Friesland

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

De admiraliteit van Friesland / Thea Roodhuyzen. – Franeker : Van Wijnen, cop. 2003. – 55 p. : ill. ; 27 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 90-5194-265-6

Fryslân, staat en macht 1450-1650 : bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 / onder red. van J. Frieswijk … [et al.]. – Hilversum : Verloren ; Leeuwarden : Fryske Akademy, 1999. – 245 p. : ill. ; 25 cm. – (FA ; nr. 875) Met lit. opg., reg. ISBN 90-6550-043-X geb.

W. Bergsma, W., Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland , 1580-1650 (Hilversum, 1999)

Meindert Schroor en Charles van den Heuvel, De Robles atlassen : vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572 (Leeuwarden, 1998)

W. Bergsma, `De Reformatie in Friesland; geschiedenis en geschiedschrijving’, in: S. Zijlstra, G.N.M. Vis e.a., Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft, 1996) 97-134

Fryslân en de religyfrede / H. Oldenhof. In: Frysk, from en frij : in oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân: (1988) 55-93

M. Brada, De grote ommekeer : (Friesland 1580) (Leusden, 1984)

Fan Fryslâns forline : fortelboek foar it Fryske folk / H. Twerda. – Boalsert [Bolsward] : Osinga ; Ljouwert [Leeuwarden] : Fryske Akademy, 1968. – 414 p. : ill., krt. ; 25 cm. – (Fryske Akademy ; 326) Oorspr. uitg. o.d.t.: Aldfaers Erf, 1946. Hierin vanaf p. 24: De Tachtichjierrige Oarloch begjint.

R. Hoorn, De ontwikkeling van de Reformatie in Oost-Friesland gedurende de jaren 1542-1555 (Groningen, 1976)

Ton Oosterhuis, De geuzen van Dokkum : een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen (Naarden, 1972)

R. de Beer, Geschiedenis van Dokkum, 1580-1600 : twintig jaren uit de historie van Noord-Oost Friesland tegen het einde der zestiende eeuw (Dokkum, [1971])

Geschiedenis van Friesland / onder red. van J.J. Kalma, J.J. Spahr van der Hoek [en] K. de Vries. – Drachten : Laverman, 1968. – 704 p. : ill. ; 25 cm. – (Fryske Akademy ; 325). Met lit. opg. – Index. Hierin o.a. twee atikelen van Juliaan Woltjer: “In de leerschool der monarchie” en “De kerk in de branding”, resp. pp. 259-283 en 284-300.

Jan Juliaan Woltjer, Friesland in hervormingstijd (Leiden, 1962)

I. H. Gosses, Friesland in den eersten tijd van den Tachtigjarigen Oorlog (Amsterdam, 1930)

J. Hogeman, Over de verbanning van R.C. geestelijken uit Friesland in het jaar 1580 (Z.pl., [ca. 1900])

E. Gerdes, De trouwe zuster : een verhaal uit Friesland in 1572 (Nijmegen, [1889])

Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland / door J. Reitsma. – Leeuwarden : Kuipers, 1876. – XX, 468 p. ; 24 cm
Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. – Met lit.opg. – Ook beschikbaar in microvorm.

W. Eekhoff, De Friesche Watergeuzen bij de inneming van den Briel in 1572 (Z.pl., 1872)

Staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795. – Leeuwarden : Eekhoff, 1857.

W. Storck, Friesland in MDLXX of De Watergeuzen (Groningen, 1842)

A.H. Huussens, jr., B.S. Hempenius-van Dijk, `Rechtsbescherming van individu en ambtenaar tijdens de Opstand. De evocatie van de procedure tegen grietman mr. Pilgrum ten Indijck voor het Hof van Friesland naar de Grote Raad van Mechelen, 1572-1575′, in: H. Soly, R. Vermeir, red., Beleid en bestuur (1993) 205-216

Niderlendischer Beschreibung, der dritte theyl, welcher (vber die Sieben Graffschafften, vnd vier Hertzogthumb) auch die funff Landtschafften, oder Dominia begreiffet, sambt den furnemsten Stäten, vnd darin gelegnen Flecken, vnd was sich darin zugetragen, vom Jar nach Christi gebuert 1559. bisz aufss Jar, 1588 / durch Michaelem Eyzinger avstriacvm. – Gedruckt in der keyserlichen Reichs Statt Cölln, : bey Gerhardt von Campen, : in verlegung Heinrich Nettessem, 1587. – [8], 345-467 p. ; in-4 Bewerking van: De leone belgico, Keulen, 1583. – Vervolg op: Niderländische Beschreibung in Hochdeutsch … Keulen, 1584-1585. Het gedeelte over Friesland: pag. 441-454.

Articulen ende conditien by den edelen ende welgebooren heeren Bernard vrij baenreheere van Merode, here [van] Rummen, Capellen etc. lieutenant gouuerneur van wegen zijnder Princelicke Excel. ouer Vrieslandt mitsgaders byden Gedeputeerden Staten des seluen Lants, geraemt, geresolueert ende geslooten opt versoecht ende aenholden van enige volmachten vanden voorsz. lantschappe om dien na volgen die de ingesetenen voorsz. opt gheweer te stellen, ende te gebruicken, so tot defentie des lantschaps tegens de malecontenten onse vyanden, als daer mede te beletten de extorsien ende exactien van onse eijgen garnisoenen bij doortochten oft anderssins. – Leeuwarden : by Jeronimus Pijpe, by my Peter Hendricksz van Campen, 1582. – 12 p. ; in-4. Van der Wulp, nr. 526.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1582: 6