilt, 2005. – 470 p. : ill. ; 25 cm. Auteursnaam op omslag: Maarten Hageman. – Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. – Met lit.opg., index. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 90-77503-23-4

De hertog van Alva in Nijmegen (1568-1573) : had de landvoogd een speciale band met de stad aan de Waal? / J.G.C. de Wolf. In: Jaarboek Numaga : gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, ISSN 0927-4626: vol. 48 (2001), pag. 37-55.

Kerkeraadsacten van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Nijmegen 1592-1651 / uitg. en van bijlagen voorz. door A.E.M. Janssen en W.J. Meeuwissen. – Nijmegen : Gemeentearchief, 1996

Reformatie en herleving van het katholicisme in Nijmegen (1591-1623) : Rogier herzien en herdacht / M.P.G. Spiertz. – Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993

De reductie van Nijmegen (1591) / M.J.M. Hageman. – 1991. – ill., portr., krt. In: Jaarboek Numaga : gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, ISSN 0927-4626: vol. 38 (1991), pag. 45-67.

Nijmegen en de Unie van Utrecht : Gelderlands eerste hoofdstad temidden van politiek-religieuze spanningen (1578/1579) / [A.E.M. Janssen]. – [Nijmegen] : Vereniging “Numaga”, 1979 Overdr. uit: Numaga ; jrg. 26, nr.2, mei 1979, p. [55]-91.

De reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel = Le traite de capitulation de Nimegue en 1591, preliminaires et suites / Rudolf Jan Kolman. – Groningen [etc.] : Wolters, 1952

De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen / door Adriana Johanna Maris. – ‘s-Gravenhage : De Residentie, 1939. – 552 p. ; 24 cm Proefschrift Utrecht. – Met lit. opg. en index.

Overluidingen van te Nijmegen overleden personen, 1585-1587 / medegedeeld door A. J. Maris. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1935]

Documenten over den beeldenstorm van 1566 in de Boergondische monarchie / uitg. onder toezicht van J. Kleijntjens en H.F.M. Huijbers. – Tilburg : Bergmans, [1929]. Bevat: Dl. 1: Haarlem / door J. Kleijntjens en B. Becker. Dl. 2: Nijmegen / door F. van Hoeck.

De sluiting van het traktaat, waarbij de stad Nijmegen, in 1585, terugkeerde onder de gehoorzaamheid des konings van Spanje / medegedeeld door P.C.G. Guyot. – Arnhem : Nijhoff, 1848

Feestrede op de bevrijding der stad Nijmegen, door Prins Maurits, gehouden op den 20. october, 1846 : ter herinnering aan een tijdsverloop van 255 jaar / door R.H. Graadt Jonckers. – Nijmegen : Haspels, 1846. – 28 p. : ill. ; 21 cm. Met portret van Prins Maurits.

Brieven over een en ander punt uit de vroegste geschiedenis van onzen oorlog tegen Spanje : uit de archiven der stad Nijmegen geput door L. P. C. van den Bergh. – Dordrecht : Blusse en Van Braam, 1844

Oude drukken

Iovrnael ofte een korte beschrijvinghe van alle de ghedenckweerdighste gheschiedenissen, welcke na het vertreck van sijn princelijcke excellentie, van Nieumeghen, tot de veroveringhe der stadt Mastricht, voorgevallen zijn. Beginnende van den xxx. mey, tot den xxiij. augusti, 1632.. – Arnhem, J. Iacobsz bsr, 1632, 1632. – [24] p. ; in-4. – A-C4. Knuttel 4209.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1632: 8

Christelijcke aen-spraeck der predicanten van Nimmegen, aen eenighe lidtmaten der ghemeynte, die sich t’onrecht bedroeft ende beswaert noemen, tot vveeringe vande blaem, daer mede de voornoemde predicanten sonder fundament beschuldicht worden / (By Gerard Lievens et al.). – 1618, 1618. – [8], 44 p. ; in-4. – ÿ4 A-E4 F2. Knuttel 2587, Tiele 1419.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1618: 63

Afscheydt by den E.E. raedt der stadt Nimmeghen ghegeven aen den predicanten der selver stadt. – [S.l.] : [s.n.], 1618. – 1 p. ; in-2. – [A]1. Ondertekend: 8 april 1618.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 2334

Newe Zeyttung: Kurtze hystorj deren ding, so sich met Martin Schenck, etc den 21. September, zu Newmagen im Niderlandt verlauffen haben, Anno 1589. Jar. Beschriben von einem augenscheinlichen zeugen.. – Augsburg : Josias Wöhrly, 1589. – 8 p. ; 18 cm
Petit 530.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 816

Tractaet gemaeckt tusschen den prince van Parma […] ende die stadt van Nymeghen. – [Rees, D. Wylicks van Santen], 1585, 1585. – in-4. – A4 B2. Concluded 15-04-1585. – TB 4926. – Knuttel 735.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 612. Tekst ook in Bor, II, 563-566.