Holland


Bronnen

R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Eerste vergadering der Staten van Holland, 10 julij 1572’, in: idem, Studiën en schetsen (5 dln., Amsterdam, 1863-1913) 494-550. Hierin pp. 526-531 de instructie van Willem van Oranje voor Filips van Marnix van St. Aldegonde en pp. 431-550 originele stukken betreffende vergaderingen van de Staten van Holland in Dordrecht, Rotterdam en Delft in juli 1572.

Literatuur

Cordon van Holland : het beeld van de Oude Hollandse Waterlinie / Harm Hoogendoorn. – [Woerden] : Stichting Groene Hart, 2010. – 112 p. : ill., krt. ; 35 cm. Met lit. opg. ISBN 978-90-812441-6-9 geb.

The founding of the Dutch Republic : war, finance, and politics in Holland, 1572-1588 / James D. Tracy. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. – viii, 343 p. ; 24 cm. Met lit.opg. en index. ISBN 978-0-19-920911-8

Kaapvaart als een middel voor economische en maritieme oorlogvoering, 1568-1702 : de Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse optie / Adri van Vliet. In: Een saluut van 26 schoten : liber amoricum aangeboden aan Ger Teitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine: (2005), p. 295-308.

For Holland’s Garden : the war aims of the States of Holland, 1572-1588 / by James D. Tracy. – Amsterdam : Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, Universiteit van Amsterdam, 2004. – 28 p. : ill. ; 23 cm. – (Golden Age lecture ; 3). Lezing gehouden op 21 oktober 2004. – Met lit. opg.

Leiden : de geschiedenis van een Hollandse stad / R.C.J. van Maanen, hoofdred. – 4 dln., Leiden : Stichting Geschiedschrijving Leiden, 2002-2004. De delen 1 en 2 over het tijdvak van de Opstand.

Inventaris van de archieven van de Staten van Holland voor 1572 / P.A. Meilink ; bew. door H.J.Ph.G. Kaajan. – [Nieuwe uitg.]. – Den Haag, 1993

De Staten van Holland en de Opstand : de ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 / door Johannes Wierd Koopmans. – [‘s-Gravenhage] : Stichting Hollandse Historische Reeks, [1990].

De militaire verdediging van Holland, 1572-1576 / [door] Dick van de Burgt. – [S.l.] : [s.n.], 1989

The civic militia in the county of Holland, 1560-1581: politics and public order in the Dutch revolt / J.C. Grayson. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 95 (1980), afl. 1, pag. 35-63.

Zeeland en Holland in 1569. Een rapport voor de hertog van Alva / Bewerkt door S. Groenveld, J. Vermaere. In: Nederlandse Historische Bronnen (‘s-Gravenhage 1980), dl. 2, p. 103-174.

De omzetting van het Hof van Holland in 1572 / J. Smit. – Den Haag, 1925

De vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord-Holland 1572-1608 / F.S. Knipscheer. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1908

Catalogus der tentoonstelling van oudheden en gedenkstukken, betreffende de gebeurtenissen in Holland, Zeeland, Westfriesland en Utrecht, gedurende den onafhankelijkheidskrijg tegen Spanje, van 1570-1578, van 8-19 oct. 1861 … te Alkmaar door de Vereeniging tot jaarlijksche viering van Alkmaars verlossing in 1573 / [door C.W. Bruinvis]. – Alkmaar : Roem, 1861

Noord-Holland en de Noord-Hollanders in den vrijheidsoorlog tegen Spanje / door Beeloo. – Haarlem : De Erven F. Bohn, 1852

Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland … in deszelfs op-komst, en oorloogen met Spanje, Engeland en Vrankrijk: : waar in ook gehandelt wordt van ‘t eyland in Noord-Holland … – Amsterdam : [s.n.], 1744

Binnen-landtse borgerlyke beroerten in Hollandt en Zeelandt, voor gevallen in den jare 1672 : behoorende tot het Ontroert Neederlandt. – ‘t Amsterdam : by M. Doornick, 1676