Tiel


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 420-421.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 10, 143.

Primaire bronnen

Sententien over Iacob Mom, gewesene amptman in Maes en Wael, ende Elbert van Botbergen, beyde als edelen gecompareert hebbende opte landt-dagen van Gelderlant: mitsgaders Adriaen van Eynthouts, schout des over-ampts vanden lande van Kuyck: Ghepronuntieert ende gheexecuteert in ‘sGraven-haghe, den 17. aprilis, anno 1621. – s’Graven-haghe, H. Iacobssz pr., 1621, 1621. – [16] p. ; in-4. – A-B4
Ter dood veroordelingen van Mom, Van Botbergen en Van EynthoKuyck: Ghepronuntieert uts. Zij hadden geprobeerd Tiel in handen te spelen van de Aartshertogen. – Knuttel 3224, Tiele 1858.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1621: 32; KL.GES 1621: 1

Cort verhael van de iustitie ofte executie gedaen in s’Graven-haghe aen Iacob Mom, Adriaen van Eynthouts, ende Elbert van Bortberghen. Opten 17 april, 1621. – [1621], [1621]. – [4] p. ; in-4. – A2. Knuttel 3226.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 1621: 2

Secundaire literatuur

Anspach, J. ‘De Classis Tiel’, in: De Navorscher 36 (1886) 273.

Anspach, J. ‘Iets betrekkelijk de Reformatie van Overbetuwe en de legende van jhr. Dirck Vijgh ambtman van Neder-Betuwe’, in: De Navorscher 27 (1877) p. 265-277.

Bergh, L.Ph.C. van den, ‘Derk Vijgh, de koning van Tiel’, in: Geldersche Volks-Almanak voor 1844 (1844).

Doornmalen, S. van, et al. (ed.), Geloven tussen de rivieren: Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis (Delft 1999).

Doornmalen, S. van, ‘Bibliografisch hulpmiddel bij kerkhistorisch onderzoek in het Gelders rivierengebied na 1500’, in: Idem (ed.), Geloven tussen de rivieren: Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis (Delft 1999).

Hamoen, G. ‘Begin van de Reformatie in de West-Betuwe’, in: Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe 15.1 (1987), 12-23.

Heiningen, H. Devotie en Macht in Tiel (Tiel 2009).

Heiningen, H. ‘Tolerantie met een dubbele bodem : hugenoten en katholieken in Tiel’, in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 3.2 (2000), 39-44.

Hettema, H. ‘Tiel in het begin van onzen opstand’, in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 7e reeks, 9.1/2 (1931) p. 94-103.

Huitsing, H. Canon Tielse geschiedenis : de vijftig belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Tiel en omgeving (Tiel 2009).

Janssen, J.A.M.M., Op zoek naar de identiteit van de Gelderse predikanten in de eerste fase van het Calviniseringsproces. De herkomst en de opvattingen van de gereformeerde geestelijkheid in de steden Arnhem, Harderwijk, Zutphen, Tiel en Zaltbommel in de periode 1592-1620 (1976). Ongepubliceerde doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen.

Kers, H.J. en E. Smit (ed.), Kalendarium van Tiel (Tiel 1993-2001) vijf delen.

Kuys, J. e.a. (ed.), De Tielse kroniek (Amsterdam 1983).

Kleijntjens, J. ‘De Beeldenstorm in Tiel in 1566’ In: De Navorscher, 82 (1932), 180-210.

Lases, W.B.P.M., 366 jaar Dominicanen in Tiel, 1631-1997 (Tiel 1997).

Lennep, K.J. van, ‘Het Tielse Cellebroedersklooster’, in: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre 62 (1965), 132-138.

Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland (Assen/Maastricht 1988).

Meij, P.J., Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795 (Zutphen 1975).

Meijer, G.A., ‘Kerkelijk Tiel voor de Hervorming’, in: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 29 (1903), 297-350.

Nabuurs, P.M.T., Reformatie en opstand in Tiel en de Tielerwaard 1520-1585 (z.j.). Ongepubliceerde doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen.

Rink, E.D. Beschrijving der stad Tiel (Tiel 1836).

Smit, E.J.Th.A.M.A., De geschiedenis van Tiel (Tiel 2001).

Smit, E.J.Th.A.M.A., ‘De Reformatie in Tiel’, in: S. van Doormalen (ed.), Geloven tussen de rivieren (Delft 1999).

Veen, J.S. van, ‘De Beeldenstorm in Tiel in 1566’, in: BM Gelre II (1899), 332-358.

Veen, J.S. van, ‘Westroyen en St. Cecilia in 1578’, in: BM Gelre III (1900), 172.

Veerman, W., F.J.V. Van Hesteren, Tiel een versterkte stad: geschiedenis van de wallen en poorten (Tiel 1980).