Axel


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 260.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 329.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 270 (J. Scharp).

Literatuur

Reconstructie van de forten St. Josph en St. Livinus te Axel, gemeente Terneuzen / [auteurs: M. Rietkerk, P.A.M.M. van Kempen]. – Amsterdam : RAAP Archeologisch Adviesbureau, cop. 2006. – 17 bl. ; 30 cm + 2 kaarten. Kop titelp.: RAAP-PvE West : Programma van Eisen archeologische begeleiding. – RAAP-Projectcode: 7188AJJL. – Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland.

Onderzoeksgebied Fort Sint Livinus te Axel : gemeente Terneuzen : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (geofysisch) / [auteur: M. Jordanov]. – Amsterdam : RAAP Archeologisch Adviesbureau, cop. 2006. – 19 bl. : ill., krt. ; 30 cm. – (RAAP-notitie, ISSN 0925-6369 ; 1518). Opdrachtgever: Staatsbosbeheer. – Met lit. opg.

De spion van Piron : roman over het Land van Axel en Neuzen rond de verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 : met een naschrift over de verdere ontwikkelingen gedurende de Tachtigjarige Oorlog, een bronvermelding en citaten uit deze bronnen / Chris van Doeselaar. – [S.l.] : Van Doeselaar, 2006. – 304 p. ; 22 cm Met lit. opg.

‘Frontier Steden en Sterckten’ : vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 / P. Stockman, P. Everaers. – 1e dr. – Hulst : De Maelstede, 1997. – 144 p. : ill. ; 24 cm + krt. Lit. opg.

Het voormalige fort Sint Jacob in de gemeente Axel : archeologisch onderzoek / R.P. Exaltus & P.J. Orbons. – Amsterdam : Stichting RAAP, 1995. – 19 bl. : ill. ; 30 cm. – (RAAP-rapport, ISSN 0925-6229 ; 128) Onderzoek in opdracht van de gemeente Axel. – Met lit. opg.

A.M.J. de Kraker, ‘De overgang van Axel, een herwaardering van de gebeurtenissen tussen 1565 en 1590’, Zeeuws Tijdschrift 36/5 (1986), p. 161-171

J. Decavele, De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566), in: Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlanden 22 (1968-1969)

Maurits van Nassau, Prins van Oranje. : In zes zangen. Met historische aanteekeningen. / Door J. Nomsz. – Te Amsteldam, : by I.B. Elwe, 1789. – [2], XII, 238, [2] p. ; in-4, p. 161.

De geschiedenis van Axel / door J. Wesseling. – Groningen : Niemeijer, 1966. – VIII, 460 p. : ill., krt. ; 28 cm. Bevat ook: Verweerschriften van 28 oktober 1786 en 1 januari 1787 / J. Scharp.

Geschiedenis en costumen van Axel. : Behelzende eene plegtige kerkelyke reedenvoering, uitgesprooken op het tweehonderd-jaarig eeuw-feest der vryheid van gemelde stad, staatelyk gevierd op den zeeventienden van Hooimaand des jaars MDCCLXXXVI. : Waar in de kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen, van de vroegste tot op onze tyden toe, getrouw worden opgegeeven … / door Jan Scharp … – Te Middelburg, : by Willem Abrahams, 1787-1788. – 3 dl. : ill. ; in-8. Bibliogr. van Noord-Ned. plaatsbeschrijvingen / Nijhoff/van Hattum, nr. 270.

Eerste stuk: Behelzende eene plegtige kerkelyke reedenvoering, uitgesproken op het tweehonderd-jaarig eeuw-feest der vryheid van gemelde stad … – 1787. Tweede stuk: Behelzende veele geschied- en oordeel-kundige bylagen, ter opheldering van de kerkelyke en weereldlyke geschiedenissen, en de oude en laatere privilegien en rechten van Vlaanderen, byzonder van Axel … – 1787. Derde stuk: Behelzende de keuren of voorgeboden, manier van procedeeren, en alle de verdere steedelijke ordonnantien. Vermeerderd tot op den teegenwoordigen tyd. Beneffens eenige byvoegzelen tot de voorige deelen, en een algemeen register … – 1788.