Fortitudo mea Deus

Wapenspreuk van Willemstad (Noord-Brabant), voorkomende op een tekening, eertijds in het raadhuis aldaar, gedateerd 1587.
De spreuk is ontleend aan Psalm 43, tweede vers (Statenvertaling): ‘Want gij zijt de God mijner Sterkte’. Vergelijk de in het (thans vervangen) rooms-katholieke misboek voorkomende vertaling: Quia Tu es, Deus, fortitudo mea. De spreuk heeft betrekking op de versterking van Willemstad en de bescherming door prins Maurits, in dat jaar door hem aan de inwoners toegezegd. De spreuk is in latere tijd niet meer door het stadsbestuur gecontinueerd, maar wel in de jaren zeventig van de vorige eeuw officieus door het toenmalige gemeentebestuur opnieuw gebruikt.

Willem van Ham

W.A. van Ham, ‘De symbolen van Willemstad’, De Oranjeboom 29 (1976) 25-46.