Staten van Gelderland

Het college van de Staten van Gelderland, dat gewoonlijk tweemaal per jaar op aanschrijving van de stadhouder en Gecommitteerde Raden vergaderde, bleef de vorm behouden van een verenigde zitting van de drie kwartieren. Sedert de stand van de bannerheren vervallen was, bestonden de Staten van de kwartieren uit twee leden, de beschreven Ridderschap en de stemhebbende steden.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, Staatsinstellingen (ed. 1922), 228-230.