Zutphen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 446-447.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 14-15, 46, 141.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > verwijst naar: A. van Slichtenhorst, Geldersse geschiedenissen, 1653 (en 1654), 281.

Literatuur

Vestingstad Zutphen : elf eeuwen versterken en verdedigen / Michel Groothedde, Jeroen Krijnen. – Zutphen : Walburg Pers, cop. 2005. – 84 p. : ill., krt. ; 21×21 cm. Uitg. met medew. van de Gemeente Zutphen en KdW ARCHITECTEN BNA, naar aanleiding van de gelijknamige expositie in de Bourgonjetoren, geopend op 11 september 2004. – Met lit. opg. ISBN 90-5730-380-9

Een “gemeine landtsregierung” voor Gelre en Zutphen? : de mislukte pogingen om in het gewest Gelre en Zutphen tot één College van Gedeputeerde Staten te komen / door Frank Keverling Buisman, in: Om daarmee vrijelijk te doen naar wil ende welgevallen : rechtshistorische opstellen aangeboden aan prof. mr. A.Fl. Gehlen . – [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], 1998. – p. 159-188

Oranje in Zutpen : 400 jaar Zutphen en Oranje 1591-1991 / samengest. door Anette C.J. de Lange en Bert Looper. – Zutphen : Gemeentearchief, 1991

De kerkeraad van Zutphen in beraad (1591-1621) / Mathieu G. Spiertz. – Nijmegen : Faculteit der Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit, 1991

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw, nl. de bestraffing van opstandige steden / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. – 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. – Met lit.opg.
I: Tijdens het bewind van Alva. – 1950. – 36 p. ; 26 cm. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 12, no. 1). Met lit. opg., pp. 28-29
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 12: 1

De inneming van Zutphen door de Spanjaarden op 16 November 1572 / [door J. Gimberg en D. Bruins]. – [S.l.], 1922

Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw tot het jaar 1795 / door W.J. d’Ablaing van Giessenburg. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1877-1885

Zutphen en Naarden, of De nieuwe vuurproef der vrijheid / door J.P. Schaberg. – Wageningen : Bronsveld, 1872

Geschiedenis der stad Zutphen, van de vroegste tijden tot 1795 / door R.W. Tadama ; met pltn. en krt. – Arnhem [etc.] : Nijhoff [etc.], 1856. – XVI, 352, [III] p. : ill., krt. ; 23 cm

Brieven van en aan Adolf Graaf van Neuwenaar, Stadhouder van Gelder, Zutphen en Overijssel enz., over de krijgsverrigtingen in 1585 / meegedeeld uit het archief van Groningen door H.O. Feith. – Utrecht, [1853]. Overdr. uit: de Codex diplomaticus Neerlandicus van het historisch genootschap te Utrecht; 2e serie, 2e dl, de afd.

Beschrijuinghe oft cort verhael, van het ontset der stadt Zutphen, ende vande wonderlijcke victorie deur het selue ontsedt gheschiet. – Antwerpen : Mattheus de Rische, 1586. – 8 p. ; 19 cm
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 680

Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. : Donderdag den 28 augusti 1777 … – [S.l.] : [s.n.], [1778] (Te Haarlem : gedrukt ter boekdrukkery van Johannes Enschedé en zoonen …). – [36] bl. : facs. ; in-2. – [A-B] 2 [C] 10 [D] 12 [E] 6 [F] 4 [G] 2 (A1, D1, E5 blanco; E6 ontbreekt, blanco?). Zonder afzonderlijk titelblad. – Bevat: ‘t Origineel provisioneel tractaat van de naerdere Unie, tusschen die van den Furstendom Gelder en Graafschap Zutphen … geraampt tusschen die Gedeputeerden van Holland, Zeeland … geteekent te Utrecht 6 Dec. 1578 (gedrukt met de oude letters van de Delftse drukker Aelbert Hendricxz); ‘t Origineel tractaat van de naerdere Unie, tusschen … Gelre en … Zutphen … 23 Jan. 1579, en d’ Origineele acte van submissie, waar by de middelen van constraincte tegens onwillige provintien zyn gearresteert … 13 Julij 1579.