De Tachtigjarige Oorlog in artikelen

Hieronder volgt een keuze uit de belangrijkste Nederlandstalige artikelen betreffende de Tachtigjarige Oorlog. De redactie bereidt de integrale publicatie ervan voor en beveelt de artikelen ook aan voor vertaling. Mist u een artikel, laat u het dan vooral weten.

In opbouw.

Algemene geschiedenis van de Nederlanden

Fruin, Robert, `De drie tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis’, in: idem, Verspreide Geschriften (10 dln., ‘s-Gravenhage 1900-1905) I, 22-48.

Thorbecke, J.R., `Onze betrekking tot Duitschland’ , in: idem, Historische schetsen (‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1872) 19-22

Tachtigjarige Oorlog

Baelde, M., `Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden’, Tijdschrift voor Geschiedenis 80 (1967) 39-51

Bakhuizen van den Brink, R.C., ?

Benedict, Philip, Guido Marnef, Henk van Nierop and Marc Venard, Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands, 1555-1585 .

Blok, P.J., ?

Bremmer, R.H., `De Nederlandse geloofsbelijdenis en het eerste begin van de opstand’, in: idem, Van Opstand tot Koninkrijk : Hoogtepunten uit onze geschiedenis en geschiedschrijving (Amsterdam : Buijten en Schipperheijn, 1969) 16-27

Craeybeckx, J., `Alva’s tiende penning een mythe?’, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 76 (1962) 10-42

Decavele, J., `De Pacificatie van Gent’, Spiegel Historiael 11 (1976) 576-586

Decavele, J., `De aanloop tot de reformatie in Frans-Vlaanderen’, De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas français (Rekkem : Ons Erfdeel, 1977) 121-135

Decavele, J., `Reformatie en begin katholieke restauratie 1555-1586′, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden VI (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1979) 166-185, 435-437

Decavele, J., `Het herstel van het calvinisme in Vlaanderen 1577-1579′, in: Brugge in de Geuzentijd : bijdragen tot de geschiedenis van de hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw (Brugge, 1982) 9-33

Decavele, J., `Historiografie van het zestiende-eeuws protestantisme in België’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 62 (1982) 1-27

Decavele, J. `De mislukking van Oranje’s “democratische politiek” in Vlaanderen’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 626-650

Decavele, J. `Ketters en papisten in het Kortrijkse stadsbestuur (1561-1580)’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent , nieuwe reeks 49 (1995) 223-252

Gelder, H.A. Enno van, `1548 : De eenheid voltooid’, in: idem, Van Beeldenstorm tot Pacificatie : Acht opstellen over de Nederlandse Revolutie der zestiende eeuw (Amsterdam / Brussel : Agon Elsevier, 1964) 9-39

Gelder, H.A. Enno van, `Bailleul, Bronkhorst, Brederode’, in: idem, Van Beeldenstorm tot Pacificatie : Acht opstellen over de Nederlandse Revolutie der zestiende eeuw (Amsterdam / Brussel : Agon Elsevier, 1964) 40-79

Gelder, H.A. Enno van, `De godsdienst van prins Willem van Oranje’, in: idem, Van Beeldenstorm tot Pacificatie : Acht opstellen over de Nederlandse Revolutie der zestiende eeuw (Amsterdam / Brussel : Agon Elsevier, 1964) 80-114

Gelder, H.A. Enno van, `Het streven van prins Willem van Oranje, 1568-1572′, in: idem, Van Beeldenstorm tot Pacificatie : Acht opstellen over de Nederlandse Revolutie der zestiende eeuw (Amsterdam / Brussel : Agon Elsevier, 1964) 115-137

Geyl, Pieter, `De protestantisering van Noord-Nederland’ (1930), in: idem, Eenheid en tweeheid in de Nederlanden (Lochem : De Tijdstroom, 1946) 209-221; herdrukt in: idem, Verzamelde opstellen (4 dln., Utrecht / Antwerpen : Het Spectrum, 1978) I, 205-218

Geyl, Pieter, `Opkomst en verval van het Noord-Nederlandsch nationaliteitsbesef’, in: idem, Eenheid en tweeheid in de Nederlanden (Lochem : De Tijdstroom, 1946) 134-154; herdrukt in: Vaderlands verleden in veelvoud : 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1975) 17-33

Geyl, Pieter, `De Nederlandse Opstand’ (1964), in: idem, Verzamelde opstellen (4 dln., Utrecht / Antwerpen : Het Spectrum, 1978) I, 233-254

Geyl, Pieter, `Godsdienst en nationaliteitsgevoel in Noord en Zuid tijdens Frederik Hendrik’ (1934), in: idem, Verzamelde opstellen (4 dln., Utrecht / Antwerpen : Het Spectrum, 1978) II, 3-15

Groenveld, Simon, `Beeldvorming en realiteit. Geschiedschrijving en achtergronden van de Nederlandse Opstand tegen Filips II’, in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, Geschiedschrijving in Nederland (2 dln., Den Haag: Martinus Nijhoff: 1981) II, 55-84

Huizinga, J., `Uitzichten: 1533, 1584′ (1933), in: Verzamelde Werken (9 dln., Haarlem : Tjeenk Willink, 1948-1953) II, 35-49 (ook vertaald in het Duits)

Mout, M.E.H.N., `Van arm vaderland tot eendrachtige Republiek. De rol van politieke theorieën in de Nederlandse Opstand’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 101 (1986) 345-365

Muller, P.L., `Prins Willem I en Frankrijk’, in: idem, Uit P.L. Muller’s verspreide geschriften . P.J. Blok, S. Muller red., (Leiden : A.W. Sijthoff, 1906) 256-281

Nauta, D., `De Reformatie in Nederland in de historiografie’, in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen, Geschiedschrijving in Nederland (2 dln., Den Haag : Martinus Nijhoff: 1981) II, 206-227

Nierop, Henk van, `Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het Compromis der edelen’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1907) 1-27

Nierop, Henk van, `De troon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 205-223

Poelhekke, J.J., `De Vrede van Munster’, Geen blijder maer in tachtigh jaer : Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651 (Zutphen : De Walburg Pers, 1973) 7-14

Rogier, L.J., `Over karakter en omvang van de Nederlandse emigratie in de zestiende eeuw’, Historisch Tijdschrift 16 (1938) 325-367; 17 (1939) 1-23; herdrukt in: idem, Terugblik en uitzicht : Verspreide opstellen (2 dln., Hilversum / Antwerpen : Paul Brand, 1964) I, 13-65

Rogier, L.J., `Over het constitutioneel karakter van de Statenbond der Verenigde Nederlanden’ (1949), in: idem, Terugblik en uitzicht : Verspreide opstellen (2 dln., Hilversum / Antwerpen : Paul Brand, 1964) I, 67-83

Rogier, L.J., `De tolerantie in de Statenbond der Verenigde Nederlanden’ (1949), in: idem, Terugblik en uitzicht : Verspreide opstellen (2 dln., Hilversum / Antwerpen : Paul Brand, 1964) I, 85-198

Romein, Jan, Het vergruisde beeld : over het onderzoek naar de oorzaken van onze Opstand (Haarlem : Tjeenk Willink, 1939); herdrukt in: idem, In opdracht van de tijd (Amsterdam : Querido, 1946) 74-95

Romein, Jan, `Spieghel historiael, de geschiedschrijving over de Tachtigjarige Oorlog’, in: [J. Presser e.a.], De Tachtigjarige Oorlog (Amsterdam : Elsevier, 1941) 1-31

Schepper, Hugo de, Belgium Nostrum over de integratie en desintegratie van het Nederland (Antwerpen : De Orde van den Prince, 1984)

Schöffer, Ivo, Ons tweede tijdvak (Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1962); herdrukt in: Vaderlands verleden in veelvoud : 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1975) 364-379

Wee, H. van der, `De economie als factor bij het begin van de Opstand in de Zuidelijke Nederlanden’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 83 (1969) 15-32

Winter, P.J. van, `De Hollandse Tuin’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 8 (1957) 29-121

Woltjer. J.J., `Het beeld vergruisd?’, Holland : Regionaal-historisch tijdschrift 4 (1972) 131-142; herdrukt in: Vaderlands verleden in veelvoud : 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1975) 172-181

Woltjer, J.J., `Het conflict tussen Willem Bardes en Hendrick Dirckszoon’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 86 (1971) 178-199

Woltjer, J.J., `Koningin Elizabeth en de Opstand in de Nederlanden’, n.a.v. Charles Wilson, Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands (London : Macmillan, 1970), Tijdschrift voor Geschiedenis 84 (1972) 31-37

Woltjer, J.J., Kleine oorzaken, grote gevolgen (Leiden : Universitaire Pers Leiden, 1975); herdrukt in: Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog : Over de Nederlandse Opstand 1555-1580 (Amsterdam : Balans, 1994) 131-144, 155-156

Woltjer. J.J., `Opstand en onafhankelijkheid’, in: idem, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog : Over de Nederlandse Opstand 1555-1580 (Amsterdam : Balans, 1994) 9-63, 146-148