Verantwoording

In het onderdeel BRONNEN vindt u teksten die voor de geschiedenis van de Opstand van bijzonder belang zijn geweest: staatsstukken, wetten, pamfletten, etc. Zowel handschriften als oude drukken staan hierbij op het te realiseren programma. Idealiter zou zijn om van elke tekst zowel het handschrift en/of de oude druk, als een moderne, doorzoekbare tekst aan te bieden. In de praktijk is dit echter bijzonder tijdrovend. Het scannen van oude gedrukte teksten (met behulp van de zogeheten optical character recognition ) brengt nog veel correctiewerk met zich mee. Daarom beperkt de redactie zich in eerste instantie tot een ordening in twee onderdelen: in de rechter kolom een oude druk , die als beeld wordt aangeboden, in de linkerkolom de bronnen in moderne tekst .

U treft de bronnen aan in chronologische volgorde. Van de niet-Nederlandstalige bronnen zal te zijner tijd een vertaling volgen. Achter elke titel staat de taal aangegeven waarin de bron geschreven is: NED voor Nederlands, ESP voor Spaans (Castiliaans), FRA voor Frans. Teksten in andere talen zullen volgen.

De teksten zijn of worden voorzien van een korte toelichting, maar zijn niet geannoteerd. Het electronisch presenteren van teksten heeft als logisch gevolg dat de traditionele noot plaats maakt voor een electronische vorm van annotatie: namen van personen, plaatsen en zaken (bijvoorbeeld Filips II, Doornik, Pacificatie van Gent) zullen op termijn aanklikbaar worden en leiden naar de vereiste informatie. Voorlopig moet u nu nog zelf de gewenste namen zoeken onder Personen , Steden en landen , resp. Begrippen .

De hoofdletters zijn als kleine letters geschreven in overeenstemming met het hedendaags gebruik. Titels als koninklijke majesteit en princelijke excellentie zijn eveneens klein geschreven. In namen van instellingen als Staten-Generaal, Raad van State, zijn de hoofdletters gehandhaafd. Gewone drukfouten zijn stilzwijgend verbeterd, behalve in eigennamen. Fouten in namen worden gevolgd door een correctie tussen rechthoekige haakjes, met de toevoeging: lees: … red. Bijvoorbeeld in de pauselijke bul betreffende de instelling van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden: Bato [lees: Bavo, red.]

Indien u voor onderwijs of onderzoek een bron in het programma aangeboden wil zien, kunt u contact opnemen met een van de redactieleden of rechtstreeks met de eindredacteur: lem@library.leidenuniv.nl .