Kallo

Dorp in Oost-Vlaanderen, aan de Schelde, ten noord-westen van Antwerpen, ook geschreven Kalloo of Callo(o). Het lag in het hart van de oorlogshandelingen in 1584 en 1585 toen Farnese Antwerpen belegerde en innam. In 1638 behaalden de koninklijke troepen er een klinkende overwinning op een invasieleger uit de Republiek.

Anton van der Lem

Kaarten

[Eigentliche abbildung der schantzen Calloo, Verbroek und Beuerschen-dyck vnd wie solche von den Holländern bevestiget vnd wie sie von den Spanischen wirden dar aus geschlagen worden A[nn]o 1638]. – [S.l. : s.n.], [1638]. – 1 krt. ; 12×35 cm. Kaart van: Kallo, België. – Kopergr. – Plaat en kaart onder elkaar. – Uit: Zeiller?. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 72 N 29

[Nievwe caert vande gelegentheyt vande forte van Calloo Verrebroeck met de dycken soo die selue syn door ghesneden en ghefortifieert ghewest heeft]. – Antwerpen : P. Verbist, 1638. – 1 krt. ; 33×40 cm. Kaart van: Kallo, België. – Kopergr. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 72 N 28

Literatuur

Henk Borst, ‘Broer Jansz in Antwerpse ogen. De Amsterdamse courantier na de slag bij Kallo in 1638 neergezet als propagandist’, in: De Zeventiende Eeuw 25 (2009), nr. 1, pp. 73-89

Ria van Moer, De slag van Kallo in 1638, Beveren 1988. Catalogus bij expositie te Beveren, 16 sept – 2 okt. 1988

De naam Kallo. In: Het land van Beveren : driemaandelijks heemkundig tijdschrift: vol. 27 (1984), afl. 4 (dec), pag. 139-141.

R. van Gerwen, De toponiem ‘Kallo’. In: Het land van Beveren : driemaandelijks heemkundig tijdschrift: vol. 12 (1969), afl. 4, pag. 98-113.

R. van Gerwen, ‘De slag te Kalloo 1638. Historiek, weerslag op godsdienstig, kunst- en volksleven’, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het land van Waas 50 (1938) 1, p. 5-88

Oude drukken

Den victorievsen lavvvercrans van siine coninghl. hoogheiidt Ferdinandvs infant van Spaignien, verkreghen door de groote victorien in Vlaenderen, ende ‘t landt van Waes. – Antwerpen : Martinus Binnart, 1638. – 20 p. ; 19 cm = Den victorieusen lauwercrans van siine coninghl. hoogheiidt Ferdinandus
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4183

Stightelike wee-klage, over de verstroeyingge onses krijghs-volks by Kallo &c. den 22 junij, 1638. / By Een dienaer des Heeren. – [1638], [1638]. – in-4. – A6
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4182

Waerachtich verhael vande groote victorie die Godt almachtich verleent heeft aen sijne conincklijcke hoocheyt teghen sijne vyanden onder ‘t belegt van Graef Wilhelm in’t innemen van Calloo en alle des vyants wercken daar ontrent, den 21. ende 22. iunij. Anno 1638. – Antwerpen : Guilliam Verdussen, 1638. – 4 p. ; 19 cm. Petit 2019.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4181

Eyghentlijck verhael, vande Goddelijcke verleende victorie, aen syne coninghlijcke hoocheydt, geschiedt den 21. ende 22. juny 1638. teghen syne vyanden, onder het beleydt van graef Wilhelm van Nassau, in het wederom nemen van Callo, ende de daer by leggende plaetsen, met seeckere verklaringhe vande ghevangenen, gheblevene en veroverden beuyt. – Na de copye van Antwerpen, : by Guiliam Verdussen, op ons L. Vrouwen kerckhof inde thien Geboden, 1638. – plano. koptitel.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4180

T’samen sprake tusschen den Hollander ende Brabander over ‘t belegh, innemen ende wederom verliesen van de Forten Calloo, Steenlant ende Weerbrouck, vande Hollandtsche de welcke door sijne Coninclijke Hoogheyts ordre, weseromme daer uyt gedreven zijn, den 21. Junij 1638 : waerover de viering den 28. deser daerop gevolcht is. – [Z.l.], 1638. – .. p. ; plano in quarto gevouwen
Plaatsingscode UB Leiden: 1061 E 33