dutch_bronnen_1584 07 10 ned.html

Lijkschouwing van prins Willem van Oranje
10 juli 1584

Toelichting : Na de moord op prins Willem van Oranje is sectie verricht op zijn lichaam. Twee artsen uit Delft, Pieter van Foreest en Cornelis Busennius werden hiermee belast. Zij stelden het volgende rapport op.

Vindplaats : Gedrukt in: J.G. Frederiks, De moord van 1584. Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op prins Willem van Oranje (‘s-Gravenhage, 1984) 119.

Meester Peeter Forestus ende Mr. Cornelis Busennius, docteuren in de medicynen der stede van Delft, gevisiteert hebbende het lichaam van syne excellentie, hebben verclaert, dat den scheut is ingegaen, aen de slincke syde, drie wingheren beneffens den tepel van de borste, ontrent een groot strootbreed neerwaerder dan den tepel staet, deur de vyfde ribbe, ende is voorts gepasseert door de longher, daer nae deur de dunste membraneuse partye van het middelrif, oft diaphragma, ende van daer, deur de crop van de maeghe, ende also deur de zevenste ende achste ribbe, met quetsinghe over de slinkerzyde, hert aen de spina dorsi, oft paternoster van ‘t rugghebeen, met twee gaten, met interstitie van een half groot breet, weesende d’een groter dan d’ander.