Staten van Holland

Bronnen

Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt. – (1574) – (1798). – [Den Haag : s.n.], 1574-1798. – in-2
Ook o.d.t.: Register van Holland en Westvriesland. – Met: Generaale Index op de Registers der Resolutien van de Staaten van Holland en Westvriesland van 1524-1790. – Den Haag, 1772-92. – Voortz. van: Register van Hollandt en Westvrieslandt. – Voortz. van: Register gehouden by Aert van der Goes van alle die dachuaerden by de Staten ‘s Landts van Holland. – 1574-1691 ook o.d.t.: Register van Hollandt en Westvrieslandt. – Met: Verscheyden Ordonnantien ende Placcaten van de jaren 1572 en 1573. – Hanou ; 4577.
Plaatsingscode UB Leiden: V 196 [gesloten magazijn 10054-10056]


Secreete resolutien van den Edel Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. – 1653 (1670) – 1795 (1796). – Den Haag : [s.n.], 1670-1796. – in-2. Met: Generaale Index op de 11 gedrukte dln. der Secrete Resolutien enz. van 1653-1751. – Den Haag, 1758. – Ook o.d.t.: Secrete resolutien van de Staten van Hollandt ende Westvrieslandt. – Met: Generaale Index van de Staten van Hollandt ende W.-Vr., van consideratie, ende oock voor de toekomende tyden dienende, van 1653-1668. – s’Gravenhage, 1672. – Hanou 459.

Literatuur

Middeleeuwse medezeggenschap: een stand van zaken over standen en Staten / P.C.M. Hoppenbrouwers. In: Uit diverse bronnen gelicht : opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag: (2008), p. 133-158. Koptitel op p.: Middeleeuwse medezeggenschap.

The founding of the Dutch Republic : war, finance, and politics in Holland, 1572-1588 / James D. Tracy. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. – VIII, 343 p. : ill. ; 24 cm. Ook verschenen als online resource. – Met index, lit. opg. ISBN 978-0-19-920911-8

Een Hollandse besogne in Leidse bronnen : de commissie voor de kerkelijke zaken van de Staten van Holland / Rudi van Maanen. In: De cirkel doorbroken : met nieuwe ideeën terug naar de bronnen : opstellen over de Republiek: (2006), p. 42-55. In hoofdstuk: Het bestuur van de Republiek.

Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 / door N. Stellingwerff en S. Schot. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1987-…. – .. dl. ; 28 cm. – (Rijks geschiedkundige publicatiën. Grote serie, ISSN 0921-9056). Titel op rug: Notulen Staten van Holland 1620-1640. – Vanaf sept. 1989 uitg.: ‘s-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. – Met reg.

Landszaken : de godsdienstgesprekken tussen gereformeerde predikanten en D.V. Coornhert onder leiding van de Staten van Holland (1577-1583) / Marianne Roobol. – [S.l. : s.n.], 2005. – 332 p. ; 25 cm. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. – Met lit. opg. – Met samenvatting in het Engels.

For Holland’s Garden : the war aims of the States of Holland, 1572-1588 / by James D. Tracy. – Amsterdam : Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, Universiteit van Amsterdam, 2004. – 28 p. : ill. ; 23 cm. – (Golden Age lecture ; 3). Lecture delivered on Thursday 21 October 2004. – Met lit. opg.

The cities and States of Holland (1506-1515) : a participative system of government under strain / James Paul Ward. – [S.l. : s.n.], 2001. – 432 p. : ill. ; 30 cm
Proefschrift Universiteit Leiden. – Met lit. opg. – Met een samenvatting in het Nederlands.

Emigré and ecclesiastical property as the sheet-anchor of Holland finance, 1572-1584 / James D. Tracy. In: Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585: (1999), Tekst.

De Staten van Holland in het jaar van hagepreek en beeldenstorm / J.J. Woltjer. In: Mensen van de nieuwe tijd : een liber amicorum voor A.Th. van Deursen: (1996), p. 46-57.

Indexes to the resolutions of the Gecommitteerde Raden of the States of Holland (1621-1795). – Lisse : MMF Publications, 1995. – .. cm. – (Indexes to the archive of the States of Holland, 1524-1795)

Indexes to the secret resolutions of the States of Holland (1653-1795). – Lisse : MMF Publications, 1995. – .. cm. – (Indexes to the archive of the States of Holland, 1524-1795)

Indexes to the public resolutions of the States of Holland (1524-1795). – Lisse : MMF Publications, 1995. – .. cm. – (Indexes to the archive of the States of Holland, 1524-1795)

Indexes to the archive of the States of Holland, 1524-1795. – Lisse : MMF Publications, 1995. – .. dl. ; .. cm

Inventaris van de archieven van de Staten van Holland vóór 1572 / P.A. Meilink ; bew. door H.J.Ph.G. Kaajan. – Den Haag : Rijksarchief in Zuid-Holland, 1993. – XLVII, 200 p. : ill. ; 30 cm. – (Inventarisreeks / Rijksarchief in Zuid-Holland, ISSN 0927-7404 ; nr. 2). Rugtitel: De archieven van de Staten van Holland vóór 1572. – Met index, lit. opg. ISBN 90-74353-02-9

Inventaris van het archief van de gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart van de Staten van Holland (1589) 1603-1787 / door W.E. Meiboom. – ‘s-Gravenhage : Rijksarchief in Zuid-Holland, 1990. – XXX, 216 p. ; 30 cm. – (Inventarisreeks / Rijksarchieven in Holland ; nr. 54). Met index. ISBN 90-71238-52-0

Holland under Habsburg rule, 1506-1566 : the formation of a body politic / James D. Tracy. – Berkeley, Calif. [etc.] : University of California Press, cop. 1990. – IX, 330 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg. en index. ISBN 0-520-06882-3

De Staten van Holland en de Opstand : de ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 / J.W. Koopmans. – ‘s-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990. – 328 p. : ill. ; 25 cm. – (Hollandse historische reeks ; 13). Met samenvatting in het Engels. – Ook verschenen als proefschrift Groningen, 1990. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-72627-04-0 geb.

Opstand en onafhankelijkheid : eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572 / [inl. catalogus Jan Juliaan Woltjer]. – [Dordrecht : Werkgroep tentoonstelling “Opstand en onafhankelijkheid”], 1972. – 67 p., 56 p. pl. : ill., krt. ; 21 x 25 cm. Catalogus tentoonstelling Augustijnenkerk Dordrecht, 29/6-8/10 1972.

Archieven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde gewestelijke besturen. – ‘s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1929-…. – .. dl. ; 22 cm

Decretum illustrium ac potentum ordinum Hollandiae et Westfrisiae pro pace ecclesiarum, munitum Sacrae Scripturae auctoritate ÿ& conciliorum, antiquorum patrum, confessionum publicarum, Beantvvoirdinge van zekeren brieff der Staten van Hollandt: den vij Junij in dit jaer M.D.C.II. gheschreuen aende Heeren Staten vande ghehoorsame ende ghetrouwe Prouincien van Nederlandt. / door zekeren liefhebbere des vaderlandts. – [Antwerpen : Rutgeert Velpius], Ghedruckt in jaer ons Heeren 1602. – 72 p. ; in-8.  Knuttel 1196.