​Kapitein Johan Eggels (Caemen) aan prins Maurits

Alsoo de respective garnisoenen deses quartiers geheel qualijck voorsien zijn van polver ende lonten, veroorsaect soo door verscheijden doortochten des princen van Brandenburch onlangs geschiet als door dien in langhe wij daer van niet versorcht en zijn geworden, hebben de tsamenlicke compagnien ende officieren inden lande van der marck garnisoen houdende mij versocht ende doen versoecken uw vorstel. Excellentie alsulcx te willen remonstreren. D’selve oversulcx onderdaniglijck versouckende hier inne alsoo te willen voorsien dat wij bequeaem mogen wesen uwe V. Excellentie ende de landen in alle voorvallen ende occurentien te dienen. Alhier vallen dagelijks verscheijden saecken voor tot verrichtinghe van de welcke ick als zijnde d’outsche capiteijn in dese quartiere versocht werde, waer toe ick mij in aller neersticheijt geernes all laeten employeren indien uwe Vorst. Excellentie geleift mij daer toe te verstercken met eene acte ofte last omme alhier te commanderen gelijk capitein Gelder zaliger gedaen heeft. Waer toe ick mij (gelijck voor desen) aen uwe Vorstel. Excellentie oitmoedelijk recommandere, uw Excellentie

Hiermede

Doorluchtige hoochgeboren vorst genadighe heere, inde bewaeringe Godes bevelende ende langdurige gelucksalige ende voorspoedige regieringe wenschende, datum Caemen desen naestlesten September 1619

Uwe Vorstel. Excellentie

Onderdanighe ende getrouwe dienaer

w.g. Johan Eggels

in marge: moeilijk  leesbare aantekening over geleverd buskruit

VERTALING

Kap Eggels                                                    voorlaatste september 1619

Doorluchtige hooggeboren Vorst, Genadige  heer

Daar de respectievelijke garnizoenen van dit kwartier gebrekkig voorzien zijn van buskruit en lonten, aldus veroorzaakt door verschillende doortochten van de prins van Brandenburch onlangs geschied,  als ook doordat wij  lange tijd daarin niet voorzien zijn geworden, hebben de gezamenlijke compagnies en de officieren in het land van der Marck garnizoenhoudende mij verzocht en laten verzoeken uw vorstel. Excellentie het tafereel op een zodanige wijze te schilderen. Ditzelve zodanig onderdaniglijk verzoekende aldus hierin te willen voorzien dat wij bekwaam mogen wezen uwe V. Excellentie en de landen in alle voorvallen en gebeurtenissen te dienen. Alhier gebeuren dagelijks verscheidene zaken tot verrichtingen van dewelke ik als zijnde de oudste kapitein in dit kwartier om hulp verzocht werd, waartoe ik mij in alle vurige ijver gaarne geheel wil laten tewerkstellen indien uwe Vorst. Excellentie gelieft mij daarvoor te versterken met een akte of mandaat om alhier te bevel te voeren zoals kapitein Gelder zaliger gedaan heeft. Waartoe ik mij (op dezelfde manier als hij) aan uwe Vorstel. Excellentie ootmoedig aanbeveel, uwe Excellentie

Hiermede

Doorluchtige hooggeboren vorst genadige heer, in de bewaring van God bevelende en langdurige gelukzalige en voorspoedige regering wensende,  datum Caemen, de naastlesten September 1619

Uwe Vorstel. Excellentie

Onderdanige en getrouwe dienaar

w.g. Johan Eggels

in marge moeilijk leesbare aantekening over geleverd buskruit.

Tekst berzorgd door
Drs. Hanneke P.F.J. Eggels, dichter/essayist.
Op opmerkingen en aanvullingen www.eggels.com

Bronnen

Missive Kapitein Johan Eggels, Nationaal Archief Den Haag, Inventarisnummer 585/1619

Prof. Dr. S. Groenveld e.a. De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650) , Zutphen, 2008.