Wezel / Wesel

Glaubensflüchtlinge in Wesel

Website van de stad Wesel > klik op “Museen” en dan op het museum gewijd aan de vestingbouw: Abteilung Festungsgeschichte ädtisches Museum – Abteilung Festungsgeschichte

Literatuur

Simon Groenveld, ‘De Nederlanden en de Guliks-Kleefse erfopvolging, ca. 1592-1614. Oorlogsdreiging voor en tijdens het Twaalfjarig Bestand’, in: idem, Facetten van de Tachtigjarige Oorlog : Twaalf artikelen over de periode 1559-1652. – Hilversum : Verloren, 2018, pp. 206-238.

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

Jesse Spohnholz, ‘Overlevend non-conformisme. Anabaptistische tradities en hun regulering in laat zestiende-eeuws Wezel’, in: Doopsgezinde Bijdragen 29 (2003) 89-109

Das Heilige Römische Reich und die Niederlande 1566 bis 1648 : politisch-konfessionelle Verflechtung und Publizistik im Achtzigjährigen Krieg / Johannes Arndt. – Köln [etc.] : Böhlau, 1998. – VIII, 364 p. : krt. ; 23 cm. – (Münstersche historische Forschungen ; Bd. 13). Oorspr. Habilitationsschrift Münster, 1994. – Lit. opg.: p. [305]-349. – Met reg. ISBN 3-412-00898-2. Zie hoofdstuk III.3.3.

Wesel 1568: Convent definitief gelocaliseerd? Kanttekeningen bij een hypothese / W. Nijenhuis. In: Kerk en theologie, ISSN 0165-2346: vol. 44 (1993), pag. 58-61.

Der Weseler Konvent 1568. Neue Forschungsergebnisse / J.P. van Dooren. In: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, ISSN 0540-6226: vol. 31 (1982), pag. 41-55.

Der Weseler Konvent von 1568 und das Brüsseler Compromis des Nobles von 1565. Ein Skizze zum Thema “Freiheit, Gemeinde, Politik” / H. Hamers. In: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, ISSN 0540-6226: vol. 20-21 (1971-1972), pag. 1-32.

Der Weseler Konvent von 1568 und die Gegenwart / von Alexander Johannes Bronkhorst. – Düsseldorf : Presseverband der Evangelischen Kirche im Rheinland, 1969. – Overdr. uit: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, Jg. 18.

Weseler Konvent, 1568-1968 : eine Jubiläumsschrift / [Beitr. von Walter Stempel … et al.]. – Düsseldorf : Presseverband der Evangelischen Kirche im Rheinland, 1968. – viii, 212 p., 10 pl. : ill., krt. ; 25 cm. – (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte ; Nr 29). Overdr. uit: Monatsheft für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. – 1968. – Met “Niederländische Bibliographie des Weseler Konvents” (1568): p. 50-.

400 Jahre Weseler Konvent : Ausstellung im Rathaus Wesel, 17. Okt. bis 15. Nov. 1968 / veranstaltet von der Evangelischen Kirche im Rheinland ; bearb. von F.G. Venderbosch. – [S.l. : s.n.], 1968 (Mülheim a.d. Ruhr : Blech). – 28 p. ; 19 cm. Omslagtitel. – Ausstellungskatalog.

Emigranten : Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600) / R. Van Roosbroeck. – Leuven : Davidsfonds, [1968], 57-66, 108-126

De val van Wezel / door A.Th. van Deursen. – Kampen: Kok, 1967. – 22 p. ; 25 cm. Openbare les Vrije Universiteit, Amsterdam. – Met lit. opg.

De Weselsche feesten op den 7 Augustus 1896 / door M.A. Perk. – Leiden: Los, 1896. – 30 p. ; 23 cm Overdr. uit: Gustaaf Adolf Tijdschrift der Nederl. G.A. Vereeniging, jrg. 1896, afl. 3. – Boek wordt gedigitaliseerd.

Oude drukken:

Kort begriip waerom haer ho. mo. recht hebben de Cleefsche steden beset te houden. – [1647], [1647]. – [12] p. ; in-4. – A4 B2. Tiele 3189, Knuttel 5538.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1647: 48

Extract uyt seker missive gedateert den 11. july binnen Wesel 1640 : De goede barmhertige God heeft het genadigh met ons versien. – ‘s-Gravenhage : Lulolph Breeckeveldt, 1640. – 1 p. ; plano. Petit 2077.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4290

Copye van requeste aen den doorluchtighen prince van Orangie, &c. Van de geestelijcken tot VVesel ende Buderick. Ghepresenteert int legher tot VVeerdt den 14/24 iulij 1635. – 1635, 1635. – [4] p. ; in-4. – [A]2. Knuttel 4390.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1635: 2

Histoire generale de la gverre de Flandre : divisee en devx parties : contenant tovtes les choses memorables aduenuës en icelle depuis l’an M.D.LIX. iusques à present / par Gabriel Chappvys. – Edition novvelle, avgmentee des sieges memorables de Breda, Grol, Boisleduc, … & autres places / auec une briefue description des prouinces du Pays-bas, & enrichissement de figures. – A Paris : Chez Robert Foüet, 1633. – in-2.

Gelderlants trivmph-dicht: ofte Danck-segginge aen den Alderhoogsten, over de […] verlossinge der stadt Wesel. / (By David Beck). – Arnhem, pr. J. Jansz:, 1620 [= 1629], [1620 [= 1629]. – in-4. – [A]Knuttel 3874.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3874

Oli podrigo : Mengel-moes ghedicht, soo vande Veluvv, als de loffelijcke veroveringhe der stadt Wesel. – Z.pl., z.n., 1629. – 1 p. ; plano. Petit 1569.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3413

Victory-liedt: gherijmt tot tryumphe over de heerlijcke ende wonderlijcke veroveringhe der stadt Wesel. – Amstelredam, pr. P.A. van Ravesteyn, 1629, 1629. – in-4. – A8. Knuttel 3875.
Plaatsingscode UB Leiden: 3412

Eenige consideratien op de inneminge van Wesel. – ‘sGraven-hage, A. Meuris bsr, 1629, 1629. – in-4. – A-E4. Knuttel 3878.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3411 en PAMFLT 1629: 22

Kort ende waerachtigh verhael van de heerlijcke ende onvoorsiene victorie, die God almachtigh de Vereenighde Nederlandsche Provintien verleent heeft, deur’t veroveren van de stercke stadt van Weesel, geschiet op den negenthienden augusti anno 1629. des morgens te drie uyren, deur’t kloeck beleyt van den gestrengen, edelen, ende manhaften Otto de Gent ende Oyen, heere van Dieden. / (By Pieter Christiaensz Bor). – ‘sGraven-hage, A. Meuris bsr, 1629, 1629. – [34] p. ; in-4. – A-D4 E2 (E2 blank). Tiele 2270, Knuttel 3873.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 21

Christelijcke danck-predicatie, wt den 126. psalm. Over de […] verlossinge der stadt, ende kercke tot Wesel. / By Johannes Placius. ; Tr. from the German by J.J. Calckman. – Leyden, f. D.J. van Ilpendam, 1629, 1629. – in-4. – A-G4. Knuttel 3877.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3877

Danckliedt, over de veroveringe van de steden van Wesel ende ‘sHertogenbosch. – ‘sGraven-haghe, A. Meuris bsr, 1629, 1629. – in-4. – A4
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3435

Christelicke danksegginge voor verscheyden heerlijcke victorien, die God […] ghegeven heeft, dese vereenichde Provintien, onder het beleyt van […] Frederick Hendrick […] over die stadt Neder-Wesel, Amersfoort, Veluwe, ende sHertogenbosch. / By Samuel Veltius. – Leyden, f. D.J. van Ilpendam, 1629, 1629. – in-4. – A-G4 H2
A re-issue of the ed. Leyden, D.J. van Ilpendam, 1629, with author’s initials.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3444

Copie van den brief van den heere van Dieden aen de heeren gecommitteerden tot Arnhem, gheschreven met een lijste van de namen der gevangen binnen Wesel gevonden. – 1629, 1629. – in-4. – A4
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3408

Christelijcke danck-predicatie uut den 126 Psalm, over de verlossinge der stadt ende kercke tot Wesel, 9 aug. 1629 / Joh. Placius ; overgheset uyt het Hoochduyts door J.J. Calckman. – Gedr. tot Leyden, 1629. in-4. Knuttel 3877.
Plaatsingscode UB Leiden: 1207 B 21 : 3

De wijt vermaerde stadt Wesel door verrasschinghe des nachts aldus verovert aen der H.H. Staten syde, onder ‘t kloeck beleyt van den edelen ende man haften Otto de Gent ende Oyen Heere van Dieden, op den 19en Augustij ‘t iaer 1629. – Schaal [ca. 1:15.400]. – [S.l.], [1629]. – 1 krt. : kopergrav. ; 27 x 34 cm
Linksboven: afbeelding van de inneming van Wesel, met 2-regelig versje: Inde naere duystere nacht / Quam dit Wesel onverwacht. – Met schaalstok. – Vgl. G. van Rijn, Atlas van Stolk, 1695; Petit IV, 205.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 18527

Lof-dichten, ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic Henric Prince van Orange, … over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel, ende het on-winbaer geachte ‘s Hertogenbosch : vervatende een verhael van ‘t ghepasseerde zedert ‘t optrecken der Prince van Orange, tottet veroveren van ‘s Hertogen-Bosch / [Joost van den Vondel … et al.]. – Tot Amsterdam : voor Jacob Pietersz Wachter …, 1629. – [189] p. ; 20 cm
Petit 1588. Tiele 2292. Unger p. 48.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3443; 1142 E 44: 4

s’Hertogen-bosch over-weldight. Dat is Een korte beschrijvinge van de strijdtbare overwinninge des machtigen ende schier on-vvinnelijcke stadt ‘sHertogen-bosch; vvelcke overvvinninge hier wort verklaert, van de belegeringe, ende wat daer-en-tusschen gebeurt is, soo in’t leger voor de selve stadt, als in andere plaetsen, de Velu, Amersfoort, ende Wesel: Voorts, vvat deze overvvinninge gevvrocht heeft, ende behoort te vvercken.[…] / By P. Geest-dorp. – Leevwarden, pr. C. Fonteyne, 1629, 1629. – [16] p. ; in-4. – A-B4. Knuttel 3890.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1629: 4

Relation et memoire des munitions qui ont esté trouvees dans la ville de Vezel, tant de bouche que de guerre, pour donner secours à la ville de Bolduc, & le nombre des prisonniers qui ont esté pris : ensemble la grande quantité d’or & d’argent qui l’ont trouvé dans ledit Vezel. – A Paris : chez Jean Brunet, 1629. – 16 p. ; 16 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 21182 D 60