Groningen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 372-373.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 46, 170-172.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 3 (Bernard Alting, Historische lofrede, 1650); 89-90 (Ubbo Emmius, De agro Frisiae, 1605, 1646); nr. 137 (Henricus Hofsnider, Kronyk van Groningen, 1743).

Literatuur

400 jaar Semslinie : de oudste lijnrechte grens ter wereld / Egbert Brink, Paul Brood, Martin Hillenga, Erwin Karel, Harm van der Veen, Frans Westra ; met een bijdrage van Jan Blokker ; en foto’s van Sake Elzinga ; eindredactie: Paul Brood. – Zwolle : WBOOKS, [2015], ©2015. – 168 pagina’s : illustraties ; 26 cm
Uitgave is een samenwerkingsproject van RHC Drents Archief, RHC Groninger Archieven en het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. – Met literatuuropgave, register. ISBN 978-94-6258-099-2 (paperback)

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

De Opstand 1568-1594 / Otto S. Knottnerus en Meindert Schroor. In: Geschiedenis van Groningen: (2008), p. 106-151, 412-414. Vormt hoofdstuk 5 in dit deel.

Verharding en verscherping 1536-1568 / Meindert Schroor en Otto S. Knottnerus. In: Geschiedenis van Groningen: (2008), p. 70-105, 409-412. Vormt hoofdstuk 4 in dit deel.

Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594 / inl., tekst, vert. en toelichting Jan van den Broek. – Assen : Van Gorcum, 2006. – 253 p. : ill., krt. ; 25 cm. – (Groninger bronnen reeks ; 2) Tekst in het Nederlands en Latijn. – Met lit. opg., index.

Het beleg van Groningen, mei-juli 1594 / Jan van den Broek. In: Rondom de Reductie: Vierhonderd jaar provincie Groningen / P.Th.F.M. Boekholt e.a., ed.: (1994), p 9-44.

Van beeldenstorm tot Reductie van Groningen / [eindred.: P. Brood]. – Groningen : Stichting Reductie van Groningen, REGIO-PRojekt, 1994. – 216 p. : ill. ; 24×28 cm. Uitg. n.a.v. de viering van het 400-jarig bestaan (Reductie) van de provincie Groningen. – Met lit.opg., reg. ISBN 90-5028-046-3 geb.

Vestingen en schansen in Groningen : eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie / Jean-Denis Lepage. – Utrecht : Matrijs, cop. 1994. – 160 p. : ill., krt., plgr. ; 29 cm. Met lit. opg. ISBN 90-5345-057-2 geb.

De Zonderling en de Geuzen : belevenissen rond de belegering van de stad Groningen in 1594 / J. Keuning ; [bew. L. Neuschaefer]. – Groningen : Regio Projekt, 1994

1593: het jaar van de bevrijding van Oost-Groningen / G. Overdiep ; [red.: W.R. Foorthuis]. – Wedde : Streekraad Oost-Groningen ; [Bourtange] : Stichting Vesting Bourtange, 1993

Met de Graven van Nassau op pad door de zestiende eeuw : een fietstocht door Oost-Groningen langs plaatsen die een belangrijke rol speelden in de eerste vijfentwintig jaar van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) / tekst Lammert Doedens, routebeschrijving Sieneke Meijer. – Winschoten (etc.) : Stichting toerist (etc.), 1993

De beeldenstorm in Groningen : reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden / H. Veldman. – Goes : Oosterbaan & Le Cointre, 1990

Oude vestingplattegronden van Groningen, Vlissingen en Groenlo in Spaans bezit / door H. P. Deys In: Stichting Menno van Coehoorn Jaarboek , ISSN 0921-0989: (1988-1989), pag. 15-26. Met lit.opg.

De geuzen van Dokkum : een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen / Ton Oosterhuis ; [kleurenomslag en illustraties : Frans Mettes]. – Naarden : A.J.G. Strengholt, cop. 1972

De Groninger schansenkrijg : de strategie van graaf Willem Lodewijk : Drente als strijdtoneel, 1589-1594 / door Gerrit Overdiep. – Groningen : Wolters-Noordhoff, 1970 [i.e. 1971]. – 110 p. : ill., krt., portr. ; 26×18 cm. Met reg. ISBN 90-01-67870-X geb.. ISBN 90-01-67870-x

Rennenberg en de Groningse malcontenten / door Fokko Ubertus Ros. – Assen : Van Gorcum, 1964

De zonderling : een verhaal uit den tijd van het beleg van Groningen (1594) / door J. Keuning. – 2e dr. – Groningen : Haan, 1923. – 249 p. ; 19 cm. 1e dr.: 1895.

De zonderling : een verhaal uit den tijd van het beleg van Groningen (1594) / door J. Keuning. – Groningen : Haan, 1895. – 132 p. ; .. cm

Geschiedkundige aanteekeningen omtrent het beleg van Groningen in 1594, benevens een uitvoerig programma van den gecostumeerden optogt, te houden in Groningen door het studenten-korps in de maand September 1850, voorstellende: den intogt van Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk van Nassau enz. binnen Groningen den 24 Julij 1594 / uitg. door de Commissie tot regeling der maskerade [H.C.A. Thieme A.Cz. … et al.]. – Groningen : Van Bolhuis Hoitsema, 1850

Verklaring van het tractaat van de reductie der stad Groningen aan de Unie van Utrecht / door Mr. Henr. Lud. Wichers … – Te Groningen : bij J. Dikema en J. van Groenenbergh, 1794-1796, 1794-1796. – 2 dl. ; in-8. Willemse, W 066.

Christlicke und schriftmetige kercken ordenung, om alle desorder voor to comen […] in der stadt und Omlanden van Groeningen. – Franeker, G. vanden Rade pr., 1595, 1595. – 24 p. ; in-4. – A-C4. Issued 27-02-1595. – TB 1078.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1595: 4

Poincten ende conditien gemaeckt tusschen […] prince Mauritz […] met de Raden van State […] ende de stadt Groeningen. – Groningen, pr. J. Claessen, 1646, 1646. – [8] p. ; in-4. – A4. Concluded 23-07-1594. – Knuttel 924.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1594: 4

Articulen ende conditien vant verdrach, gesloten […] uyt naeme der heeren Staten Generael der vereeniehde[!] Nederlanden: mette stadt Groeninghen […] opt overgeven vander selver stadt. Geaccordeert den xxij. iulij M.D.X.CIV. – sGravenhage, A. Heyndricsz. pr., [1594], [1594]. – [8] p. ; in-4. – A4
TB 346-347. – Some copies read: Staten der[!] […]: int overgheven der stadt ende provincie Groeningen […]. – A1v and A2, l. 1-6/7 in different impressions. – Knuttel 921 / Knuttel 921a.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1594: 5

Niderlendischer Beschreibung, der dritte theyl, welcher (vber die Sieben Graffschafften, vnd vier Hertzogthumb) auch die funff Landtschafften, oder Dominia begreiffet, sambt den furnemsten Stäten, vnd darin gelegnen Flecken, vnd was sich darin zugetragen, vom Jar nach Christi gebuert 1559. bisz aufss Jar, 1588 / durch Michaelem Eyzinger avstriacvm. – Gedruckt in der keyserlichen Reichs Statt Cölln, : bey Gerhardt von Campen, : in verlegung Heinrich Nettessem, 1587. – [8], 345-467 p. ; in-4 Bewerking van: De leone belgico, Keulen, 1583. – Vervolg op: Niderländische Beschreibung in Hochdeutsch … Keulen, 1584-1585. Het gedeelte over Groningen: pag. 423-440.