1591


Lofzang op Maurits

Uit: A. Valerius: Nederlandtsche Gedenck-clank , 1943 (herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626), 155.

Soo Prins! gaet wel gemoet, vry uwen vijand tegen!
Ontsiet hem niet een hayr; God sal door zynen segen
U geven d’overhand: Want hy nu het gebet
Verhoort heeft van syn volck, end’ op haer saken let.

Syn gramschap die daer was so over ons ontsteken,
Is met geluck en heyl nu van ons af geweken,
End’ die daer saten vast in weelden en geluck,
Gaen nu verdrietig heen, end’ sitten inden druck.

Fide Domino, et ille efficiet
Aen allen kant/ Werck Godes hant

Savorez et voyez que l’Eternel est bon: o que bien heureux est l’homme qui se retire vers lui! (Pseau. 34)