Amsterdam


Afbeeldingen

Pieter Nolpe, De Amsterdamse Stedemaagd ontvangt de keizerskroon op haar wapen van keizer Karel V , Bijzondere Collectie Universiteit Leiden.

Literatuur over het wapen van Amsterdam

De handtekening van Amsterdam / fotogr. Eduard de Kam ; samenst. Hans van der Toorn ; eindred. Jim Wouda. – Amsterdam : Schoep & Van der Toorn, Communicatie Consultants ; [Amsterdam] : Stadsuitgeverij Amsterdam [distr.], 1996. – [44] p. : ill. ; 21 cm
Met lit. opg. – Bevat de teksten: Het wapen van de stad Amsterdam / Margriet de Roever en S.A.C. Dudok van Heel. Het beeldmerk van het concern Amsterdam / Hans van der Toorn. ISBN 90-5366-070-4 geb.

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 332-335.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 14, 18, 211, 216.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 11 (Nieuwe atlas van de voornaamste gebouwen van Amsterdam), nr. 16 (P.H. Bakker), nr. 65 (Chronyk van Amsterdam), nr. 66-68 (C. Commelin), nr. 75 (O. Dapper), nr. 80 (T. van Domselaer), nr. 95-97 (M. Fokkens), nr. 104-108 (Alle de voornaamste gebouwen van Amsterdam), nr. 114-123 (Guide et Nouvelle Guide d’Amsterdam), nr. 153-154 (Amsterdam’s iournael), nr. 162 (J. Kok), nr. 189 (P. Le Jolle), nr. 190-191 (R. Leuve), nr. 202 (A. Montanus), nr. 220 (L. van Ollefen), nr. 249 (C. Plemp), nr. 252 (J.I. Pontanus), nr. 311-312 (J. Wagenaar), nr. 313-315 (J. Fokke), nr. 320-323 (Wegwyzer door Amsterdam), nr. 331-335 (D. Willink), nr. 350-351 (F. von Zesen).

Literatuur

Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand : Amsterdam ‘Moorddam’ 1566-1578 / Femke Deen. – [Amsterdam] : Amsterdam University Press, [2015], ©2015. – 280 pagina’s : illustraties ; 24 cm. – (Amsterdam studies in the Dutch Golden Age, [ISSN 1875-9599]). Oorspronkelijke titel: Moorddam : publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand (1566-1578). – Verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2012. – Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-8964-705-4 (paperback)

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

Raingard Esser, Schwierige Vergangenheit: Amsterdamer Stadtgeschichte(n) des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Historische Forschung 30 (2003) …

London, Antwerp and Amsterdam : journalistic relations in the first half of the seventeenth century / Paul Arblaster. In: The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941: (2001), p. 145-150.

Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand : kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 / Clé Lesger. – Hilversum : Verloren, 2001. – 294 p. : ill., fig., tab. ; 25 cm. – (Amsterdamse historische reeks. Grote serie, ISSN 0929-9769 ; dl. 27). Met lit. opg. ISBN 90-6550-686-1 geb.

Het foute Amsterdam / door Henk van Nierop. – Amsterdam : Vossiuspers, 2000. – 31 p. ; 21 cm. – (Oratiereeks). Uitg. onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam. – Inaugurale rede Universiteit Amsterdam. – Met lit. opg.

Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) / Oscar Gelderblom. – Hilversum : Verloren, 2000. – 350 p. : ill. ; 24 cm. Ook verschenen als proefschrift Utrecht.

Decavele, J., `Vroege reformatorische bedrijvigheid in de grote Nederlandse steden: Claes van Elst te Brussel, Antwerpen, Amsterdam en Leiden (1524-1528)’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 70/71 (1990) 13-29

1578-1650 : de Reformatie te Amsterdam : wereldlijke en kerkelijke bemoeienis met het dagelijks leven van de Amsterdamse bevolking / I.M. van Vessum. – [S.l. : s.n.], 1992

De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm / [red] Renee Elisabeth Kistemaker … [et al]. – Amsterdam, 1986

Woelige tijden : Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm / onder red. van Margriet de Roever en Boudewijn Bakker. – Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, cop. 1986

Catalogus bij tentoonstelling, gehouden van 19 sept. t/m 15 nov. 1986 in het Gemeentearchief Amsterdam

Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567 / Henk F.K. van Nierop. – Nijmegen : Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, cop. 1978

De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630 : met een keuze van archivalische gegevens betreffende de kunstschilders / door Johannes Gerardus Carolus Antonius Briels. – Utrecht : [s.n.], 1976

Historische beschryving der stadt Amsterdam : waerin de voornaemste geschiedenissen (na een kort verhael van gansch Hollant en d’omleggende dorpen, als ambachts-heerlijkheden, onder deze stadt gelegen) die ten tijde der Herdoopers, Nederlandtsche beroerten, en onder Prins Willems, de tweede, stadt-houderlijke regeering, hier ter stede voor-gevallen zijn, verhandelt, en al de stads gemeene, zoo geestelijke als wereltlijke, gebouwen, in meer als tzeventigh kopere platen, met haer nevenstaende beschrijving, vertoont worden / door O[lfert] D[apper]. – Amsterdam : B.V. Buijten & Schipperheijn, 1975

Beeldenstorm en opstand in Amsterdam, 1566-1567 : de sociale opbouw en de ideologie van een massabeweging / Henk F.K. van Nierop, Michiel Wagenaar. – Amsterdam : Historisch seminarium van de Universiteit van Amsterdam, 1973

Geschiedenis van Amsterdam. Dl. 2. 80-jarige oorlog, 1544-1621 / H. Brugmans. – 2e herz. en bijgew. dr. door I.J. Brugmans. – Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1972

De opheffing der satisfactie van Amsterdam / door Gerritje Coops. – Amsterdam : Kruyt, [1919]. – [VI], 331 p. ; 25 cm. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. – Lit. opg. – Boek wordt verfilmd Metamorfoze UBA.

Terechtstelling van drie Watergeuzen te Amsterdam in 1569 / F. Vogels. – [S.l. : s.n.], 19XX

De omkeering in den Kerkstaat te Amsterdam van 1578, door den Prins van Oranje veroordeeld / door J.J. van Toorenenbergen. – [S.l. : s.n.], [1886]. – 4 p. ; 32 cm

De beeldenstorm in de Oude Kerk te Amsterdam : een tafereel uit de dagen der kerkhervorming / door C.F. Schoettelndreier. – Nijkerk : Callenbach, [1867]

De graaf van Leicester, te Amsterdam, in de jaren 1586 en 1587 / door P. Scheltema. – Amsterdam : P.N. Van Kampen, 1851 (C.A. Spin ÿ& Zoon). – 73 p. ; 23 cm. – (Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten ; N.R. 2,1)

Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567 : geschiedkundig overzicht uit echte bronnen geput en met authentieke bewijzen gestaafd / door P. Scheltema. – Amsterdam, : G. Portielje, 1846. – [6], 128 p. ; in-8

Wagenaar, Jan, Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe (Amsterdam, 1760-1767)

Waerachtich verhael van den Oploop, twist ende tweedracht gheschiedt tot Amsterdam in Hollant, hoe datse daer nv tegen malcanderen opstaen, de oude Geusen teghen de nieuwe Geusen, ende hebben malcanderen verjaecht, de Caluinisten teghen de Armenianen [sic], gheschiet den xix. Februarij 1617 …. – T’hantwerpen, : By Abraham Verhoeuen, [s.a., 1617]

Artikelen

De viering van de Vrede van Munster in Amsterdam. De dichters Geerardt Brandt en Jan Vos bevestigen hun maatschappelijke positie / Smits-Veldt, Mieke B. , 1997 In: De Zeventiende Eeuw (1997), Vol : 13 Pag : 193-200

De Tachtigjarige Oorlog en de Vrede van Munster in de decoratie van zestiende- en zeventiende-eeuwse stadhuizen / Harskamp, Marloes, 1997 In: De Zeventiende Eeuw (1997), Vol : 13 Pag : 335-346