Willem Lodewijk van Nassau

Stadhouder van Friesland, Groningen en Drente

Dillenburg, 13 maart 1560 – Leeuwarden, 13 juli 1620

Biografie

Nieuw Nederlands Biographisch Woordenboek

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XX (Haarlem, 1877) 270-273

Allgemeine Deutsche Biographie 43 (Leipzig, 1898) 134-136 (P.L. Muller)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 1575-1578 (P.J. Blok)

Hanno Brand, Joop W. Koopmans red., Willem Lodewijk: Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020) – Hilversum : Verloren, 2020.

De militaire hervormingen van de Oranjes : oorsprong, invoering en navolging / Wilhelm Stratmann ; [met medew. van Frank Deisel … et al.]. In: Onder den Oranje boom : Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorstenhoven in de zeventiende en achttiende eeuw: (1999), p. 77-106.

Die oranische Heeresreform / Bernhard Sicken. In: Onder den Oranje boom : Textband : Dynastie in der Republik : das Haus Oranien-Nassau als Vermittler niederländischer Kultur in deutschen Territorien im 17. und 18. Jahrhundert: (1999), p. 103-116, 435-438.

Willem Lodewijk krijgt zijn biografie : een grotere geest dan Maurits / Jelma Knol. In: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland: (1999), afl. okt, pag. 6-9.

Bronnen voor vier maanden Reformatiegeschiedenis van Drenthe (mei-augustus 1598) en de periode van voorbereiding / J.G.J. van Booma. In: ‘In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt’ : de Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw: (1998), p. 75-109.

Willem Lodewijk en het Leeuwarder hofleven / W. Bergsma. In: It beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, ISSN 0005-738X: vol. 60 (1998), afl. 3-4, pag. 191-256. Met samenvatting in het Engels.

Der Statthalter, der Politiker wurde : der friesische Statthalter Wilhelm Ludwig (1560-1620) und der Konflikt um den Waffenstillstand / Folkert Postma. In: Oranien-Nassau, die Niederlande und das Reich :Beiträge zur Geschichte einer Dynastie / hrsg. von Horst Lademacher. – Münster : LIT, 1995: (1995), P.25-46.

De soldaat / H.L. Zwitzer. In: Gestalten van de Gouden Eeuw : een Hollands groepsportret: (1995), p. 157-182, 388-389.

Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620) stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe / Ubbo Emmius ; vert. [uit het Latijn door] P. Schoonbeeg. – Hilversum : Verloren, 1994. – 206 p. : ill. ; 24 cm. Oorspr. uitg.: 1621. – Met reg. ISBN 90-6550-382-X

Willem Lodewijk van Nassau : noorderling en Nederlander / door J.P.C.M. van Hoof. – ‘s-Gravenhage : Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 1990. – 52 p. : ill. ; 24 cm. – (Brochurereeks van de Sectie Militaire Geschiedenis ; nr. 8). Uitg. ter gelegenheid van de naamsverandering van Kamp Lauwersmeer in Willem Lodewijk van Nassaukazerne, 25 sept. 1990. – Met lit. opg. ISBN 90-70677-28-8

Gvilhelmvs Lvdovicvs comes Nassovivs, id est, Logos epitafios [Microvorm] : quo genus, vita, res gest, & mors hujusce comitis in Nassou, Catzenellenbogen, Vianden, Dietz, domini in Bielstein, Frisi, Groning & Omlandi, Drentiq(ue); … exposita sunt / ab Vbbone Emmio … ; accessit in calce … domus Nassovi schema genealogicum cum indice in totum librum. – [S.l. : s.n., ca.1985]. – .. cm. – (Reformed Protestantism. Section 3). Reprod. van de oorspr. uitg.: Groning : excudebat Iohannes Sassivs, 1621. – [12], 246, [24] p.

Menso Alting (1541-1612) : gereformeerd hervormer van Oost-Friesland, helper van Willem Lodewijk : bibliografie van en over hem / samengest. door J.J. Kalma. – Leeuwarden : Eigen beheer, 1985. – 1 dl. ; 1221 cm. – ([Bibliografieën / J.J. Kalma ; 148]). Enig ex. – Alfabetische en chronologische volgorde.

Willem Lodewijk, graaf van Nassau, (1560-1620) : stadhouder van Friesland, “Us Heit” : bibliografie : alfabetisch op auteurs / J.J. Kalma. – Leeuwarden, 1981. – [349] p. ; 12 cm. obl. – ([Bibliografieëm / J.J. Kalma ; 43])

De Groninger schansenkrijg : de strategie van graaf Willem Lodewijk : Drente als strijdtoneel, 1589-1594 / door Gerrit Overdiep. – Groningen : Wolters-Noordhoff, 1970 [i.e. 1971]. – 110 p. : ill., krt., portr. ; 2618 cm. Met reg. ISBN 90-01-67870-X geb. : ISBN 90-01-67870-x

Stormgetij : historisch verhaal uit het leven en den tijd van Graaf Willem Lodewijk (Uz Heit) / Hugo Kingmans. – Sneek : Boeijenga, [193-?]. – 176 p. ; 26 cm. Bandtekening van Sj. de Vries. – Datering: niet in Brinkman, oude spelling, schatting jaren dertig. Geb.

Het aandeel van Willem Lodewijk aan het offensief van 1590 / door S.P. Haak. – [S.l. : s.n.], [ca. 1920]. – P. 16-36. ; 25 cm. Overdr. uit: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde ; 5e reeks, dl. 7 (1920).

Levensschets van Willem Lodewijk, “Us Heit” / G. Kamerling ; met een woord van aanbeveling door L.H. Wagenaar. – ‘s-Gravenhage, [1907]. – p. : portr. ; in-8

Een vader des vaderlands : Us Heit / L.H. Wagenaar. – Leeuwarden : C. Jongbloed Az., 1906. – 11 p. ; 25 cm. Rede, uitgesproken bij de onthulling door H.M. Koningin Wilhelmina van het standbeeld voor graaf Willem Lodewijk, op 15 September 1906. – Ook beschikbaar in microvorm.

Standbeeld van Frieslands eersten Stadhouder, Graaf Willem Lodewijk, opgericht heden Zaterdag 15 September 1906 op het Hofplein te Leeuwarden / [bijeenverzameld door W.C.A. Hofkamp]. – [Leeuwarden etc. : C. Jongbloed etc.], [1906]. – .. stukken. ; fol. Kranteknipsels, feestliederen, ansichten enz..

Het leven van graaf Willem Lodewijk, een vader des vaderlands, “Uz Heit” / door L.H. Wagenaar. – Amsterdam [etc.] : Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, [1904]. – VIII, 496 p. : ill., portr. ; 24 cm. Bew. van lezingen gehouden voor het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. – Met lit.opg. en alf. reg. – Ook beschikbaar in microvorm.

Een calvinist in Friesland / L.H. Wagenaar. – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1890]. – Blz. 118-139. ; 15 cm. Overdruk.

Carmen gratvlatorivm in laudem alm Frisiorum Academi, sub illustri D.D. Gulielmo Ludovico … erect. In quo insuper cùm urbi Franekerensi, tum ejus magistratui …, fit congratulatio. Exprimit tandem laudem duorum virtute, & eruditione … juvenum Bennonis Meynsma, & Schatonis â Gockinga … / scriptum autore Roberto Suffrido …. – Leeuwarden : Jongbloed, [1878]. – [15] p. ; 15 cm. Herdrukt naar het exemplaar in de bibliotheek van het Friesch Genootschap door W.B.S. Boeles. – Ook beschikbaar in microvorm.

Maurice et Barnevelt : étude historique / par Guillaume Groen van Prinsterer ; [suivi de 53 lettres de princes Guillaume-Louis et Maurice de Nassau, etc.]. – Utrecht : Kemink et fils ; Bruxelles : Muquardt ; Leipzig : Weigel, 1875. – [16], ccxxvi, 171 p. ; 23 cm. Niet doorlopend gepagineerd. – Ook beschikbaar in microvorm.

Willem Lodewijk van Nassau : eene voorlezing / B.J.Lintelo de Geer van Jutphaas. – Utrecht, 1859. – p. ; in-8

Geschiedkundige aanteekeningen omtrent het beleg van Groningen in 1594, benevens een uitvoerig programma van den gecostumeerden optogt, te houden in Groningen door het studenten-korps in de maand September 1850, voorstellende: den intogt van Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk van Nassau enz. binnen Groningen den 24 Julij 1594 / uitg. door de Commissie tot regeling der maskerade [H.C.A. Thieme A.Cz. … et al.]. – Groningen : Van Bolhuis Hoitsema, 1850. – VIII, 78 p. : krt. ; 23 cm Met lit. opg. – Knuttel 29201.

Diatribe in Guilielmi Ludovici Nassavii vitam, ingenium, merita / scripsit J.A.C. van Heusde. – Trajecti ad Rhenum : Joannes Altheer, 1835. – XVI, 288 p. : portr. ; 26 cm

Leevensbeschryving van den Jonkheer Abel Koenders van Helpen, Heer van Middelstum enz. Burgermr. der stad Groningen / in den Latynsche taale opgestelt door … Hendrik Alting ; waar by de vertaaler gevoegt heeft eenen geslachtlyst der Koenders, Leevensbericht van den Burgermeester Jonkheer Frederik Koenders Heer van Fraem enz., Verhaal der hervorming van Stad en Lande / Brieven van den doorluchtigsten Stadhouder Willem Lodewyk, aan Menso Alting van 1594-1602 geschreeven enz. – Te Groningen : by Jacob Bolt, 1775. – [2], 95, [1] p. ; in-8. – Geslachtlijst in hs., door Adam Menso Isinck. – Willemse, A 85.

Annibal et Scipion ou les grands capitaines. : Avec les ordres & plans de batailles. Et les annotations, discours & remarques politiques & militaires de Mr. le Comte G.L. de Nassau, &c. : Auxqelles on a adjousté un autre traitté de remarques politiques. – A La Haye, : chez Jean & Daniel Steucker, 1675. – [8], 208 p., [7] bl. pl. : ill. ; in-12. De auteur (ondertekenaar van de opdracht) is: Al. C. de Mestre.

Poincten ende conditien gemaeckt tusschen zijne excellentie den heere Prince Mauritz van Orangien ende Graef Wilhelm Ludwig van Nassauw met de Raeden van State ter eenre ende de Stadt Groeningen ter andere zijden. : Ge-accordeert ende gesloten in ‘t Leger tot Helpen voor Groeningen den 23. julij 1594. – Gedruckt tot Groeningen, : by Jan Claessen …, 1646. – [8] p. ; in-4. – A 4

Oratio fvnebris de ortu, gestu & obitu illustris & generosissimi Domini D. Gvilhelmi Lvdovici, comitis Nassovici &c. Frisi gubernatoris felicissimi &c. / scripta & recitata ab Hermanno Ravenspergero Nassovio. – Groningae : excudebat Iohannes Sassivs, 1621. – 56 p. ; in-4. – A-G 4

Carmina funebria in obitum D. Wilhelmi Ludovici : scripta a professoribus, praeceptoribus et studiosis illustris scholae Herbonensis. – Herborna Nassov, 1621. – p. ; in-4

Gvilhelmvs Lvdovicvs comes Nassovivs, id est, Logos epitafios : quo genus, vita, res gest, & mors hujusce comitis in Nassou, Catzenellenbogen, Vianden, Dietz, domini in Bielstein, Frisi, Groning & Omlandi, Drentieq(ue); … exposita sunt / ab Vbbone Emmio … ; Accessit in calce … domus Nassovi schema genealogicum cum indice in totum librum. – Groning : excudebat Iohannes Sassivs .., 1621. – [12], 246, [24] p. : portr. ; in-4. – () 6 A-2K 4
Bevat ook: Schema genealogicvm prosapi Nassaviorvm in diversas familias divis …

Threni Nassoviani, dat is clach-reden over den doodt des hooch-welgheboren … Wilhelm Ludwich, grave tot Nassau … stadthouder … over Vrieslant … in den Heere ontslapen den 31. Maij 1620 tot Leeuwarden … / door Adamum Westermannum bedienaer Godes H. woordt tot Worckum. – Ghedruckt tot Leeuwarden, : by Abrahamum vanden Rade, 1620. – [38] p. ; in-4. – A-e 4 (E4 blanco). Tiele 1732.

Lyc-klacht over den Heere Wilhelm Ludwich, Grave tot Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, … / J. Starter. – Franeker, 1620. – .. p. ; in-4

Oratio funebris in obitum Guilhelmi Ludovici / P.L. Piscator. – Herb. Nassov, 1620. – .. p. ; .. cm

Oratio in fvnere inclyti et generosissimi heroïs domini Wilhelmi Ludovici comitis Nassovii … qui postquam publico Belgarum bono, res pace belloque maximas gessisset, anno aetatis sua, 60. gubernationis, 36 salutis reperatae 1620, prid. kal. Iun. Leovardiae Frisiorum diem suum feliciter obiit; … / ab Edone Neuhuisio. – Leovardiae : excudebat Abrahamus Radaeus, 1620. – [35] p. ; in-4

Ill. Princ. Mauritii et Comitis Gulielmi Frisiae praefecti procerumque ampliss. Foederat. regionum epinicia, heroico carmine, … / Joannes Fungerus. – Lugduni Batavorum, 1595. – .. p. ; in-8

Kurtzer vnd warhafftiger Begriff vnd inhalt newer Zeitungen, ausz Franckreich, Italien, Hispanien, Oesterreich, Hungeren, Böhem, Polen, Engellandt, Nieder vnd Hochteutschlandt, wie es sich begeben vnd zugetragen hat vom 13 Martij an bisz auff den jetztlaufenden Monats Septembris, 1593. : imgleichen wie Graf Wilhelm vnd Graf Philips von Nassaw mit jhren unterhabentem Kriegsvolck in Frieslandt gezogen seyn. : ferners was massen sich Ferdugo auch mit seiner macht herentgegen gestercket hat. – Gedruckt zu Cölln : bey Wilhelm Lutzenkirchen, Anno 1593. – 40 p. ; in-4. Van Someren 172; Knuttel 892a.

Ad illustrem ac generosum Frisiae occidentalis gubernatorem Wilhelmum Ludovicum Nassovium eiusdemq. provinciae ampl. ordines de academia Franekerae instituta, necessaria… commonefactio / Martinus Lydius. – Franekerae : Aegidius Radaeus, 1589. – [47] p. ; 19 cm