Staten-Generaal

Website

Resolutiën Staten-Generaal 1610-1625

Literatuur

De vergadering van de Staten-Generaal in de Republiek voor 1795 en de publiciteit / Joop W. Koopmans. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 120 (2005), afl. 3, pag. 379-396, 516-517. Met samenvatting in het Engels.

Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind : monarchomachistische import of product van eigen bodem? / F. Postma. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 12 (2005), afl. 3, pag. 362-378, 516. Met samenvatting in het Engels.

Parlementen in de Nederlanden / gastred. Henk te Velde. – Den Haag : KNHG, 2005. – ill. ; 24 cm. – (Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505 ; dl. 120 (2005, afl. 3). Themanummer. – Omslagtitel.

The letters of Adriaan Damman (-1605), Dutch ambassador at the court of James VI and I / Katrien A.L. Daemen-de Gelder. In: Lias : sources and documents relating to the early modern history of ideas, ISSN 0304-0003: vol. 31 (2004), afl. 2, pag. 239-248.

Resolutionen der Generalstaaten, 1576-1625 : Niederländische Regesten zur späten Hansegeschichte / übertr. und bearb. von Karl-Klaus Weber. – Norderstedt : Books on Demand, cop. 2004. – XII, 288 p. ; 23 cm. Met lit.opg., reg. ISBN 3-8334-1516-9

De Staten-Generaal en de oprichting van de VOC / Henk J. den Heijer. In: Roemrucht verleden : de Staten-Generaal en de VOC: (2002), p. 9-23.

Roemrucht verleden : de Staten-Generaal en de VOC / Jaap R. Bruijn … [et al.]. – Den Haag : Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002. – 88 p. : ill. ; 21×21 cm
Bijdragen aan het symposium `De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie’. – Met lit. opg.. ISBN 90-9015770-0 geb.

Monarchies, States Generals and Parliaments : the Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries / H.G. Koenigsberger. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2001. – XIX, 381 p. : ill., krt. ; 24 cm. – (Cambridge studies in early modern history). Met lit. opg. en index. ISBN 0-521-80330-6

Die Grafschaft Lingen 1580 bis 1605 im Spiegel niederländischer Quellen / von Karl-Klaus Weber. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte : neue Folge der “Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen”, ISSN 0078-0561: vol. 71 (1999), pag. 259-287.

Johan Dorre : de moeizame weg naar vertegenwoordiging in de Staten-Generaal / R. Reitsma. In: Mensen van de nieuwe tijd : een liber amicorum voor A.Th. van Deursen: (1996), p. 58-69.

Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks, 1610-1670. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff [etc.], 1971-…. – .. dl. ; 28 cm. – (Rijks Geschiedkundige Publicatien. Grote Serie.). Vanaf dl. 6 uitg.: ‘s-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging / [onder redactie van S.J. Fockema Andreae en H. Hardenberg]. – Assen : Van Gorcum & comp, 1964. – [12], 341 p. : ill. ; 23 cm. Lit. opg.

Actes des États Généraux des Pays-Bas, 1576-1585 : notice chronologique et analytique / par Gachard. – Bruxelles [etc.] : Muquardt [etc.] ; La Haye : Nijhoff, 1861-1866. – 2 dl. ; 22 cm. – (Publications de la Commission Royale d’Histoire). T. 1: 6 septembre 1576-14 août 1578. – 1861. – T. 2: 15 août 1578-30 décembre 1580. – 1866.

Disputatio historia juris publici, continens ordinum generalium totius Belgii historiam ab obitu Requesentii usque ad expugnatam Antverpiam : 1576-1584 … / Fredericus Guilielmus Adrianus van Knobelsdorff. – Lugduni Batavorum : Emeis, 1835. – 114 p. ; 23 cm. Proefschrift Leiden.

Dissertatio historico-juridica de comite Leycestris quondam confoederatis Belgii regionibus praefecto / Franciscus Petrus Bijleveld. – Lugduni Batavorum : H.W. Hazenberg, 1819. – VI, 127 p. ; in-4. Proefschrift Leiden.

Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. : Donderdag den 28 augusti 1777 … – [S.l.] : [s.n.], [1778] (Te Haarlem : gedrukt ter boekdrukkery van Johannes Enschedé en zoonen …). – [36] bl. : facs. ; in-2. – [A-B] 2 [C] 10 [D] 12 [E] 6 [F] 4 [G] 2 (A1, D1, E5 blanco; E6 ontbreekt, blanco?)
Zonder afzonderlijk titelblad. – Bevat: ‘t Origineel provisioneel tractaat van de naerdere Unie, tusschen die van den Furstendom Gelder en Graafschap Zutphen … geraampt tusschen die Gedeputeerden van Holland, Zeeland … geteekent te Utrecht 6 Dec. 1578 (gedrukt met de oude letters van de Delftse drukker Aelbert Hendricxz); ‘t Origineel tractaat van de naerdere Unie, tusschen … Gelre en … Zutphen … 23 Jan. 1579, en d’ Origineele acte van submissie, waar by de middelen van constraincte tegens onwillige provintien zyn gearresteert … 13 Julij 1579.

Nederlandtsche placcaet-boeck / waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere acten ende munimenten, uyt-ghegeven by de … Staten Generael der Vereenigde Nederlantsche Provintien sedert … ‘t jaer 1581, tot op den teghenwoordighen jare 1644 …. – Tot Amsterdam : by Jan Janssen, 1644. – [XXII], 572, [IV];[X], 558 p. : ill. ; .. cm. Frontisp. met titel: Placcaten ende ordonnantien der … Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. – Verzameld en uitgeg. door Gerrit Schaep.

Repertorium van de placcaten, octroyen ende ordonnantien, staende geregistreert inde memoriael-boecken vanden Hove van Hollandt … : Beginnende anno 1513. ende eyndende anno 1642. Als mede een Repertorium van alle de placcaten …, geémaneert ende uyt-gegeven by de … Staten Generael der Vereenichde Nederlanden …, beginnende anno 1584. ende eyndende anno 1642. incluys …. – ‘sGravenhage : Johannes Verhoeve, 1643. – 4-o

Articles, of a treatie of truce. Made and concluded in … Antwerp, the 9. of April 1609 betweene the commissioners of … Albert and Isabella … . Together with the commissioners and deputies of … the Estates Generall of the United Provinces of the Low-countryes … .. – The Hague : by Hillebrant Jacobsz, London, pr. for George Potter and Nicholas Bourne, 1609. – 4-o. STC 18456.

Propositie ghedaen by Otto Hartius ende Ieronimus Comans rechtsgheleerde van Brussel, inde vergaderinghe vande heeren Staten Generael in s’Grauen-Haghe den xvi. May 1593. – [‘s Gravenhage] : [Aelbrecht Hendricksz.], [1594]. – [4] p. ; in-4. Koptitel. – Knuttel 904.