Galama, Hartman

Fries edelman, strijdbaar lid van het Verbond der Edelen

?, 18 februari 1533 – Brussel, 1 juni 1568

Biografie

Volgens eigen zeggen had Hartman Galama op jeugdige leeftijd nog keizer Karel gediend, o.a. als vaandrig bij de belegering van Metz. Hij was een mede-ondertekenaar van het Verbond der Edelen en ging evenals Sjoerd Lieuwes van Beyma naar Amsterdam toen zij hoorden dat Hendrik van Brederode zich hier gevestigd had. Hij deelde de verdere lotgevallen van Beyma en werd met deze bij Harlingen gearresteerd en in gevangenschap naar Brussel gebracht. Hij werd gelijk met Beyma veroordeeld en geëxecuteerd.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden VII (Haarlem, 1862) 17

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Sjoerd Beyma en Hartman Galema / G. Kamerling. – [Snits, Sneek : Printerij “De motor”], 1913. – Ut: Yn ús eigen tael; (1913) 5de jierg., no. 5.

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle , 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) II, 432, n. 4

Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat, in de jaaren 1565-1567. : Uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgesteld / door Jona Willem te Water … – Te Middelburg : By Pieter Gillissen, 1776-1796. – 4 dl. : ill. ; in-8. I. (1776); II. (1779); III. (1795); IV. (1796). Deel II, p. 183 vlg.

Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt … Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit deselve sententien. / Nu eerst in ‘t licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift, door Jacob Marcus. – Te Amsterdam : by Hendrik Vieroot …, 1735. – XXII, [6], 484, [16] p. : gegrav. titelbl. ; in-8. – Û 1 * 8 2* 6 A-2H 8 2I 2. B lz. 75, 80

Nederlands opstand tegen Spanje, in zijn eerste ontwikkeling en voortgang, (1572-1575) / door Johs. van Vloten. – Haarlem : Kruseman, 1858. – VL, 216, CXXVIII p. : ill. ; 23 cm. – (Nederlands opstand tegen Spanje ; [3]): p.247: gratieverzoek.