Acrostichon: ERNESTVS GOVERNVER VAN DIT NEDERLANT

E rnestus, ghenadich heere zeer hoogh gheboren!
R ijckelijck wilt Belgica gouverneeren,
N eemt haerder waer, want het hier te voren
E en vruchtbaer lant was in ‘t prospereeren.
S edert dat d’inwoonders ghinghen rebelleeren
T eghen den coninck, heeftment in verdriet
V ermindert ghesien, en den rijckdom cesseeren;
S oo het scheen dat ons Godt gheheel verliet.

G heen overheyt en wilden sy obedieeren niet,
O mdat boosheyt inbreken sou aen allen zijen,
V erlaten heeftse Godt, soo ‘t is gheschiet,
E n met groote oorloghe doen castijen;
R uyters, voetvolck sachmen loopen en rijen,
N iemant en cost hem nau in zijn huys beschermen,
V reeselijcken last moeste den huysman lijen,
E en yeghelijck hoordemen suchten en kermen,
R ijcke, machtighe sachmen terstont verermen.

V reese quam onder ‘t volck deur rooven en branden,
A en niemant en toochdemen eenich ontfermen,
N iet dan quaet en gheschiedde binnen de landen.

D eyrelijck roofdemen geldt, goet, en panden,
I n den dienst des Heeren dede men belet,
T oonende injurie in Godts offeranden.

N ochtans, al was daer menich mensch af onbesmet,
E en yeghelijc quam daer door int parquet,
D eur de wederspannicheyt, diemen sach bethoonen;
E ttelijcke borgheren, doende nae Gods wet,
R echt wast, datmen die soude in als verschoonen;
L aet dan u Hoocheyt met goetheyt, weert om croonen,
A enveerden ‘t Gouvernement, tot gheen vercleynte,
N iet dan tot welvaert van die onder my woonen;
T is goet heer zijn over een rijcke ghemeynte.

Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen , II, 331.